Hoppa till innehåll
Media

Den omfattande reformen av avfallslagen träder i kraft den 19 juli

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.07
Pressmeddelande

Republikens president har i dag stadfäst en omfattande reform av avfallslagen som syftar till att sätta fart på materialåtervinningen och den cirkulära ekonomin. Avfallslagen förpliktar aktörerna inom avfallssektorn att effektivisera den separata insamlingen och materialåtervinningen av avfall. Dessutom påförs verksamhetsutövarna nya bokförings-, rapporterings- och anmälningsskyldigheter.

År 2025 ska Finland materialåtervinna 55 procent av det kommunala avfallet, och hela 65 procent år 2035. En effektiv separat insamling är nödvändig för att höja materialåtervinningsgraden. Exakta krav på avfallshanteringen för hushåll, företag och andra aktörer utfärdas senare genom förordningar som för närvarande är på remiss. Det är meningen att skyldigheterna att ordna separat insamling ska träda i kraft stegvis mellan juli 2022 och juli 2024.

Vad är det som ändras? 

Kommunerna ordnar transporten av separat insamlat avfall från boende, det vill säga bioavfall, småskaligt metallavfall och förpackningsavfall, från fastigheterna efter en övergångsperiod. Transportsystemet ändras i de kommuner där kommunen beslutat överföra ansvaret för avfallstransporterna till innehavarna av bostadsfastigheter.

Om villkoren i lagen uppfylls kan kommunen också i fortsättningen besluta att innehavarna av bostadsfastigheter ska ordna transporterna av blandat kommunalt avfall och slam från slamavskiljare och slutna avloppstankar genom att direkt avtala med ett transportföretag.

Kommunerna och förpackningsproducenterna ska samarbeta vid ordnandet av fastigheternas separata insamling av förpackningsavfall från boende. Producenterna ska betala kommunerna ersättning för insamlingen. Dessutom ska förpackningsproducenterna på samma sätt som för närvarande vara skyldiga att ordna områdesvisa mottagningsplatser för förpackningsavfall.

De producentsammanslutningar* som ansvarar för avfallshanteringen av förpackningsmaterial ska slås samman till en ”superproducentsammanslutning” som ansvarar för producenternas skyldigheter i fråga om alla förpackningsmaterial. Producentansvaret för de olika produktgrupperna utsträcks också till den internationella distanshandeln. Producenter som befinner sig någon annanstans än i Finland kan fullgöra sina skyldigheter i Finland genom en auktoriserad representant eller genom att ansluta sig till en producentsammanslutning. Den som förvaltar en näthandelsplattform har möjlighet att fullgöra skyldigheterna för distansförsäljare som använder plattformen med fullmakt av dem.

De producentansvarsavgifter** som producentsammanslutningarna tar ut av producenterna ska graderas så att de gynnar möjligheten att återvinna, reparera, uppdatera och återanvända produkterna.

Övervakningen av avfallsflödena effektiviseras och digitaliseringen inom sektorn framskrider. Verksamhetsutövarnas bokförings- och uppgiftsskyldigheter skärps. Vid uppföljningen av transporterna av farligt avfall och vissa andra avfallsslag övergår man till att använda elektroniska förflyttningsdokument.

De förfaranden som ska iakttas vid ansökan om kommunal avfallshanteringstjänst i andra hand ändras i fråga om offentliga upphandlande enheter. De upphandlande enheterna kan i Hilma-tjänsten, i stället för på Materialtorget, påvisa det bristande utbud som utgör en förutsättning för att få tjänsten.

När avfallslagen ändras träder också samtidigt en ändring av kemikalielagen i kraft, genom vilken leverantörerna av varor blir skyldiga att lämna uppgifter om sådana varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) till den offentliga SCIP-databas som förs av Europeiska kemikaliemyndigheten.

Mer information:

Jussi Kauppila, regeringssekreterare, tfn 029 525 0085, [email protected] (15.-17. juli)

* Producentsammanslutningar, det vill säga sammanslutningar av tillverkare och importörer av produkter, är skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av de produkter som de släppt ut på marknaden när produkterna tas ur bruk.

** En producentsammanslutning får de medel som behövs för återvinning och avfallshantering av de produkter som omfattas av producentansvaret av de producentansvarsavgifter som den tar ut av producenterna. Avgifterna ingår i produkternas pris och betalas av konsumenterna. Med dessa medel ordnas de återvinnings- och avfallshanteringstjänster som krävs när det gäller producentansvar.