BSP-sparande för köp av första bostad

BSP (= bostadssparpremie) är ett statligt system för att ge stöd till den som vill köpa sin första bostad. Systemet ger allt fler människor möjlighet att spara till och köpa en egen bostad. BSP är avsett för personer i åldern 15–44 som vill köpa sin första ägarbostad. Bostadsköparen tecknar ett avtal med banken och förbinder sig att spara minst 10 procent av bostadens pris. Banken förbinder sig att bevilja ett lån när sparmålet uppnåtts. Villkoren för BSP-räntestödslånet är förmånliga och staten betalar en del av räntorna.

Systemet har under de senaste åren utvecklats så att det bättre än förut tjänar bostadsköpare i olika livssituationer. 

Principer för BSP-sparande

  • Bostadsköparen ska under minst åtta kvartal sätta in 150–4 500 euro per kvartal på BSP-kontot.  Depositionerna behöver inte ske under på varandra följande kvartal. Till sparandelen räknas också den ränta som betalas på depositionerna och den kapitaliserade tilläggsräntan.
  • BSP-avtal kan justeras under spartiden. Det kan överföras till en annan bank, och man kan ta lånet i en annan bank än den som mottagit depositionerna.
  • Också andra medel än de som satts in på BSP-kontot får användas för bostadsköpet.  Dessa räknas dock inte som sparandel enligt BSP-avtalet.
  • Medlen på BSP-kontot får inte lyftas förrän villkoren i avtalet har uppfyllts och deponenten har undertecknat ett köpebrev för en bostad eller börjat bygga sin bostad. Bostaden får köpas då minst hälften av de avtalade posterna i BSP-avtalet har deponerats. Ett separat avtal kan behövas för eventuell temporär finansiering.
  • Också ett tomtköp som ingår i ett egnahemsprojekt kan ske inom ramen för BSP-avtalet.
  • Avtalet förfaller om deponenten i förtid lyfter pengar från BSP-kontot eller köper en bostad.

Banken betalar en ränta på 1 procent på besparingarna. Därtill betalar banken en tilläggsränta på 2–4 % när deponenten har nått sitt sparmål och köpt en bostad eller byggt färdigt sitt småhus. Både depositionsräntan och tilläggsräntan är skattefria.

Statens räntestöd tryggar BSP-lån

Staten ger BSP-lån räntestöd som betalas när räntorna överskrider den fastställda självriskandelen. Ett bostadslån eller en del därav kan godkännas som räntestödslån om köparen inte får andra stöd av statliga medel för bostadsköpet. 
Maximibeloppen för räntestödslån enligt kommun är följande:

  • Helsingfors: 215 000 euro
  • Esbo, Vanda och Grankulla. 160 000 euro
  • Tammerfors och Åbo: 140 000 euro
  • Andra kommuner: 120 000 euro

Låntagaren kommer överens med banken om räntor och amorteringar på räntestödslånet. Banken ska bevilja räntestödslån till en lägre ränta än den som tillämpas på övriga lån för en första bostad.  Under tiden för räntestödslånet får ingå högst två amorteringsfria år. Villkoren gäller den del av bostadslånet som godkänns som räntestödslån. 

För BSP-räntestödslån kan man utan särskild ansökan få begränsad statsborgen för ägarbostadslån. Staten betalar en del av BSP-lånets räntor under de första 10 åren. Räntestöd betalas till 70 procent av den del av den årliga räntan på det återstående räntestödslånekapitalet som överstiger 3,8 procent. Exempel: Om hela räntan är 5,8 % betalas räntestöd till 70 % av skillnaden mellan 5,8 och 3,8 procentenheter, alltså till 1,4 %.

Maximibeloppet för ett BSP-lån för en bostad som två bostadssparare köper tillsammans höjs med 50 procent. Denna ändring trädde i kraft den 1 januari 2023 och den tillämpas också på sparavtal som ingåtts före den 1 januari 2023, om banken och bostadsspararen kommer överens om det.

Om deponenten är under 18 år ska insättningarna bestå av medel som den omyndiga har förvärvat genom eget arbete.

Mer information

Rådgivning/tillämpningspraxis

Statskontoret, räntestöd, tfn 0295 50 2248 [email protected]

Lagstiftning

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 295 250 067, [email protected]