Innovationer, digitalisering och kompetens inom cirkulär ekonomi

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Digitalisering är nödvändigt för att den cirkulära ekonomin ska förverkligas. Den nya affärsverksamheten och de nya verksamhetssätten inom cirkulär ekonomi byggs upp genom samarbete mellan olika sektorer och genom att kombinera nya teknologi- och aktörsnätverk. För att nätverken ska kunna kopplas samman och fungera krävs kompatibel dataarkitektur som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt dela öppna data.

Det är viktigt att interoperabla digitala lösningar inom den cirkulära ekonomin samordnas nationellt. Dessutom måste man säkerställa att infrastrukturen för delning av data utvecklas parallellt med marknaden för cirkulär ekonomi.

Verksamhetsmodeller förnyas i ekosystem där aktörerna i värdekedjan eller inom olika sektorer finner varandra bland annat för att utveckla nya lösningar. Det är viktigt att stödja och stärka ekosystemens utvecklings- och tillväxtacceleratorer även på det internationella planet. Dessutom bör verksamhetsmodellen Industriella Symbioser i Finland (FISS) utvidgas.

I arbetslivet i framtiden behövs i synnerhet kunnande om hållbar utveckling, digitala färdigheter och kontinuerligt lärande. Lösningar inom cirkulär ekonomi uppstår ofta när man för samman olika kompetenser och organisationer. Därför måste samarbetet mellan forskningsinstitut, företag och andra forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer inom cirkulär ekonomi stärkas. Kompetensnivån och forskningen inom den klimatneutrala cirkulära ekonomin måste förbättras avsevärt.

Vad gör vi och hur ser läget ut just nu?

 1. Vi främjar digitala lösningar som stöder cirkulär ekonomi.

  • En cirkulär ekonomi förutsätter att informationen är tillförlitlig, spårbar och lätt att följa. Digitaliseringen möjliggör detta. Vi har tagit de första stegen för att definiera den information, den arkitektur och de tillvägagångssätt som behövs. Vi analyserar också digitala möjligheter för kuvösverksamheten. 

 2. Vi startar och främjar ekosystem inom cirkulär ekonomi.

3. Vi skapar ett designprogram för cirkulär ekonomi.

  • Det ettåriga utbildningsprogrammet Circular design (desingforum.fi; på finska) är avsett för företagens ledning och personer med ansvar för design och forsknings- och utvecklingsarbete. Programmet fokuserar på produkt- och serviceplanering i enlighet med cirkulär ekonomi. Femtio företag kommer att delta i programmet, som inleds i slutet av hösten 2022. Ansvarig myndighet: miljöministeriet

 4. Vi integrerar kunnandet inom cirkulär ekonomi i utbildningssystemet och arbetslivskompetensen.

  • För att göra perspektivet för cirkulär ekonomi till en del av de befintliga verksamhetsmodellerna samarbetar vi bland annat med Sitra och aktörer som främjar prognostisering av kompetensbehov, livslång handledning och kontinuerligt lärande. Det har gjorts en kartläggning av olika kanaler för kompetensfrämjande.  I november 2022 ordnade miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet tillsammans med kompetensnätverket för cirkulär ekonomi ett webbseminarium om kompetensförsörjning för den cirkulära ekonomin. Med utgångspunkt i seminariet är avsikten nu att fortsätta arbetet bland annat genom att förbättra informationsutbytet mellan aktörer som är centrala med tanke på kompetensen inom cirkulär ekonomi. Ansvariga myndigheter: arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet