Vanliga frågor

Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. På den här sidan samlar vi svar på vanliga frågor om coronavirussituationen.

Coronavirusets påverkan på byggbranschen

Hur bör byggarbetsplatserna beakta det förändrade läget?

Det är skäl att förbereda sig på att det kan bli fördröjningar på arbetsplatserna. Särskilt viktigt är att ta hand om fuktsäkerheten på byggarbetsplatserna.

Kan byggprojekt få lättnader i tidsfristerna?

Den situation som har uppstått på grund av coronaviruset är ny också inom byggbranschen, och det är ännu inte möjligt att fastställa hur läget ska tolkas. Det är alldeles klart att man på byggarbetsplatserna inte har kunnat förutse så här stora förändringar. På grund av detta miljöministeriet har inledd en arbetsgrupp att följa upp läget på bostads- och byggmarknaden tillsammans med aktörer inom branschen och lägga fram förslag till åtgärder som behöver vidtas.

Kan man förebygga spridning av coronaviruset genom fastighetsskötsel?

Europeiska VVS-föreningarnas förbund REHVA har publicerat en sammanfattning av åtgärder som kan bidra till att förhindra spridning av coronaviruset i byggnader. Sammanfattningen handlar i synnerhet om virus som sprids med luftströmmar. När det gäller användning av fastigheter föreslås bland annat följande åtgärder:

  • när fastigheterna har tillräcklig ventilation dygnet runt minskar exponeringen för virus.
  • så mycket utomhusluft som möjligt bör tillföras fastigheternas ventilation.
  • ingen återluft ska användas i ventilationen.
  • fönstervädring kan användas för att öka ventilationen.
  • luftfuktigheten påverkar inte viruset. Viruset hejdas av fukten först när den relativa fuktigheten överstiger 80 procent. Låg luftfuktighet gör dock luftvägarna mindre resistenta mot virus.
  • rumstemperaturen påverkar inte virusets spridning. Först när temperaturen överstiger 30 grader har det en dämpande effekt på viruset.
  • på grund av eventuella läckage ska regenerativ värmeåtervinning i fastigheter undvikas under epidemin.
  • rengöring av ventilationskanalerna har ingen betydelse för spridningen av viruset (små partiklar rör sig via luften och fastnar inte på ytor).
  • ventilationsanläggningens filter har ingen betydelse för spridningen av viruset.
  • med rumsspecifika luftrenare kan man påverka viruskoncentrationen i rumsluften (förutsatt att filtret är av HEPA-nivå).

Obs! REHVA håller på att se över sin anvisning när det gäller anordningar för värmeåtervinning och relativ fuktighet. Informationen på denna sida uppdateras när den nya anvisningen är klar.

(Källa: FINVAC)

Påverkan på planläggning

Inverkar undantagsförhållandena på hur planutkast och planförslag hålls framlagda i kommunerna och på de samråd som ordnas kring dem?

Även under undantagsförhållanden bör det ordnas samråd om detaljplaner, generalplaner och landskapsplaner så att delaktiga har möjlighet att studera och påverka planhandlingarna. Kommunförbundet har gett kommunerna anvisningar om hur planläggningen ska genomföras under coronaepidemin. I Kommunförbundets anvisningar redogörs det till exempel för hur kommunen ska sköta kungörandet och framläggandet av handlingar, om kommungården är stängd.

(Källa: Kommunförbundet: "Coronaviruset – vanliga frågor från kommunerna". Se fråga nr 10 och 13.)

Konsekvenser för avfallshanteringen

Hur ska använda engångsmunskydd avfallssorteras?

Använda engångsmunskydd och engångshandskar och andra skydd för engångsbruk ska sorteras som blandavfall. Blandavfallet går till avfallsförbränning. Om det inte finns sopkärl för blandavfall i närheten, placera munskyddet i en plastpåse som du senare kan slänga i ett sopkärl för blandavfall. Engångsmunskydd innehåller plaster som inte bryts ned i naturen. Släng därför inte munskydden på gatan eller i naturen, och inte heller i toaletten, eftersom de kan täppa till avloppet. Mer information om användningen av munskydd finns i de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd har gett om användning av munskydd.

Kan viruset sprida sig genom avfall?

Coronaviruset sprids främst som dropp- eller kontaktsmitta när någon hostar eller nyser. Enligt expertbedömningar är det osannolikt att man smittas av coronaviruset genom avfall, bara man iakttar normal god avfallshanteringspraxis. Coronavirusets livskraft och infektionsförmåga försämras snabbt när viruset inte är i kontakt med människor, och viruset kan inte föröka sig i avfall.

(Källa: Institutet för hälsa och välfärd)

Finns det risk för att avfallstransportörer utsätts för coronavirus när de hanterar avfallslaster?

Lossning av avfallslaster vid mottagningshallen till förbränningsanläggningar eller andra motsvarande behandlingsanläggningar är även i normala fall en riskfylld situation för avfallstransportörer. I samband med lossningen exponeras arbetstagarna lätt för olika typer av mikrober som släpps ut i luften. Detta ska beaktas i arbetarskyddsanvisningarna. I arbetet bör man alltid skydda sig på behörigt sätt och iaktta god hygien.

Närmare information om vilken risk avfallstransportörer löper att exponeras för coronavirus finns i Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

(Källa: Arbetshälsoinsitutet)

Kan avfallsbehållarna tvättas på normalt sätt under coronapandemin?

Enligt Arbetshälsoinstitutet kan man tvätta avfallsbehållarna också under coronapandemin, förutsatt att man ser till att skydda sig väl. Närmare anvisningar om tvätt av avfallsbehållare under coronapandemin finns i Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

(Källa: Arbetshälsoinstitutet)