Hoppa till innehåll
Media

Biodiversitetsarenan: Det behövs omfattande samhälleligt engagemang för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – den nationella strategin för biologisk mångfald svarar mot utmaningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 13.40
Pressmeddelande

För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs att den biologiska mångfalden förstås som en fråga som gäller såväl kultur och ekonomi som politik. Dessutom måste olika aktörer, såsom företag, markägare och investerare, förbinda sig till att genomföra den ekologiska omställningen. Så här summerar Biodiversitetsarenan sina slutsatser. Biodiversitetsarenan samlade ett stort antal sakkunniga från olika delar av samhället för att diskutera de bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Resultaten och slutsatserna av Biodiversitetsarenan, som har sammankallats av miljöministeriet, används vid beredningen av en nationell strategi för biologisk mångfald och ett handlingsprogram. En ny strategi och ett nytt handlingsprogram utarbetas eftersom den föregående strategin och det föregående handlingsprogrammet, som gällde till 2020, inte har lyckats stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Den nationella strategin för biologisk mångfald strävar efter en ekologisk omställning i det finländska samhället. Biodiversitetsarenan hade som uppgift att lägga grunden för de mål som sträcker sig till 2030, och de vägval som målen förutsätter. Det har inte gjorts tillräckligt omfattande utredningar gällande den ekologiska omställningen.

I Biodiversitetsarenan deltog 34 sakkunniga från förvaltningen, olika sektorer, det civila samhället och forskarsamhället. I arbetet definierade man den ekologiska omställningen och tog fram förändringsstigar som leder till en kultur, attityder och en kunskapsbas som anknyter till ekologisk övergång, en ekonomi som beaktar naturen, institutionernas och styrningens roll i den ekologiska omställningen samt en mångfald av arter och naturtyper i en tid av klimatförändringar.

Långsiktig, systematisk och inkluderande styrning

Resultaten av Biodiversitetsarenan påminner om att de mål som hänför sig till hållbarhetens olika dimensioner ibland står i konflikt med varandra och att en rättvis omställning innebär olika saker för olika grupper. Det finns verktyg för att främja förändringarna, och man behöver inte vänta på internationella och nationella avtal och strategier för att införa dem. I flera initiativ har medborgarna agerat smidigare än den offentliga styrningen. En viktig uppgift för den politiska styrningen är att säkerställa gemensamma spelregler och incitament för att styra mot ekologisk hållbarhet. Enligt Biodiversitetsarenan

  • Behövs en långsiktig ändringsplan och ett nationellt engagemang som sträcker sig över flera valperioder för att främja den ekologiska omställningen.
  • Ska olika intressegrupper kunna delta i planeringen och uppföljningen av åtgärderna redan i ett tidigt skede.
  • Ska åtgärderna inom biodiversitetspolitiken vara verkningsfulla.
  • Ska rådgivningen, utbildningen och kommunikationen ökas för att förbättra förståelsen för kunskapen om biologisk mångfald och därmed också förändra värderingarna och attityderna.

Ett stort antal intressegrupper deltar i strategin för biologisk mångfald

Beredningen av den nationella strategin för biologisk mångfald inleddes i underarbetsgrupper som arbetade 2021 och som följde samma fördelning av teman som Biodiversitetsarenan. Miljöministeriet sammanställer för närvarande ett strategiutkast utgående från underarbetsgruppernas arbete. Våren 2022 bjuds centrala intressegrupper in för att delta i beredningsarbetet. Målet är att den nationella strategin för biologisk mångfald är färdig hösten 2022. Handlingsprogrammet med syfte att genomföra strategin inleds snart efter detta.

Ytterligare information:

Slutrapporten om Biodiversitetsarenan 2021:
Joona Lehtomäki
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 016
[email protected]

Den nationella strategin för biologisk mångfald:
Olli Ojala
Miljöråd
tfn 0295 250 039
[email protected]