Luonnonsuojelu yksityismailla

Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800.

Yksityinen maanomistaja voi myydä kansalliseen luonnonsuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon sisältyvän alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Mahdollisuudet alueen virkistyskäyttöön säilyvät molemmissa tapauksissa pääsääntöisesti ennallaan.Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800.

Luonnonsuojelualueen perustamispäätös on pysyvä, ja siitä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin.

Alue voidaan rauhoittaa myös määräajaksi. Maanomistaja ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voivat sopia alueen rauhoittamisesta joko kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Sopimuksesta tehdään myös merkintä kiinteistörekisteriin. Sopimuksella rauhoitettu alue ei ole luonnonsuojelualue.

Suojeluohjelmiin sisältyvien alueiden lisäksi voidaan luonnonsuojelulain nojalla perustaa luonnonsuojelualueeksi myös muu yksityisen omistama alue, esimerkiksi osana metsäluontoon keskittyvää METSO-ohjelmaa.

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityismaalle

Luonnonsuojelualue voidaan perustaa joko maanomistajan tai viranomaisen aloitteesta. Perustamispäätöksen tekee ELY-keskus. Maanomistaja voi tehdä hakemuksen suojelualueen perustamisesta omistamalleen maalle tai antaa suostumuksen ELY-keskuksen tekemään ehdotukseen.

ELY-keskus voi suojella valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan sisältyvän alueen myös ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Alueen rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan saa rajoittaa maankäyttöä enempää kuin suojeluohjelma edellyttää. Maanomistajaa sekä kuntaa on kuultava ennen suojelupäätöksen tekemistä.

Rauhoitushakemus

Rauhoitushakemus tehdään ELY-keskukselle, jolta saa myös ohjeita hakemuksen tekoon. Hakemuksessa voi tehdä esityksen rauhoitusmääräyksiksi ja ilmoittaa, haluaako alueen suojelusta korvausta. Siinä voi myös ehdottaa nimeä perustettavalle luonnonsuojelualueelle.

Maanomistajan esitykset rauhoitusmääräyksiksi otetaan huomioon, jos ne ovat alueen suojelutavoitteiden mukaisia. Liikkumista voidaan rauhoitusmääräyksillä rajoittaa vain, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä edellyttää.

Suojelun korvaaminen maanomistajalle

Kun maanomistaja myy omistamansa alueen valtiolle, hän saa alueesta niin sanotun käyvän hinnan mukaisen korvauksen. Hinnan arvioimiseen käytetään markkinoilta saatavia kauppahintatilastoja ja puun hintatilastoja. Kauppahinnasta sovitaan maanomistajan ja ELY-keskuksen välillä.

Maanomistaja voi saada korvauksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta tai alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta aiheutuvasta taloudellisesta menetyksestä. Korvauksesta sovitaan maanomistajan ja ELY-keskuksen kesken ennen rauhoituspäätöksen antamista.

Jos luonnonsuojelualue on perustettu ilman maanomistajan suostumusta, maksetaan korvaus silloin kun rauhoituksesta aiheutuu merkittävää haittaa. Mikäli korvauksesta ei ole voitu sopia, maanomistajan on haettava maanmittaustoimistolta lunastustoimitusta korvauksen määrittämiseksi.

Luonnonsuojelualueen merkintä maastoon

Luonnonsuojelualueen rajat sekä kielto ja rajoitus on merkittävä selvästi maastoon silloin, kun alueelle tai sen osalle on rauhoitusmääräyksissä asetettu liikkumis- tai maihinnousukielto. Muiden luonnonsuojelualueiden rajat ja luonnonsuojelualuetta aluetta koskevat muut kiellot ja rajoitukset, kuten esimerkiksi leiriytymistä, tulentekoa tai metsästystä koskeva kielto, voidaan merkitä maastoon, jos merkintä katsotaan tarpeelliseksi alueen suojelun tai käytön kannalta. Vesialueella sijaitsevat luonnonsuojelualueiden rajat merkitään vain karttaan.

Luonnonsuojelualueen merkinnän voi tehdä joko ELY-keskus tai ELY-keskus voi valtuuttaa yksityisen toimijan tekemään sen.

Tarkemmat ohjeet merkinnästä on annettu ympäristöministeriön asetuksella.

Lisätietoja

Janne Hesso, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250008   Sähköpostiosoite: