Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Den bostadspolitiska arbetsgruppen tar ställning till stödet för bostadsproduktionen och boendekvaliteten

Miljöministeriet
18.12.2020 13.02 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 13.10
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som berett ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken har diskuterat en fråga som påverkar varje finländare, det vill säga hur man kan trygga ett gott boende till rimligt pris för alla i Finland. Enligt arbetsgruppen ska de nuvarande goda verksamhetsmodellerna, såsom den statligt stödda bostadsproduktionen, fortsätta och utvecklas över regeringsperioderna.

Arbetsgruppens syn på läget inom Finlands bostadspolitik var god enligt en lägesanalys och de sakkunniga som hördes. Till exempel polariseringen på bostadsmarknaden påverkar dock finländarnas boende och priset på bostäderna, och finländarnas skulder har ökat. I synnerhet de ungas ägarboende har minskat under de senaste tio åren.

”På bostadsmarknaden ser man en allt skarpare indelning å ena sidan i områden där befolkningen minskar och å andra sidan i tillväxtcentrum där bostadspriserna stiger och hyrorna är höga”, säger arbetsgruppens ordförande Hannele Pokka.

Staten ska även i fortsättningen stödja boendet på olika sätt

”Statens roll i bostadspolitiken ska förbli stark. Vi diskuterade om staten kunde stödja finländarnas möjligheter att få en bostad som motsvarar deras behov också på något annat sätt än genom att stödja byggandet av hyresbostäder. Eventuellt stödjande av ägarbostäder till rimligt pris och byggande i andelslagsform kräver dock fortfarande en grundlig utredning”, säger Pokka.

Arbetsgruppen fastställde att statens bostadsfond (SBF) ska bevaras som en fond som står utanför statsbudgeten och som är underställd miljöministeriet. Arbetsgruppen var enig om behovet av att utreda en mer omfattande användning av fondens tillgångar inom olika stödmodeller, såsom finansiering av ägarboende till rimligt pris. I synnerhet ungas möjligheter till ägarboende kan främjas genom att utveckla BSP-lånen och höja maximibeloppet av lånen så att det motsvarar den nuvarande prisnivån.

Den statligt understödda bostadsproduktionen har traditionellt haft en viktig roll i Finland, och var tredje bostad har byggts med statligt stöd. Arbetsgruppen anser att ARA-produktionens roll också i framtiden är viktig när det gäller att säkerställa utbudet av bostäder till rimligt pris och förebygga segregation. ARA-produktionen kompletterar vid behov den fritt finansierade bostadsproduktionen och hjälper således att kontrollera konjunkturerna inom byggsektorn.

De MBT-avtal som staten ingått med de största stadsregionerna styr markanvändningen, boendet och trafiken i en hållbar riktning. Enligt arbetsgruppen har MBT-avtalen främjat tillväxtregionernas förutsättningar att producera nya bostäder, och denna praxis bör vidareutvecklas. För att bostadsproduktionen ska kunna säkerställas måste man granska kommunernas tomtutbud och förfarandena för överlåtelse av tomter till byggherrar. För att underlätta de iståndsättningar som bostadsaktiebolag utför i områden med minskande befolkning föreslår arbetsgruppen att villkoren i statsborgensmodellen för bolagens ombyggnadslån förbättras.

Arbetsgruppen vill skapa större synlighet för frågor som gäller boendekvalitet, och för att främja detta föreslår arbetsgruppen att man inrättar ett nytt slags forum för bostadsplanering. Med hjälp av den kan aktörerna inom sektorn föra en dialog om frågor som gäller boendekvaliteten. För att förbättra hyresgästers ställning föreslår gruppen dessutom att man utreder ett tvistlösningsförfarande som är smidigare än ett domstolsförfarande.

Regeringens redogörelse läggs fram i början av året

Den arbetsgrupp som berett utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken överlämnade sitt arbete till miljö- och klimatminister Krista Mikkonen den 18 december. ”Ett stort tack till arbetsgruppen för att ha ägnat sig åt denna mångfasetterade fråga. Regeringen går härnäst noggrant igenom slutresultatet av arbetet och lämnar i början av året sitt bostadspolitiska program till riksdagen i form av en redogörelse.”

”Det bostadspolitiska utvecklingsprogrammet utarbetas för åtta år, eftersom dess syfte är att på lång sikt dra upp riktlinjer för bostadspolitiken och utvecklingen över regeringsperioderna. I programmet kommer man att skapa en helhetsbild av bostadspolitikens riktning och mål", säger minister Mikkonen. I Marins regeringsprogram presenteras ett flertal bostadspolitiska åtgärder, varav många redan pågår.

Utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken bereddes av en arbetsgrupp som miljöministeriet tillsatt. I arbetsgruppen deltog de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för boendefrågor. Arbetsgruppen hörde intressentgrupper och diskuterade med den parlamentariska grupp som följde upp arbetet. Uppföljningsgruppen hade en medlem från alla riksdagspartier och leddes av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ytterligare information

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, [email protected]
Hannele Pokka, ordförande för den bostadspolitiska arbetsgruppen, tfn 040 4822 772, [email protected] 
Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, [email protected]