Medlemsstaterna ger EU:s förordning om restaurering av natur sitt stöd – förordningen träder i kraft i juli-augusti

17.6.2024 12.10
JSM MM
Bild: Europeiska unionens råd
EU:s förordning om restaurering av natur fick kvalificerad majoritet i Europeiska unionens miljöråd måndagen den 17 juni. Förordningen träder i kraft i juli-augusti. EU:s medlemsstater ska göra upp nationella restaureringsplaner inom två år efter att förordningen trätt i kraft.

Senaste meddelanden

Miljöministeriet beviljar kommuner 1,5 miljoner euro i understöd för att reformera informationshanteringen inom den byggda miljön

19.6.2024 8.46
MM
Miljöministeriets understöd stöder utvecklandet av informationshanteringen i samband med planläggning och bygglov. De projekt som beviljas understöd är en del av reformen av informationshanteringen inom den byggda miljön. Som ett led i reformen samlar man informationen om planläggning och tillståndsprocesser i det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön.

Möjligheterna till en marknad för naturvärden diskuteras vid ett rundabordsmöte

18.6.2024 10.55
JSM MM
Bild: Mikael Ahlfors.
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och jord- och skogsbruksminister Sari Essayah har sammankallat ett rundabordsforum för att diskutera marknaden för naturvärden. Vid mötet, som ordnas i dag på tisdag, ska företrädare för företag, branscher, statsförvaltningen och organisationer diskutera hur uppkomsten av en marknad för naturvärden kan främjas.

EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg

17.6.2024 8.00
MM
Ministrarna ska diskutera EU:s klimatmål för 2040, hanteringen av klimatrisker och förordningen om restaurering av natur. Ministrarna ska försöka nå en allmän riktlinje om översynen av ramdirektivet om avfall, direktivet om miljöpåståenden och direktivet om markövervakning.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Tjänster från ett enda service­ställe och smidiga tillstånds­förfaranden »

  Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.