Naturminnesmärken är skyddade naturformationer

Träd, dungar, flyttblock och andra naturformationer kan fridlysas som naturminnesmärken. Naturformationer kan skyddas bland annat på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet eller sitt vetenskapliga värde.

Naturminnesmärkena ska märkas tydligt ut i terrängen och det är förbjudet att skada eller förstöra ett fridlyst naturminnesmärke.

Mera information om naturminnesmärken, fridlysning av dem, markering i terrängen och hävning av fridlysningen finns i Forststyrelsens brochyr om naturminnesmärken.

Fridlysning av naturminnesmärke

Kommunen fattar beslut om fridlysning av ett naturminnesmärke på privatägd mark när markägaren/markägarna har gjort en ansökan om fridlysning eller gett sitt samtycke.

Ansökan om fridlysning av ett naturminnesmärke görs antingen i kommunens e-tjänst (om en sådan används), på Forststyrelsens blankett som utarbetats för ändamålet eller med en fritt formulerad ansökan. Av ansökan skall förutom uppgifter om fastighetsägarna och fastigheten även framgå bland annat den kommun där det objekt som skall fridlysas är beläget, namnet på objektet, objektets typ (till exempel träd, dunge, flyttblock etc.) samt uppgifter om huruvida objektet är beläget på en gård som omfattas av hemfridsskyddet.

Kommunfullmäktige har beslutanderätt i fråga om fridlysningen av ett naturminnesmärke i kommunen om inte beslutanderätten har överförts till exempel till miljönämnden. När fridlysningsbeslutet har vunnit laga kraft sänder kommunen beslutet jämte bifogade kartor och eventuella fotografier till sökanden/sökandena och Forststyrelsen till adressen [email protected]. Forststyrelsen för in objektet i det riksomfattande datasystemet för naturminnesmärken. Kommunen ansvarar också för att naturminnesmärkena på privat mark märks ut i terrängen på ett tydligt sätt, till exempel med en metallskylt som fästs på en trästolpe och som anger att objektet är fridlyst. Det fridlysta naturminnesmärket omfattas av ett förbud mot skadegörelse och förstörelse.

Beslut om fridlysning av ett naturminnesmärke på statens marker fattas av den myndighet inom vars område naturminnesmärket är beläget. 

  • På Forststyrelsens webbsida om naturminnesmärken finns en blankett för ansökan om fridlysning av ett naturminnesmärke på privatägd mark, exempel på en skylt för naturminnesmärke och kommunernas anvisning om fridlysning av naturminnesmärke.

Hävning av fridlysning av naturminnesmärke

Kommunen beslutar på ansökan av markägaren/markägarna eller på framställning av en NTM-central om hävning av fridlysningen av ett naturminnesmärke på privatägd mark. Man kan ansöka om att häva fridlysningen av ett naturminnesmärke helt eller delvis om det inte längre finns grunder för fridlysningen eller om den står i vägen för ett projekt eller en plan av betydande allmänt intresse.

Ansökan om hävning av fridlysningen av ett naturminnesmärke görs antingen i kommunens e-tjänst (om en sådan används), på Forststyrelsens blankett för ansökan om hävning av fridlysning av naturminnesmärke eller med en fritt formulerad ansökan. Av ansökan om hävning av fridlysningen ska förutom uppgifter om fastighetsägarna och fastigheten även framgå bland annat den kommun där det objekt som skall fridlysas är beläget, namnet på objektet, objektets typ, vem som fattat beslut om fridlysningen, året då fridlysningen trätt i kraft, beskrivning av objektets nuvarande tillstånd och orsaken till att fridlysningen upphävs. 

Kommunfullmäktige har beslutanderätt i fråga om hävning av fridlysningen av ett naturminnesmärke i kommunen om inte beslutanderätten har överförts till exempel till miljönämnden. Före beslutsfattandet ska kommunen be att få ett utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om ansökan om hävning av fridlysningen av naturminnesmärket. Om hävningen av fridlysningen av ett naturminnesmärke blivit anhängigt på initiativ av NTM-centralen ska kommunen ge markägaren/markägarna tillfälle att bli hörda i saken.

När fridlysningsbeslutet har vunnit laga kraft sänder kommunen beslutet om hävning till sökanden/sökandena och Forststyrelsen till adressen [email protected]. Forststyrelsen för in uppgifterna om hävningen av fridlysningen i det riksomfattande datasystemet för naturminnesmärken. Kommunen ansvarar också för att terrängmärkningen av naturminnesmärket på privatägd mark avlägsnas på behörigt sätt.

Beslut om hävning av fridlysningen av ett naturminnesmärke på statens marker fattas av den myndighet inom vars område naturminnesmärket är beläget. 

  • På Forststyrelsens webbsida om naturminnesmärken finns en blankett för ansökan om hävning av fridlysningen av ett naturminnesmärke på privatägd mark och kommunernas anvisning om hävning av fridlysningen av ett naturminnesmärke.
  • Naturvårdslagen 1096/1996 

Mer information

Janne Hesso, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250008   E-postadress: