Ramsar-alueet

Suomi on allekirjoittanut maailmanlaajuisen kosteikkoja suojelevan Ramsar-sopimuksen. Sopimus velvoittaa perustamaan luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille ja edistämään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua. Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä.

Ramsar-sopimuksen mukaisia kosteikkoluontotyyppejä ovat:

  • Itämeri ja rannikko
  • sisävedet ja rannat
  • suot
  • perinnebiotoopit
  • sisämaan tulvametsät ja rakennetut kosteikot.

Suomella 49 Ramsar-aluetta

Suomella on kaikkiaan 49 Ramsar-aluetta. Ne edustavat mahdollisimman hyvin maamme erilaisia, vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita. Kaikki Ramsar-alueet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon.

Ramsar-aluetietokannassa on tiedot kaikista Ramsar-alueista.

Nordic - Baltic Wetlands -yhteistyö

Suomi on mukana alueellisessa Nordic Baltic Wetlands -verkostossa, jonka tavoitteena on tukea Ramsar-sopimuksen toimeenpanoa ja verkostoitumista.

Ramsar -työryhmä ja -kosteikkotoimintaohjelma 2016-2020

Laaja-alainen kansallinen Ramsar -työryhmä on laatinut toimintaohjelman vuosille 2016-2020, joka luo monialaisen katsauksen Suomen uhanalaisimpiin luontotyyppeihin kuuluvien kosteikkojen tilasta, uhista ja mahdollisuuksista. Toimintaohjelma on laadittu osana Valtioneuvoston Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaa ja toimintaohjelmaa ja se pyrkii osaltaan tehostamaan sen toimeenpanoa.

Toimintaohjelma kutsuu kumppaneita ja sidosryhmiä toteuttamaan 55 toimenpidettä, joiden tavoitteena on kosteikkoluontotyyppien ja lajien uhanalaistumisen pysäyttäminen, kosteikkoihin liittyvän tutkimuksen ja tiedotuksen edistäminen, laaja-alaisen suunnittelun korostaminen kosteikkoihin liittyvässä työssä sekä kosteikkojen merkityksen esiin tuominen suurelle yleisölle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen ympäristöministeriöstä ja sihteerinä erikoissuunnittelija Tuula Kurikka Metsähallituksen luontopalveluista