Coronavirus­beredskapen inom miljö­ministeriets förvaltnings­område

Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen.

En beredskapsgrupp följer coronavirusläget vid miljöministeriet

Ordförande för gruppen är kanslichef Juhani Damski.

Miljöministeriets förvaltningsområde kommer under ledning av gruppen att

  • bereda sig på att upprätthålla de funktioner som är kritiska med tanke på samhällets funktion, bland annat avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet utarbetade rekommendationer om hur avfallshanteringen ska ordnas under coronavirusepidemin 2020.
  • följa och bedöma de indirekta konsekvenser som coronaviruset har för byggandet, bland annat när det gäller tillgången på arbetskraft och byggprodukter.
  • följa och bedöma tillgången till finansiering och hur den fungerar särskilt i fråga om social bostadsproduktion.
  • utarbeta praktiska anvisningar för regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde för miljön med tanke på de åtgärder som coronaviruset orsakar.

Mer information

Jussi Salmi
kommunikationsdirektör
miljöministeriet
tfn 0295 250 263
[email protected]

Uppföljnings- och åtgärdsgrupp för byggbranschen följer coronaepidemins konsekvenser

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som följer, och försöker lindra, coronavirusets konsekvenser för byggbranschen, för företagen i branschen och för samhällsekonomin. Gruppen sammanställer en aktuell lägesrapport över utvecklingen i branschen, bedömer den kommande utvecklingen och lägger fram förslag på behövliga åtgärder. I arbetsgruppens arbete deltar representanter för finansministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Byggnadsindustrin RT rf och RAKLI ry. Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Teppo Lehtinen från miljöministeriet.

Mer information

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 177
[email protected]

Arbetsgruppen för hållbar återhämtning

Arbetsgruppen för hållbar återhämtning tog fram förslag till åtgärder som hjälper till att stimulera ekonomin och som samtidigt svarar på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Gruppen har med sitt arbete bidragit till beredningen av årets 2020 fjärde tilläggsbudget. Arbetsgruppen också studerade behoven på längre sikt. Dessa förslag ingåde i statsrådets strategiska plan och genomföras under EU:s förestående budgetperiod. Ordförande för gruppen var miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och Sitradirektören Mari Pantsar.

Mer information

Juhani Damski
kanslichef
miljöministeriet
[email protected]

Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral har definierat sina kritiska uppgifter och tryggandet av dem. Finlands miljöcentrals beredskapsgrupp följer läget.

Konsekvenser för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) betjänar också under undantagsförhållandena. Stödansökningar handläggs och beslut fattas i normal ordning, och även e-tjänsterna fungerar som normalt.

Konsekvenser för Forststyrelsens naturtjänster

Att röra sig i naturen är ett bra sätt att upprätthålla välbefinnandet också under de begränsningar som coronaviruset gett upphov till, men stora folksamlingar bör undvikas även i naturen.

Den information som olika ministerier sammanställt om coronavirusets konsekvenser för olika förvaltningsområden finns samlad på statsrådets webbplats. Allmän information om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset
 


Anvisningar