Hyppää sisältöön
Media

Jätesäädöspakettiin kuuluvat asetukset lausuntokierrokselle – tavoitteena lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 13.38
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja niin sanottuun jätesäädöspakettiin sisältyvistä asetusluonnoksista. Lausunnoille lähtevillä asetuksilla tarkennetaan jätelakia ja niiden tavoitteena on lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka.

Lausunnoille lähetettävät asetukset ovat käytännön kannalta keskeisiä, koska ne määrittävät yksityiskohtaisesti kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollolle asetettavan vaatimustason. Lausuntoja pyydetään yhteensä kymmenestä eri asetusluonnoksesta. Jäteasetus (179/2012) sekä asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) ehdotetaan uusittaviksi kokonaan. Useita muita asetuksia muutetaan.  

Jäteasetusta koskeva luonnos sisältää yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja niiden seurantaa koskevat laskentaperiaatteet sekä eräitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Asumisessa syntyvälle jätteelle ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä elinkeinotoiminnassa syntyvälle yhdyskuntajätteelle ehdotetaan uusia kiinteistökohtaisia erilliskeräysvaatimuksia. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä koskevia vaatimuksia ehdotetaan täsmennettäviksi. Jätteitä koskevia kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia sekä siirtoasiakirjan sisältövaatimuksia ehdotetaan täsmennettäviksi.

Pakkausasetuksessa tärkeimmät muutokset kohdistuisivat käytettyjen pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskeviin tavoitteisiin, niiden laskentaperusteisiin ja raportointiin sekä pakkausten tuottajan velvollisuuteen järjestää käytettyjen pakkausten erilliskeräys, uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto. Lisäksi asetuksessa annettaisiin säännöksiä tuottajien maksuosuuksien määräytymisperusteista sekä tuottajan omavalvontaa koskevan suunnitelman vaatimuksista.

Ehdotetuissa tuottajavastuuta koskevissa asetuksissa täsmennettäisiin jätelain säännöksiä tuottajan omavalvonnasta, tiedottamisesta ja neuvonnasta, valtuutetun edustajan nimeämisestä sekä hyväksymistä tuottajarekisteriin koskevan hakemuksen sisältövaatimuksista. Tuottajalle ja tuottajayhteisölle asetettua seurantatietojen toimittamisen määräaikaa pidennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin eri tuottajavastuualoilla.

Ehdotettavat asetukset liittyvät EU:n ns. jätesäädöspakettiin, jolla muutettiin jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. Jätesäädöspaketin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp) annettiin 25.3.2021.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Riitta Levinen (23.6.–9.7. ja 11.–27.8.), p. 0295 250 162, [email protected]
Hallitussihteeri Sirkku Jaakkola (23.6.–2.7. ja 9.–27.8.), p. 0295 250 007, [email protected]
Hallitussihteeri Ella Särkkä (28.6.–16.7.), p. 0295 250 308, [email protected]
Erityisasiantuntija Eini Lemmelä (26.7.–6.8.), p. 0295 250 032, [email protected]