Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla on uudistettu ympäristölainsäädäntöä niin, että se mahdollistaa luvanhakijalle usean luvan yhtäaikaisen sähköisen vireillelaiton ja käsittelyn, ns. yhden luukun periaatteella. 1.9.2020 voimaan tulleen lain tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa hakijan lupa-asiointia. 

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Hakija voi pyytää hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi haetaan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Lupahakemusten erilliskäsittely on edelleen myös mahdollista.

Yhteensovittamisen toimintamalli viranomaisille

Yhteensovitusta toteuttavan virkamiesten työn tukemiseksi ympäristöministeriössä koottiin Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli. Se koostuu kolmesta osasta:

Yhteensovittavana viranomaisena toimii aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, kumpi viranomainen on toimivaltainen hankkeeseen liittyvässä ympäristö-, vesi- tai maa-ainesluvassa. Muissa ympäristöllisissä luvissa toimivaltaisia lupaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tukes ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Yhteensovittava viranomainen koordinoi yhteensovitettavan hankkeen viranomaisyhteistyötä lupien käsittelyvaiheiden yhdistämisessä. Toimivalta lupahakemusten käsittelyssä ja päätöksissä säilyy ennallaan.

Hakemusten eteneminen yhteensovittaen

  1. Hakijan ja viranomaisten ennakkotapaaminen
  2. Lupahakemukset vireille sähköisesti samaan aikaan
  3. Täydennystä lupahakemuksiin pyydetään samalla kertaa
  4. Lausunnot ja kuuleminen hakemuksista samaan aikaan
  5. Hakijan selitys kuulemispalautteesta yhdellä kertaa
  6. Viranomaisten lupapäätökset samaan aikaan

Tavoitteena on lähivuosina keskittää ympäristöllisten lupien hakeminen ja käsittelyn seuraaminen Luvat ja valvonta -palveluun (tem.fi). Toistaiseksi kuitenkin yhtenäisten asiointiratkaisujen kehittäminen on osittain kesken, joten yhteensovittamishankkeissa harkitaan toimintaohjeen puitteissa tilannekohtaisesti sopivimmat toimintatavat.

Toimintamalli on laadittu ympäristöministeriön asettaman seurantaryhmän ohjauksessa. Sen viimeistelyssä huomioitiin myös keväällä 2020 toteutetun viranomaisten kommenttikierroksen palaute.

Lain valmistelu

Lakia valmisteltiin ns. yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa 2016–2019.

Lisätietoja

Anju Asunta, projektipäällikkö 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Tietohallinto Puhelin:0295250191   Sähköpostiosoite:


Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250320   Sähköpostiosoite:


Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250150   Sähköpostiosoite: