Allmänna frågor

Vilka teman behandlas i de projekt som har beviljats finansiering ur programmet? När avslutas programmet för en koldioxidsnål byggd miljö?

De projekt som har finansierats inom ramen för programmet bör avslutas senast vid utgången av 2025. Effekterna och resultaten av programmet rapporteras till kommissionen före utgången av juni 2026. 

Finansieringen av programmet kommer ur EU:s engångsfacilitet för återhämtning och resiliens. Programmets längd och tiden för användning av finansieringen har fastställts i ett avtal mellan Finland och EU.

Är det fortfarande möjligt att få finansiering ur programmet?

Den finansiering som är tillgänglig ur programmet bands mestadels vid utlysningarna av statsunderstöd under 2021–2023. Eftersom en del av finansieringen inte har utnyttjats, har miljöministeriet inledat en kompletterande utlysning av understöd.

Ansökan om finansiering ur Business Finlands program för en koldioxidsnål bebyggd miljö (faciliteten för återhämtning och resiliens) har upphört. Det är möjligt att utan särskilda ansökningstider ansöka om finansiering hos Business Finland för forskning, produktutveckling och många olika behov av att utveckla affärsverksamhet. Business Finland kan framför allt finansiera små och medelstora företag och börsnoterade företag som söker en betydande tillväxt på exportmarknaden. Business Finland beviljar stöd eller lån för ambitiösa forsknings- och utvecklingsprojekt som ger företaget internationella konkurrensfördelar.

Hur många projekt har finansierats och var finns information om projekten?

Miljöministeriet och Business Finland har finansierat sammanlagt cirka 130 projekt.

De flesta projekt som har finansierats presenteras på programmets situationsrummet.

De projekt som miljöministeriet har finansierat förtecknas även i statsrådets öppna projektfönster.

​​​​De företag som har beviljats Business Finlands finansiering inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens anges i Business Finlands öppna datamaterial (filtrera RRF vähähiilinen rakennettu ympäristö):

Vilka teman behandlas i de projekt som har beviljats finansiering ur programmet?

Programmet behandlar i stor utsträckning metoder för att bekämpa klimatförändringarna och några projekt även anpassningen till klimatförändringarna. Projekten utvecklar byggmaterial, byggprocesser, planerings- och beräkningsmetoder och behandlar bland annat cirkulär ekonomi, digitalisering, energi och områdesplanering. Business Finlands projekt riktar verksamheter även till export.

Var finns information om resultaten av de projekt som har slutförts?

Slutrapporterna om de projekt som miljöministeriet har finansierat finns under avsnittet Dokument i projektfönstret.

Projekten har även egna publiceringskanaler och information om kanalerna finns i de projektkort som finns i situationsrummet. 

Resultatkommunikationen i projekten utvecklas kontinuerligt. Dessutom ordnas flera resultatmöten om programmet. Bäst får du information på www.kirailmasto.fi och genom att prenumerera på nyhetsbrev.

Finns det tillgång till någon annan finansiering för att främja en koldioxidsnål bebyggd miljö?

För tillfället har miljöministeriet inte kännedom om några nya finansieringsmöjligheter i temat.

Business Finland finansierar även framöver forskning och utveckling av lösningar för bebyggd miljö. Särskilt de möten som ordnas inom ramen för programmet Decarbonized Cities samlar aktörer som arbetar med bebyggd miljö. Programmet bygger upp partnerskap med utvalda utländska städer, och företag och forskningsinstitut får möjlighet att sälja och ta fram lösningar på dessa utmaningar.

Var får jag information och stöd för att främja export av en koldioxidsnål produkt eller tjänst?

Business Finland erbjuder många olika slags hjälp för internationell tillväxt och finansiering som stöd för internationalisering.

Business Finland offentliggör marknadsmöjligheter som nätverket Team Finland har hittat runt om i världen.

Marknadsundersökningar som programmet har genomfört, särskilt om en koldioxidsnål bebyggd miljö, finns i Business Finlands mediebank (-> Low-carbon Built Environment (RRF) – Market studies).

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU ​​​​​​​

Mer information

Maija Stenvall, projektchef 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250354   E-postadress: