Innovationer, digitalisering och kompetens inom cirkulär ekonomi

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Digitalisering är nödvändigt för att den cirkulära ekonomin ska förverkligas. Den nya affärsverksamheten och de nya verksamhetssätten inom cirkulär ekonomi byggs upp genom samarbete mellan olika sektorer och genom att kombinera nya teknologi- och aktörsnätverk. För att nätverken ska kunna kopplas samman och fungera krävs kompatibel dataarkitektur som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt dela öppna data.

Det är viktigt att interoperabla digitala lösningar inom den cirkulära ekonomin samordnas nationellt. Dessutom måste man säkerställa att infrastrukturen för delning av data utvecklas parallellt med marknaden för cirkulär ekonomi.

Verksamhetsmodeller förnyas i ekosystem där aktörerna i värdekedjan eller inom olika sektorer finner varandra bland annat för att utveckla nya lösningar. Det är viktigt att stödja och stärka ekosystemens utvecklings- och tillväxtacceleratorer. Det är också viktigt att stärka deras verksamhet på internationell nivå. Dessutom bör verksamhetsmodellen Industriella Symbioser i Finland (FISS) utvidgas.

I framtidens arbetsliv behövs i synnerhet kunnande om hållbar utveckling, digitala färdigheter och kontinuerligt lärande. Lösningar inom cirkulär ekonomi uppstår ofta när man för samman olika kompetenser och organisationer. Därför måste samarbetet mellan forskningsinstitut, företag och andra forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer inom cirkulär ekonomi stärkas. Kompetensnivån och forskningen inom den klimatneutrala cirkulära ekonomin måste förbättras avsevärt.

Vår verksamhet och så här ser nuläget ut:

 1. Vi främjar digitala lösningar som stöder cirkulär ekonomi.

  • Digitaliseringen gör den cirkulära ekonomin tillförlitlig, spårbar och lätt att följa. Vi har tagit de första stegen för att definiera den information, den arkitektur och de tillvägagångssätt som behövs. Vi analyserar också digitala möjligheter för kuvösverksamheten. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet.

 2. Vi startar och främjar ekosystem inom cirkulär ekonomi

  • Åtgärden är ännu i ett tidigt planeringsskede. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet. 

3. Vi skapar ett designprogram för cirkulär ekonomi.

  • Vi bereder ett utbildnings- och sparrningsprogram inom cirkulär ekonomi för företagsledningar samt för dem som ansvarar för formgivning samt forsknings- och utvecklingsarbete. Planen och konceptet för programmet blev klara i början av 2022, och 2023 ordnas en utbildning som tar cirka ett år. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.

 4. Vi integrerar kunnandet inom cirkulär ekonomi i utbildningssystemet och arbetslivskompetensen.

  • För att göra perspektivet för cirkulär ekonomi till en del av de befintliga verksamhetsmodellerna samarbetar vi med aktörer som främjar bland annat prognostisering av kompetensbehov, livslång handledning och kontinuerligt lärande. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.