Hoppa till innehåll
Media

Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden: 380 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2020 7.59
Pressmeddelande
© Foto: Vapo Oy

Miljöministeriet, Vapo Oy och NTM-centralen i Norra Österbotten informerar

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Vapo Oy har undertecknat ett avtal om en betydande affär genom vilken staten förvärvar ett enhetligt myrområde på ca 380 hektar i området Sarvisuo i Pudasjärvi. Vapo har i tiden förvärvat området för torvutvinning. Nu kommer området att skyddas inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi, som syftar till att restaurera, vårda och bevara livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

- Sarvisuo är ett område med naturvärden av riksintresse, och därför är det fint att vi nu kan skydda området genom Helmi-programmet. Under de kommande tio åren har vi som mål att skydda sammanlagt 20 000 hektar myrmark. Det skydd av myrmark som genomförs inom ramen för Helmi-programmet är lönsamt för markägarna och baserar sig på frivillighet, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Vapo Oy och miljöministeriet har sedan 2012 samarbetat för att skydda värdefulla myrområden. Om man räknar in den affär som nu har genomförts har Vapo vid det här laget sålt uppemot 5 000 hektar mark till staten för

skyddsändamål på olika håll i Finland.
- Den biologiska mångfalden i myrnaturen har för varje år blivit allt viktigare när man funderar på ändamålen för områden som inte längre används för torvutvinning. Under de senaste åren har ca 10 procent av de myrar där Vapo avvecklat utvinningen restaurerats som våtmarker eller myrar. Den viktigaste formen för restaurering är fortfarande beskogning, men nu beskogas områden inte bara som ekonomiskogar utan också som kolsänkor. Vi har fortfarande markområden som lämpar sig bättre för skyddsändamål än för produktion. Jag är mycket nöjd över att vi också i fråga om det här området tillsammans har nått en bra lösning, säger Vapo Oy:s verkställande direktör Vesa Tempakka.

Sedan 2012 har ca 20 000 hektar av den areal där Vapo bedrivit torvutvinning övergått till andra ändamål och samtidigt har ca 5 000 hektar nya områden tagits i bruk för produktionsändamål, dvs. ungefär lika stor areal som har börjat skyddas genom miljöministeriet. Under den kommande perioden uppgår den aktiva produktionsarealen till ca 20 000 hektar.

Området har naturvärden av riksintresse

Sarvisuo utgör en central del av området Sarvisuo-Naamasuo-Pirttisuo, som ingår i förslaget till komplettering av myrskyddet. Området har konstaterats ha naturvärden av riksintresse och höra till de främsta områden som inte utgör skyddsområden. Den statsägda marken i Pirttisuo har redan börjat omfattas av skyddet.

Merparten av Sarvisuo är stora och representativa excentriska högmossar på kustslätterna i Norra Österbotten som det framför allt finns gott om mellan rännilarna i de mittersta delarna av Sarvisuo. Rännilarna i Sarvisuo utgör ett värdefullt och sällsynt särdrag i området. I den nordvästra delen av myren finns en göl med flarkar och strängar, där flark-fattigkärr med krokmossa – som är sällsynt i österbottniska aapamyrar – är den dominerande typen. Särskilt representativt är skogskärrsområdet i Sarvioja, där kärrtyper på ett mångsidigt sätt har bevarats i så gott som naturtillstånd trots att det utförts dikningar i närheten.

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Programmet innebär en betydande satsning på den finska naturen. Det har reserverats 42 miljoner euro för programmet för 2020, och programmet ska pågå fram till 2030. Målet är att före utgången av 2023 skydda 20 000 hektar och restaurera 12 000 hektar myrmark, restaurera 80 värdefulla fågelvatten och iståndsätta 15 000 hektar vårdbiotoper. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i Finland.

Mer information

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, [email protected]

Eero Melantie, enhetschef, NTM-centralen i Norra Österbotten, [email protected]

Ahti Martikainen, direktör, Kommunikation och PR, Vapo Oy, [email protected], 040 680 4723

Krista Mikkonen