Yhden luukun palvelut ja sujuvat lupa­menettelyt

Hallitusohjelmassa on päätetty uudistaa valtion aluehallinto ja perustaa uusi lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto. Uuteen valtakunnalliseen ja monialaiseen virastoon yhdistetään Valvira, Aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät.

Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen mallissa sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä ja valmistella yhden luukun palvelua edistäviä lakeja. 

Uusi lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomainen hoitaisi jatkossa keskeisesti ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017), luonnonsuojelulain (9/2023), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) sekä eräiden muiden ympäristöä koskevien lakien (kuten SOVA-laki 200/2005 sekä osin maa-aineslaki 555/81, maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999) mukaisia viranomaistehtäviä. Näitä ovat erityisesti aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toimivaltaan kuuluvat lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät sekä niihin kytkeytyvät muut tehtävät. Aluehallintouudistuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa valtion ja kuntien ympäristöllisten viranomaistehtävien toimivaltasuhteita.

Ympäristöasioissa on tavoitteena yhden luukun palvelu: jatkossa yksi valtakunnallisen toimivallan omaava valtion ympäristöviranomainen vastaa lupa- ja muiden menettelyjen etenemisestä ja koordinoinnista. Keskeisten ympäristöön liittyvien lupalakien käsittelyjä yhdistämällä lupahakemus johtaa yhteen päätökseen ja valitusmahdollisuuteen.

Yhden luukun palvelun lainsäädäntöhankkeessa valmistellaan ympäristöministeriön johdolla säännöksiä, jotta uusi lupaviranomainen voisi käsitellä hankkeen eri lakeihin perustuvia lupahakemuksia yhdessä. Hankkeessa selvitetään myös, miten YVA-menettelyt ja Natura-arvioinnit voitaisiin käsitellä aiempaa sujuvammin osana lupakäsittelyä. Päivitämme yhteensovittamislakia ja valmistelemme lupamenettelyihin liittyvien EU-säädösten (muun muassa kriittisten raaka-aineiden aloite, asetusehdotus nettonollateollisuudesta) täytäntöönpanoa.

Lainsäädäntöhankkeen aikataulu:

  • Hallituksen esitysluonnos on lausunnolla 20.6.-30.8.2024
  • Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2025.
  • Uusi virasto aloittaa ja yhden luukun lainsäädäntö on voimassa 1.1.2026 alkaen.

Hankkeessa huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristövaatimuksista sekä hankkeiden sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja kansalaisten omaisuudensuojasta.

Sujuvammat ja ennakoitavammat lupakäytännöt edistävät investointeja ja parantavat Suomen kilpailukykyä sekä ovat edellytys erityisesti puhtaan talouden murrokselle.

​​​​Lainsäädäntöhanke on osa laajaa yhden luukun palvelujen hanketta

Uuden lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen perustaminen valtiovarainministeriön johdolla sekä yhden luukun lainsäädäntöhanke ovat osa laajaa yhden luukun palvelujen kattohanketta, joissa sujuvoitetaan lupakäytäntöjä. Siihen kytkeytyvät muun muassa seuraavat hankkeet:

  • vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen. Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmistelee vesienhoidon ympäristötavoitteisiin liittyvää lainsäädäntömuutosta. Tavoitteena on säätää ympäristötavoitteiden sitovuudesta ja siitä, milloin niistä voidaan poiketa uuden merkittävän hankkeen vuoksi.
  • alueiden käytön ja rakentamista koskevan sääntelyn muuttaminen lupamenettelyjen osalta
  • useat muut hallitusohjelman lupamenettelyjä ja sujuvoittamista koskevia kirjauksia toteuttavat hankkeet.

Yhden luukun toimeenpanohanke

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen yhden luukun palvelujen mallin toimeenpanolle ympäristötehtävissä. Yhden luukun asiointipalvelujen toteutuminen edellyttää, että uutta lupa- ja valvontavirastoa varten kehitetään toimintatapoja ja menettelyitä. Hanke toimii rinnan valtiovarainministeriön toimeenpanohankkeen kanssa, jonka tavoitteena on suunnitella ja perustaa lupa- ja valvontavirasto. 

Lisäksi ympäristötehtävien toimeenpanohankkeessa pilotoidaan kansallisena yhteyspisteviranomaisena toimimista. Vaatimus lupamenettelyjä koordinoivasta viranomaisesta perustuu EU-säädöksiin. Hankkeessa kehitetään myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimeenpanoa.

Digitalisaatiohankkeet edistämään sähköistä asiointia

Yhden luukun toimintamallin toteuttaminen vaatii monia merkittäviä uudistuksia ympäristöviranomaisten tietojärjestelmissä. Ympäristöasioiden ”digiluukku” syntyy useiden digihankkeiden yhteistyönä.

”Yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinointi -hankkeessa” (YLP Digi) varmistetaan, että useat tietojärjestelmä- ja organisaatiokohtaiset kehittämishankkeet palvelevat samaa tavoitetta, yhden luukun digitaalisia palveluita ympäristöasioissa. ”Ympäristönsuojelun tietorakenteiden ja yhteentoimivuuden kehittäminen” -hanke (YTY) edistää ympäristönsuojelutiedon yhteen toimivuutta, jotta tiedot voivat virrata sujuvasti läpi viranomaisten palveluketjun. 

Hankkeen tuloksia

Yhden luukun lainsäädäntöhankkeen etenemiseen ja asiakirjoihin voi tutustua hankkeen sivulla:

Kysymyksiä ja vastauksia yhden luukun palvelujen lainsäädäntö­hankkeesta ja ympäristö­tehtävistä aluehallinto­uudistuksessa

Lisätietoja

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295250278   Sähköpostiosoite: