Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade de sektorspecifika färdplanerna
En rättvis omställning bör beaktas bättre i de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
8.2.2021 15.05
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde på måndagen för att diskutera de färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle som olika sektorer utarbetat. Vid diskussionen lyfte man fram behovet av att beakta en rättvis omställning på ett mer helhetsbetonat sätt samt att uppdatera och samordna sektorernas planer.

I enlighet med regeringsprogrammet har sammanlagt 13 sektorer utarbetat en egen färdplan för ett koldioxidsnålt samhälle. Färdplanerna utarbetades huvudsakligen i somras och i planerna har man identifierat flera möjligheter för att minska utsläppen.

”Det är viktigt att Finlands industri och andra sektorer aktivt deltar i utvecklingen av ett klimatneutralt Finland. Färdkartorna är ett viktigt verktyg i effektiviseringen av klimatpolitiken och återuppbyggnaden av ekonomin efter coronakrisen”, sade statsminister Sanna Marin, ordförande för rundabordsforumet.

Enligt VTT:s analys har arbetet med färdplanerna bidragit till att kartlägga möjligheterna att minska utsläppen, men också till att engagera sektorerna bakom ett gemensamt mål. Det är dock svårt att jämföra färdplanerna, eftersom deras utgångspunkter, mål och tillvägagångssätt är mycket olika. Olika perspektiv på en rättvis omställning har knappt alls behandlats i färdplanerna.

”I färdplanerna har man främst fokuserat på tekniska metoder och lyft fram innovationer, forskning och utveckling, som givetvis alla är mycket viktiga dimensioner. Det lönar sig dock att i fortsättningen utvidga arbetet så att medborgare, arbetstagare, organisationer och andra aktörer upplever att de blivit hörda och att en rättvis omställning beaktas”, sade Tiina Koljonen, teamchef vid VTT.

”För att omställningen till en koldioxidsnål ekonomi över huvud taget ska lyckas måste den vara rättvis. Arbetstagarnas möjligheter att utbilda sig och skaffa sig nya färdigheter måste förbättras. Den sociala tryggheten bör stödja en rättvis omställning, och man måste ha omsorg om människornas försörjning och framtidstro”, betonade Jarkko Eloranta, ordförande för FFC.

Vid diskussionen konstaterades också att arbetet med färdplanerna fortsätter på flera håll. Rundabordsforumet betonade att det i det fortsatta arbetet inom sektorerna finns behov av att mer systematiskt granska inte bara de sociala dimensionerna utan också klimatåtgärdernas konsekvenser för till exempel den biologiska mångfalden och resurseffektiviteten. Det finns också skäl att granska frågorna om social rättvisa ur en sektorövergripande synvinkel.

Finland kan öka sitt positiva klimatavtryck genom att erbjuda lösningar också internationellt

Vid rundabordsforumet konstaterades att det finländska arbetet med de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle också internationellt sett är banbrytande. Under diskussionen lyftes också fram Finlands möjlighet att vara större än sin storlek ute i världen genom att öka sitt positiva klimatavtryck.

”Vi har kompetens av världsklass till exempel i fråga om smarta energisystem, fossilfria industriprocesser och energisnålt byggande”, betonade Helena Soimakallio, chef för Teknologiindustrin.

Rundabordsforumet betonade också behovet av att starkt integrera färdplanerna och exportpotentialen för finländska lösningar i programmet för hållbar tillväxt i Finland och i EU:s och världens stimulansåtgärder med anledning av coronakrisen.

I sociala medier kan man följa rundabodsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035. Diskussioner om de sektorspecifika färdplanerna kan man följa under hashtaggen #tiekartat.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 0295 250 091
[email protected]

Merja Turunen
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd, miljöministeriet,
tfn 0295 250 387
[email protected]

Tiina Koljonen
Teamchef, VTT
tfn 050 359 9549
[email protected]

Jarkko Eloranta
Ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
tfn 020 774 0100
[email protected]

Helena Soimakallio
Direktör, Teknologiindustrin rf
tfn 040 550 7706
[email protected]

Juhani Tirkkonen
Industriråd, arbets- och näringsministeriet
tfn 029 506 2140,
[email protected] (färdplanerna)

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik den 27 februari 2020. I forumet deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Krista Mikkonen Sanna Marin