Kulttuuriympäristön tiedonhallinnan kehittäminen

YM004:00/2024 Kehittäminen

Hankkeessa kehitetään eri hallinnonaloilla tuotettavaa kulttuuriympäristötietoa. Tavoitteena on, että kulttuuriympäristötieto tuotetaan yhteentoimivasti, on hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja palveluissa sekä muodostaa yhteisen kokonaisuuden.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM004:00/2024

Asianumerot VN/1877/2024

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.1.2022 – 31.12.2028

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tuoda ajantasainen ja kattava kulttuuriympäristötieto viranomaisten, yritysten, yhteisöjen, päätöksentekijöiden ja kansalaisten saataville. Kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen lisää kansalaisten elinympäristöjen monimuotoisuutta ja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään eri hallinnonaloilla tuotettavaa kulttuuriympäristötietoa. Tavoitteena on, että kulttuuriympäristötieto tuotetaan yhteentoimivasti, on hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja palveluissa sekä muodostaa yhteisen kokonaisuuden.

Lähtökohdat

Useissa maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain, ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain mukaisissa lupa- ja suunnitteluprosesseissa tulee tarkastella toimenpiteiden kohdistuminen ja vaikutukset kulttuuriperintöön. Tällä hetkellä kulttuuriympäristötietoa on noin 30:ssä eri tietovarannossa ja tiedontuotannon prosessissa. Samaa kohdetta koskevaa tietoa tuotetaan ja ylläpidetään useissa eri prosesseissa. Moninaisista lähteistä tiedon etsiminen vie paljon viranomaisten, kuntien, yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten aikaa etenkin suunnittelu- ja luvitusprosesseissa. Kuntien rakennusvalvonnat ja kaavoittajat pitävät rakennussuojelutiedon saatavuutta ja luotettavuutta ongelmana.

Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto laativat vuosina 2022–2023 kulttuuriympäristön tiedonhallinnan tahtotilaa koskevan muistion. Tahtotilatyö on osa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevaa hanketta (Ryhti). Muistion mukaan tavoitetilana on, että eri hallinnonaloilla tuotettava kulttuuriympäristötieto tuotetaan yhteentoimivasti, on hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja palveluissa sekä muodostaa yhteisen kokonaisuuden. Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sitoutuvat edistämään tahtotilaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Tavoitetilan toteutumista edistävät toimenpiteet otetaan huomioon tulosohjauksessa sekä toiminta- ja taloussuunnittelussa.

Keskeistä tavoitetilan onnistumiselle on tuoda eri hallinnonalojen kulttuuriympäristön tietovarannot osaksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (Ryhti). Ympäristöhallinnon kulttuuriympäristötiedoista muodostetaan kulttuuriympäristön tietovaranto rakennetun ympäristön tietojärjestelmän osaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja muiden keskeisten toimijoiden järjestelmiä kehitetään siten, että niiden kulttuuriympäristötieto tuodaan kulttuuriympäristön tietovarantoon rajapintojen kautta. Kehittämistyö toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kulttuuriperintöstrategiasta 2023-2030 ja kytkeytyy opetus- ja kulttuuriministeriön digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuteen.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Kulttuuriympäristötieto digitaaliseksi

YM Uutinen 13.2.2024 15.42