Naturminnesmärken är skyddade naturformationer

Träd, grupper av träd, flyttblock och andra naturformationer kan fridlysas som naturminnesmärken. Naturformationer kan skyddas bland annat på grund av sin skönhet, sin sällsynthet, sin betydelse för landskapet eller sitt vetenskapliga värde.

Att skada eller förstöra ett fredat naturminne är förbjudet.

Om fridlysning av naturminnesmärken beslutar den myndighet i vars besittning det område är där naturminnesmärket finns. Kommunen beslutar om fredning av naturminnen på privat mark på markägarens ansökan eller med hans samtycke.

Kommunen kan häva fredningen av ett naturminne. Om ägaren har ansökt om att fredningen hävs, ber kommunen närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om ett utlåtande i ärendet. Om det är NTM-centralen som föreslår att fredningen hävs, ska ägaren till området höras.

Mer information

Janne Hesso, sakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250008