Ramsarområden

Våtmarkerna hör till de mest hotade livsmiljöerna globalt sett.

Finland har undertecknat den världsomfattande Ramsarkonventionen om skydd av våtmarker. Konventionen förpliktar parterna att inrätta naturskyddsområden på våtmarker och att främja skyddet av internationellt betydelsefulla våtmarker och vattenfåglar.  

Våtmarksnaturtyper som omfattas av Ramsarkonventionen är

  • Östersjön och kusten
  • insjövatten och deras stränder
  • torvmarker
  • kulturpåverkade biotoper
  • svämskogar i inlandet
  • byggda våtmarker.
     
  • Esite: Kosteikot pohjoismaissa ja Ramsar-sopimus (pdf)
  • Konvention om internationellt betydelsefulla kärr- och strandmarker som är tillhåll för vattenfåglar (3/1976, Finlex)

Finland ingår i det regionala nätverket Nordic Baltic Wetlands, vars syfte är att stöda verkställandet av Ramsarkonventionen och skapa nätverk i regionen.

Finland har 49 Ramsarområden. De ingår också i nätverket Natura 2000.

Databasen över Ramsarområden innehåller information om alla Ramsarområden.

Mer information