Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen

Ympäristöministeriö valmistelee EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt direktiivissä nimenomaisesti luetellut kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Kyse on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta direktiivistä (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivistä. Sillä halutaan:

  • vähentää muoviroskaa ympäristössä, erityisesti merenrannoilla
  • edistää kiertotaloutta ja
  • yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla

Valmistelun tueksi ympäristöministeriö teetti konsulttiselvityksen direktiivin toteuttamisen vaihtoehdoista.

Direktiivi tulisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesällä 2021.

Direktiivin kansallinen toteuttaminen vaatii tuekseen lukuisan joukon direktiivin nojalla annettavia komission ohjeita ja täytäntöönpanosäädöksiä. Niiden valmisteluaikataulu on viivästynyt merkittävästi direktiivissä säädetystä. Viivästys koskee esimerkiksi muovin ja muovituotteiden määrittelyyn liittyviä ohjeita sekä merkintävaatimuksia koskevaa täytäntöönpanosäädöstä. Viivästys vaikuttaa kansallisen säädösvalmistelun aikatauluihin. 

Sidosryhmätyön järjestäminen

Valmistelua tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätilaisuudessa 5.12.2019 kerrottiin sidosryhmätyön järjestämisestä valmistelun aikana.

Sidosryhmätilaisuus 5.12.2019

Erilliset sidosryhmäkeskustelut

  1. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 16.1.2020: Eräät muoviin ja muovituotteisiin liittyvät määritelmät
  2. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 19.3.2020: Kertakäyttömuovidirektiivi ja kalastusvälineet
  3. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.4.2020: Pakkausten ja juomamukien tuottajavastuu, merkintävaatimukset sekä juomapakkausten tuotesuunnitteluvaatimukset
  4. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.5.2020: Tupakkatuotteiden, ilmapallojen ja kosteuspyyhkeiden tuottajavastuu sekä merkintävaatimukset
  5. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.6.2020: Kansalliset kulutuksen vähentämistoimet
  6. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 24.9.2020: Kertakäyttömuovidirektiivi ja kalastusvälineet

Komission konsultin raportit ja selvitykset

Komissio on teettänyt direktiivin nojalla annettavien ohjeiden ja täytäntöönpanosäädösten valmistelun tueksi useita konsulttiraportteja ja -selvityksiä. 

Lainsäädännön valmisteluaikatauluista 

Direktiivin mukaisten tuotekieltojen ja merkintävaatimusten täytäntöönpanon edellyttämät lakitason muutokset on sisällytetty jätelain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen, joka on laadittu niin sanotun EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi. Mainittu esitys annetaan eduskunnalle syyskauden 2020 aikana. Lisäksi tarvitaan uutta asetustason sääntelyä. 

Muiden direktiivin vaatimusten täytäntöönpanon edellyttämistä lakitason muutoksista laaditaan erillinen jätelain muuttamista koskeva hallituksen esitys. Se on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2021. Lisäksi tarvitaan uutta asetustason sääntelyä. 

Lisätietoja

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250072  


Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250259