Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Beredningen av Sallatunturi nationalpark framskrider – i huvudsak positiva utlåtanden om lagutkastet

Miljöministeriet
26.3.2021 13.58
Pressmeddelande

Miljöministeriets lagutkast om inrättande av Sallatunturi nationalpark var på remiss 18.1–1.3.2021. Under remisstiden inkom sammanlagt 37 utlåtanden. I utlåtandena betonades en positiv inställning till att inrätta en ny nationalpark. I flera remissvar föreslogs det att nationalparken ska heta Salla nationalpark. Utlåtandena utnyttjas vid den fortsatta beredningen.

"Ett varmt tack till alla som kommenterat utkastet till lag om Sallatunturi nationalpark. Den nya nationalparken är ett gemensamt projekt och jag är glad över att lokala aktörer så ivrigt främjar den”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Enligt utkastet till regeringsproposition ska Sallatunturi nationalpark inrättas inom Sallatunturi naturskyddsområde som hör till nätverket Natura 2000 och som omfattar ett område på 9 965 hektar. Området finns inom Salla kommun och ägs helt av staten.

Utlåtandena i huvudsak positiva – i synnerhet jakt och lokala rättigheter väcker frågor

Största delen av remissinstanserna förhåller sig positivt till inrättandet av Sallatunturi nationalpark. I flera utlåtanden föreslås att parkens namn ska vara Salla nationalpark, vilket anses lämpa sig bättre för internationell marknadsföring än Sallatunturi nationalpark.

Frågor som lyftes fram i många av remissvaren var jaktarrangemangen i nationalparken, de lokala invånarnas och de enskilda markägarnas rättigheter samt tryggandet av förutsättningarna för renskötsel. I flera utlåtanden föreslogs dessutom att det byggs en vägförbindelse mellan Aatsinginhauta och Latvajärvi skogsbilvägar som går genom nationalparksområdet. Det föreslogs också betydande utvidgningar i avgränsningen av nationalparkens område till omgivande statsägda, delvis skyddade markområden.

Beredningen av inrättandet av nationalparken fortsätter och remissvaren beaktas i den grad det är möjligt med beaktande av naturvårdslagens bestämmelser om nationalparker. Miljöministeriet har som mål att lämna propositionen till riksdagen under vårsessionen 2021.

Ytterligare information

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]
Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, jukka-pe[email protected]
Leila Suvantola, lagstiftningsråd 0295 250 433, [email protected]