Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i landskaps-, general- och detaljplaner (Katja-förordningen) trädde i kraft den 11 juni 2024

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 11.24
Nyhet

Miljöministeriets Katja-förordning främjar tillgången till planinformation och förbättrar planinformationens interoperabilitet på riksnivå när planer utarbetas enligt samma principer. I och med förordningen blir planen utöver en kartbild som kan läsas av människor även maskinläsbart material. Vid finslipningen av förordningen beaktades de värdefulla utlåtandena samt de anmärkningar som kom från partner som genomfört test.

Katja-förordningen inleder ett nytt skede i planläggningen. I förordningen finns föreskrifter om minimikrav på nationell nivå för utarbetandet av nationellt interoperabel planinformation. Med detta avses de koder som ska användas när planbestämmelser i form av datamodeller utarbetas. Dessutom innehåller förordningen föreskrifter om ett riksomfattande standardiserat presentationssätt (planbestämmelsesamling) för maskinläsbar planinformation. 
Reformen gör det möjligt att presentera, dela och analysera planinformation på nya sätt.

Planinformation behövs i många processer i samhället. Interoperabla maskinläsbara planer gör informationsöverföringen mellan olika processer smidigare och minskar risken för fel när informationen tolkas. Utifrån interoperabel planinformation kan även planläggaren till exempel lättare än tidigare utarbeta flera olika planalternativ och beräkna klimatkonsekvenserna av dessa alternativ. Då får man ännu noggrannare information för beslutsfattandet. Interoperabel information gör det också möjligt att bland annat lättare dela med sig av bästa planläggningspraxis i hela Finland.

Förordningen var ett svar på markanvändnings- och bygglagens krav att planerna ska utarbetas i en nationellt interoperabel datamodellform. Genom förordningen upphävdes miljöministeriets förordning av den 31 mars 2000 om beteckningar som används i planer enligt markanvändnings- och bygglagen. Utgångspunkten har emellertid varit att planens utformning i stort sett förblir densamma, vilket innebär att planer som utarbetats vid olika tidpunkter förblir jämförbara. Förordningen innehåller en övergångsbestämmelse som innebär att miljöministeriets upphävda förordning om beteckningar kan tillämpas till utgången av 2028.

När Katja-förordningen finslipades beaktades de värdefulla utlåtandena samt de anmärkningar som kom från partner som genomfört test

”Jag vill tacka alla intressegrupper för deras viktiga arbete. Utan ett omfattande och långsiktigt samarbete i en kunnig grupp skulle riksomfattande interoperabel planinformation aldrig ha blivit verklighet. Detta är ett stort gemensamt steg för att främja digitalisering i anslutning till den byggda miljön”, säger Satu Björklund, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Det lämnades in 73 utlåtanden och deras innehåll var detaljerat och mycket värdefullt. Utlåtandena gällde bland annat bevarandet av planläggningens flexibilitet, även om man övergår till maskinläsbar information. Den flexibilitet som ingår i förordningen utgör olika planbestämmelser och planläggningsobjekt som har förts så långt som möjligt, dock utan att digitaliseringsmålen för riksomfattande maskinläsbar information äventyras. I praktiken gör förordningen det möjligt för planläggaren att utarbeta ett obegränsat antal olika planbestämmelser även i framtiden, planbestämmelserna ska endast klassificeras enligt förordningens koder.

Utarbetandet av en plan baserad på datamodeller testas också i det pågående partnertestet mellan kommunerna och landskapsförbunden (2023–2024). Partnerna testar tillsammans med sina programutvecklare utarbetandet av en datamodellbaserad plan i praktiken. De värdefulla utlåtanden som fåtts vid testningen har också beaktats i förordningen. I och med erfarenheterna från partnertesterna kommer det att utarbetas tekniska anvisningar som innehåller exempel och bästa praxis för att utarbeta maskinläsbara planbestämmelser.

Med finansiering från miljöministeriet kommer det att inledas utbildning i planläggning som baserar sig på datamodeller under 2024. Utbildningen är avgiftsfri för kommunerna och landskapsförbunden.

Mer information

Satu Björklund
Specialsakkunnig
[email protected]
tfn +358 295 250 079

Samuli Alppi
Miljöråd
[email protected]
tfn +358 295 250 036

Anna-Leena Seppälä
Byggnadsråd
[email protected]
tfn +358 295 250 242