Ennakointi ja varautuminen

Asunnon ja asuinolojen toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat merkittävästi siihen, mikä on kullekin sopiva asumisratkaisu, eikä ikä ole itsessään ratkaiseva tekijä. Keskeistä on muuttuvien asumisen tarpeiden ennakoiminen ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen.

Ikäkoti kuntoon! - Sujuvaa arkea myös huomenna

Ikäkoti kuntoon! -kampanjamateriaalit herätelevät kansalaisia (yli 55-vuotiaat), kuntia ja asunto- ja rakennusalaa varautumaan meidän kaikkien tulevaisuuteen.

Materiaalit

Esteettömyys ja asuntojen korjaaminen

Kuntien on tarpeen tukea ennakointia ja varautumista. Käyttöön tulee ottaa uusia toimintatapoja ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten toteuttamiseksi. Tämä edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Ikääntyneiden asuinolojen arviointi itsenäisen suoriutumisen näkökulmasta voidaan toteuttaa esimerkiksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Hyvää suunnittelua asunto- ja rakennusalalle

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennusten olevan muunneltavaa, sosiaalisesti toimivaa ja erilaisten ihmisten tarpeita tyydyttävää. Esteettömyys on hyvä lähtökohta toimivien asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelulle.

Esteettömyyden vähimmäisvaatimuksilla edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta. Esteetön rakentaminen palvelee monenlaisia asukkaita, myös väestön ikääntymistä. Jotta ihmiset voivat asua kotona ja elää itsenäisesti, tulee asuntojen, muiden rakennusten ja rakennetun ympäristön olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia.

Hissirakentamisen edistäminen ja avustukset

Vanhojen kerrostalojen suurin haaste on niiden hissittömyys ja jo olemassa olevien hissien pieni koko. Hissittömissä kolme- tai yli kolmekerroksisissa kerrostaloissa asuu noin 90 000 65-vuotta täyttänyttä. Hissirakentaminen ja esteettömyys mahdollistaa monen ikääntyneen ihmisen asumisen kotonaan pidempään.

Asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden arviointiin tarkoitetulla mobiilisovelluksella talon isännöitsijä, hallitus, osakkaat ja asukkaat voivat arvioida itse ulko­alueiden ja yhteisten tilojen esteettömyyttä.

Materiaalit:

Hissiavustus ja avustus liikkumisesteiden poistamiseen

Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus ARA myöntää hissi- ja esteettömyysavustuksia. Avustuksissa on jatkuva hakuaika. Tuen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi useat kaupungit avustavat hissien jälkiasennushankkeita 5-20 prosentilla. Avustusta voidaan myöntää  kerrostalon hissin jälkiasentamiseen ja asuinrakennuksen liikkumisesteiden poistamiseen. Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea.

Lisätietoa avustuksista

Asuntojen korjausavustukset ja korjausneuvonta

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksista vastaa ARA ja niissä on jatkuva hakuaika. Korjausavustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen tai asunnon. Tuki myönnetään ympärivuotisesti käytössä olevaan omistusasuntoon silloin, kun tulot eivät ylitä ruokakunnan koon mukaan asetettuja tulorajoja ja varallisuuden määrä on vähäinen. 

Tuen määrä on enintään 50 prosenttia korjauskustannuksista, kuitenkin erityistapauksissa enintään 70 prosenttia. Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan.

Korjausavustuksia voi hakea ARAn verkkoasiointipalvelun kautta. Avustushakemuksen voi jättää myös paperisena.

Korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat antavat neuvontaa korjausavustusten hakemisessa ja korjaamisen toteuttamisessa, esimerkiksi muutostöiden suunnittelussa ja urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvonta on suunnattu yli 65-vuotiaille henkilöille. Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt.

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250093   Sähköpostiosoite:


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250189   Sähköpostiosoite: