Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö

Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi moottoritiet, suurehkot satamahankkeet, raskaan liikenteen lentokentät ja suuret kanalat ja sikalat. YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Lisätietoja

Seija Rantakallio
Neuvotteleva virkamies
p. 0295 250 246
[email protected]

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

Yksittäisten hankkeiden lisäksi myös suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset on arvioitava, jos niillä saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Viranomaisten valmistelemien suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2005. Lain tavoitteena on:

  • edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä,
  • parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä
  • edistää kestävää kehitystä.

Laki sisältää aikaisemmin YVA-lakiin sisältyneen yleisen velvollisuuden selvittää ja arvioida ympäristövaikutukset sekä tarkemmat arvioinnin sisältöä ja menettelytapoja koskevat säännökset tietyille suunnitelmille ja ohjelmille.

Lainsäädännön taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi  tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (niin sanottu SEA-direktiivi (EY) N:o 42/2001, EUR-Lex) sekä YK:n Euroopan talouskomission strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja, jotka edellyttivät muutoksia myös maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen.

Vesienhoitosuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset sisältyvät lakiin vesienhoidon järjestämisestä.