Hyppää sisältöön
Media

EU-länderna eniga om att främja återvinning av byggprodukter – rådet antog slutsatser om cirkulär ekonomi i byggbranschen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 10.35
Pressmeddelande

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet informerar

Cirkulär ekonomi kommer i fortsättningen att beaktas i den EU-lagstiftning som gäller byggbranschen, och det ska bli lättare att återanvända och materialåtervinna byggprodukter. Medlemsländerna antog enhälligt slutsatser om cirkulär ekonomi i byggbranschen. Slutsatserna, som har utarbetats på initiativ av Finland och under ledning av miljöministeriet, antogs av de ministrar som ansvarar för konkurrenskraften under ministerrådets möte den 28 november 2019.

”Vi har bara ett jordklot, och vi har nått gränserna för jordens bärkraft. Cirkulär ekonomi bidrar med lösningar på hållbarhetskrisen. Den cirkulära ekonomin tar nu ett stort steg framåt, eftersom alla 28 EU-medlemsländer är eniga om att den cirkulära ekonomin måste utvidgas och få starkare ställning inom byggandet. De slutsatser som antogs i dag är en fjäder i hatten för Finland – en arbetsseger som gagnar alla”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Det är viktigt att ta in det cirkulära perspektivet vid uppdateringen av EU:s byggproduktförordning. Både insatserna för att svara på klimatutmaningen och materialåtervinningen av byggprodukter skapar en stor, ny produktmarknad och i bästa fall miljontals arbetsplatser i Europa", framhåller arbetsminister Timo Harakka.

Slutsatserna förpliktar kommissionen, särskilt i lagberedningen

Slutsatserna påverkar i synnerhet byggproduktförordningen, som kommissionen ska se över under de närmaste åren. Genom förordningen säkerställs det att det finns exakta, tillförlitliga och europeiskt enhetliga uppgifter att tillgå om byggprodukternas egenskaper.

Slutsatserna förpliktar kommissionen att revidera förordningen så att också byggprodukter som återanvänds kan CE-märkas och att deras egenskaper kan uppges i alla situationer. I praktiken betyder detta att det blir möjligt att återanvända och materialåtervinna byggprodukter.

Som ett resultat av ändringen kan det inom EU uppstå en inre marknad för använda byggprodukter och för byggprodukter som framställts av återvunnet material. Man uppskattar att 6,5 miljoner nya arbetsplatser kan skapas inom EU fram till 2030 i samband med att den cirkulära ekonomin också börjar omfatta byggbranschen.

I slutsatserna fastställs också att möjligheten att återanvända byggprodukter ska vara frivillig för medlemsländerna. Byggnadernas säkerhet och sundhet får inte äventyras. Ytterligare satsningar krävs särskilt när det gäller forskning om och utveckling av hållbara byggprodukter och byggmaterial samt kommersialisering av forskningsresultaten.

I slutsatserna åläggs kommissionen också att se över annan lagstiftning som påverkar den cirkulära ekonomin inom byggandet. Kommissionen ska dessutom främja ett tänkesätt som beaktar byggnadens hela livscykel och bidra till att principen om modulär design etableras.

Byggbranschens möjligheter att minska klimatutsläppen och spara råvaror är betydande. Hälften av jordens råvaror används till byggande. Sektorn står för 35 procent av växthusgaserna och 30 procent av avfallet.

Mer information:

Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, miljöministeriet, tfn +358 (0)295 250 177, [email protected]

Timo Juurikkala, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, [email protected]

Jenni Karjalainen, minister Harakkas specialmedarbetare, tfn 040 751 5496, [email protected]