Cirkulär ekonomi inom de centrala sektorerna

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

För att den cirkulära ekonomin ska konkretiseras måste olika samhällsaktörer ändra sina verksamhetssätt och skapa innovationer. Särskilt inom fastighets- och byggbranschen finns en betydande potential för cirkulär ekonomi eftersom branschen är en av de största förbrukarna av naturresurser.

Kommunerna och regionerna är nyckelspelare i den cirkulära ekonomin. De kan i betydande grad främja tjänster och lösningar som stöder cirkulär ekonomi till exempel när de planerar samhällsstrukturen och gör upphandlingar. Städerna och regionerna har till exempel varit med och skapat samarbete mellan ekosystem och nätverk av aktörer som stöder cirkulär ekonomi, samt tillsammans utvecklat nya lösningar i en genuin verksamhetsmiljö.

Vad gör vi och hur ser läget ut just nu?

1. Vi ingick ett green deal-avtal för cirkulär ekonomi.

  • Syftet med green deal-avtalet för cirkulär ekonomi är att främja omställningen till cirkulär ekonomi inom olika branscher, företag, regioner och kommuner. Aktörerna kan genom egna åtaganden ansluta sig till green deal-avtalet. Som stöd för bedömningen av målens och åtgärdernas effekt utarbetas under ledning av forskningsinstituten scenarier och en analys av materialflödena i Finland. Arbetet inleddes i mars 2022 och pågår till hösten 2023. Nästan alla landskap, de största städerna, centrala företags- och branschorganisationer, de största företagen inom skogsindustrin och ett stort antal aktörer inom byggsektorn har anslutit sig. Ansvariga myndigheter: miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet

2. Vi grundar ett nationellt kompetensnätverk som stöder företagens, kommunernas och de regionala ekosystemens arbete för att främja ett klimatneutralt samhälle med cirkulär ekonomi.

  • Kompetensnätverket för cirkulär ekonomi (motiva.fi; på finska) grundades i mars 2022 och samlar sakkunniga inom cirkulär ekonomi, sprider information och goda verksamhetsmodeller samt förbättrar aktörernas färdigheter när det gäller att främja den cirkulära ekonomin. Nätverket leds av Motiva Oy och Finlands miljöcentral. Ansvarig myndighet: miljöministeriet

3. Vi ökar medvetenheten om och kompetensen inom cirkulär ekonomi i fastighets- och byggbranschen.

  • Vi genomför sparrningsprogrammet Kiertotalous rakentamisessa tillsammans med Kasvu Open. Programmet riktar sig till företag som är verksamma inom den cirkulära ekonomin inom byggande och syftar till att stödja tillväxten och utvecklingen i byggföretag som siktar på hållbar utveckling. Till programmet valdes 15 företag (kasvuopen.fi; på finska), och det genomförs i april–oktober 2022. 
    Ansvarig myndighet: miljöministeriet

  • Fastighets- och byggbranschens medvetenhet om och kompetens inom cirkulär ekonomi främjas som ett led i green deal-avtalet för cirkulär ekonomi.

4. Vi utvecklar principerna för planläggning samt styrningen av byggandet och användningen av lokaler så att de stöder den cirkulära ekonomin

  • Åtgärden är ännu i ett tidigt planeringsskede. Ansvarig myndighet: miljöministeriet