Hoppa till innehåll
Media

Det miljöfarliga vraket Beatris ska tömmas på olja

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 11.33
Pressmeddelande

Marinen inleder ett dykningsuppdrag i Skärgårdshavet för att tömma vraket Beatris bränsletankar på olja. Risken är stor för att olja börjar läcka ut ur vraket inom en nära framtid. I programmet för effektiverat vattenskydd, som samordnas av miljöministeriet, identifieras och saneras vrak som utgör riskobjekt i Östersjön. Tre sådana vrak har redan sanerats.

Miljöministeriet, Marinen och Gränsbevakningsväsendet

Motorfartyget Beatris sjönk på fjärden vid Iniö 1981. Fartyget var lastat med makadam och det makadamkross som har täckt bränsletankarna måste först pumpas bort för att man ska kunna komma åt att borra i dem.

Uppdraget, som pågår i cirka två veckor, inleds till havs den 14 oktober och det egentliga arbetet beräknas sätta i gång i slutet av veckan. Marinen ansvarar för genomförandet av uppdraget och marinens oljebekämpningsfartyg Halli är uppdragets stödfartyg. Uppdraget stöds av Gränsbevakningsväsendets dykare i tillägg till Marinens dykare.

I programmet för effektiverat vattenskydd utreder man vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som har varit lastade med olja eller andra farliga ämnen. Av dessa uppskattas ett tjugotal vara högriskobjekt, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt.

I projektet har man 2020–2021 sanerat mudderverket Veli, som ligger utanför Hangö, och torrlastfartyg Hanna-Marjut och Fortuna, som ligger i Skiftet. Dessutom har det som ett led i projektet ordnats utbildningar i sanering samt gjorts resor för att kartlägga och undersöka vrak som utgör riskobjekt.

Efter saneringarna kommer man att lägga fram förslag på en ny verksamhetsmodell för hantering av miljöfarliga vrak. I modellen beaktas ett eventuellt samarbete mellan den privata sektorn och myndigheterna.

Bland annat de lokala räddningsmyndigheterna har informerats om dykningsuppdraget. Man har berett sig på eventuella små oljeläckage under arbetets gång. Fartyget Halli har tunga havsbommar och absorptionslänsar med sig för säkerhets skull. Egentliga Finlands räddningsverk ställer sina oljebekämpningsfartyg i beredskap på platsen under uppdraget.

Programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 utgör en betydande satsning på skyddet av våra vatten: målet är god miljöstatus i Östersjön och i inlandsvattnen. Syftet med åtgärderna i programmet är att minska näringsbelastningen från jord- och skogsbruket, tömma vrak på olja, restaurera vattendrag och minska mängden skadliga ämnen i vattnet i städerna.

Ytterligare information

Mikko Villikari
Kommendör
Stabschef för Kustflottan
Marinen
tfn 0299 800

Kirsi Kentta (inte anträffbar på den 11 Oktober)
specialsakkunnig
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 125

Antton Keto
programchef
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 148