FN:s miljöförsamling i Nairobi fokuserar på helhetsbetonade lösningar på de globala miljöproblemen

23.2.2024 11.17
MM
Det högsta beslutande organet inom den internationella miljöpolitiken, FN:s miljöförsamling UNEA, sammanträder i Nairobi för sjätte gången den 26 februari–1 mars. UNEA-6 sammanför FN:s medlemsstater och företrädare för bland annat organisationer, företag och den akademiska världen för att lösa akuta miljöutmaningar. Finlands UNEA-delegation leds av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen. Temat för mötet är gemensamma lösningar på den planetära hållbarhetskrisen – klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och föroreningarna.

Senaste meddelanden

Inom Helmi-programmet gjordes år 2023 betydande insatser för att bromsa förlusten av biologisk mångfald

23.2.2024 9.00
JSM MM
Kuva Ansiojärven kunnostustoimista
Livsmiljöprogrammet Helmi främjade aktivt iståndsättning och vård av livsmiljöer under 2023. Programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program för åren 2021–2030.

EU:s nya förordning begränsar utsläppen av fluorerade växthusgaser

20.2.2024 13.52
MM
Genom EU:s nya F-gasförordning minskas utsläppen av starkt klimatpåverkande fluorerade växthusgaser (F-gaser) betydligt. Förordningen träder i kraft den 11 mars 2024. EU:s förordningar är bindande rättsakter som alla medlemsstater måste tillämpa i sin helhet. Bestämmelser om genomförandet av F-gasförordningen i Finland utfärdas genom nationell lagstiftning.

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde riktlinjer för att påskynda det statsunderstödda bostadsbyggandet

20.2.2024 13.00
MM
Finanspolitiska ministerutskottet förordade på tisdagen en temporär ökning av den statsunderstödda bostadsproduktionen. En höjning av räntestödslånefullmakten med en miljard euro medger att ytterligare cirka 5 000 bostäder kan ingå i nya byggprojekt åren 2024–2025.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Tjänster från ett enda service­ställe och smidiga tillstånds­förfaranden »

  Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.