Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen

Ympäristöministeriö valmistelee tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan EU:n direktiivin (2019/904/EU) toteuttamista Suomessa. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt direktiivissä nimenomaisesti luetellut kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet.  

Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kansallisia kulutuksen vähennystoimia, tuotekieltoja, tuotesuunnitteluvaatimuksia, merkintävaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, kuluttajavalistusta sekä EU-raportointia.

Direktiivillä halutaan

  • vähentää muoviroskaa ympäristössä, erityisesti merenrannoilla
  • edistää kiertotaloutta ja
  • yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla

Valmistelun tueksi ympäristöministeriö teetti konsulttiselvityksen direktiivin toteuttamisen vaihtoehdoista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä direktiivistä ja sen toteuttamisesta Suomessa

Lainsäädännön valmisteluaikatauluista

Direktiivi olisi tullut saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesällä 2021.

Direktiivin edellyttämät tuotekiellot ja merkintävaatimukset on jo saatettu kansalliseen lainsäädäntöön EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanoon liittyneellä jätelain muuttamista koskevalla lailla (714/2021, HE 40/2021 vp) ja sen nojalla annetulla eräitä kertakäyttöisiä muovituotteita koskevalla valtioneuvoston asetuksella (771/2021). Niitä on alettu soveltaa kansallisesti 23.8.2021 alkaen, eli hieman direktiivissä säädettyä määräaikaa myöhemmin. 

Muiden direktiivin vaatimusten täytäntöönpanon edellyttämistä lakitason muutoksista on laadittu erillinen jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamista koskeva hallituksen esitys. Se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätkaudella 2022. Lisäksi tarvitaan uutta asetustason sääntelyä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eräitä muovituotteita koskevaa valtioneuvoston asetusta (771/2021) täydennetään myöhemmin myös muilla direktiivin täytäntöönpanon edellyttämillä yksityiskohtaisilla vaatimuksilla. 

Direktiivin kansallinen toteuttaminen vaatii tuekseen lukuisan joukon direktiivin nojalla annettavia komission ohjeita ja täytäntöönpanosäädöksiä. Niiden valmisteluaikataulu on viivästynyt merkittävästi direktiivissä säädetystä. Viivästys koskee esimerkiksi muovin ja muovituotteiden määrittelyyn liittyviä ohjeita sekä merkintävaatimuksia koskevaa täytäntöönpanosäädöstä, jotka molemmat olisi tullut direktiivin mukaan antaa jo heinäkuussa 2020. Komission merkintävaatimuksia koskeva täytäntöönpanosäädös julkaistiin joulukuussa 2020 ja muovin ja muovitiuotteiden määrittelyä koskeva ohjeistus kesäkuussa 2021. 

Komission ohjeiden ja täytäntöönpanosäädösten viivästyminen on vaikuttanut kansallisen säädösvalmistelun aikatauluihin. 

Kaikki komission julkaisemat ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset on koottu aikajärjestyksessä kohtaan ” Komission ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset”. 

Sidosryhmätyön järjestäminen

Valmistelua tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Kansallisista kulutuksen vähennystoimista valmisteilla vapaaehtoinen green deal -sopimus ja täydennyksiä valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan  

Direktiivin 4 artiklan mukaan kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvien elintarvikepakkausten ja juomamukien kulutusta on vähennettävä jäsenvaltioissa kunnianhimoisesti ja pysyvästi. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla päästään kyseisten kertakäyttömuovituotteiden kulutuksessa mitattavissa olevaan määrälliseen (kappalemäärät) vähennykseen vuoteen 2026 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Direktiivi mahdollistaa sen, että 4 artikla pannaan kansallisesti täytäntöön sopimuksella. Sopimuspohjainen lähestymistapa eli vapaaehtoinen green deal on jo ennen direktiivin antamista tunnistettu myös Suomen muovitiekartassa soveltuvaksi keinoksi vähentää muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutusta. 

Ympäristöministeriö valmistelee yhdessä Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Kaupan liitto ry:n, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen Pakkausyhdistys ry:n kanssa vapaaehtoista green deal -sopimusta muovisten kertakäyttöisten annospakkausten ja annospakkauksissa käytetyn muovin kulutuksen vähentämiseksi. Green deal -sopimuksella pannaan osin täytäntöön direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut kansalliset kulutuksen vähentämistoimet. Ympäristöministeriö ja toimialajärjestöt ovat yhdessä arvioineet, että green deal olisi esimerkiksi lainsäädännössä säädettäviä vähentämistoimia tarkoituksenmukaisempi keino täytäntöön panna kyseiset toimet. 

Direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja kulutuksen vähentämistoimia toimeenpannaan myös muilla keinoin. Päivitetyssä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (VALTSU) tullaan määrittelemään valtionhallintoa sitovat kyseessä olevien muovituotteiden kulutuksen vähentämiskeinot. Myös muuta julkista hallintoa kannustetaan VALTSUssa esitettyihin toimiin.

Direktiivin 4 artiklan toimeenpanon tueksi ympäristöministeriö teetti selvityksen 

Sopimus ensisijainen vaihtoehto 

Sopimuksen avulla pyritään löytämään tehokkaimmat ja toimivimmat keinot täytäntöön panna direktiivin edellyttämät kulutuksen vähentämistoimet ja samalla vauhdittamaan vähentämiseksi tarvittavien uusien ratkaisujen syntymistä. Sopimus voidaan irtisanoa, mikäli vaadittavaa kattavuutta ei saavuteta, direktiivin mukaisia kunnianhimoisia tavoitteita kulutuksen vähentämiseksi ei onnistuta sopimukselle asettamaan tai asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sopimuksella vaikuttaa tehtävän arvioinnin perusteella epätodennäköiseltä. Tässä tapauksessa ympäristöministeriö valmistelee ehdotukset tarvittavista säädöstoimista direktiivin artiklan 4 täytäntöön panemiseksi. Myös mikäli green deal -sopimusta ei synny, säädetään toimeenpanosta tarvittaessa lainsäädännössä. Mikäli VALTSUssa esitetyt toimenpiteet eivät ole tarpeeksi tehokkaita julkisten toimijoiden muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämiseksi säädetään näistäkin vähentämistoimista tarvittaessa lainsäädännössä. 

Sopimukselle tullaan myöhemmin asettamaan määrälliset vähentämistavoitteet

Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on vähentää kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvien elintarvikepakkausten ja juomamukien kappalemääräistä kulutusta. Tavoitteena on korvata kyseisiä muovisia kertakäyttöisiä annospakkauksia helposti kierrätettävillä muovia sisältämättömillä kertakäyttöisillä annospakkauksilla, uudelleenkäytettävillä annospakkauksilla ja uudelleenkäytettävillä astioilla. Sopimuksen toissijaisena tavoitteena on vähentää käytetyn muovin määrää niissä muovisissa kertakäyttöisissä elintarvikepakkauksissa ja juomamukeissa, joille ei ole markkinoilla laajassa mittakaavassa saatavilla edellä mainittuja ensisijaisesti käytettäviä kyseessä olevan valmiin ruoka- tai juoma-annoksen pakkaamiseen soveltuvia pakkausvaihtoehtoja tai joiden sijasta ei ole yrityksen tai muun yhteisön toiminnan tai toimintaympäristön luonteen huomioiden mahdollista käyttää uudelleenkäytettäviä astioita. Muovin määrän vähentäminen tapahtuu niin, että kyseisiä kertakäyttöisiä muovisia annospakkauksia korvataan vähän muovia (esimerkiksi pakkauksen valmistuksessa käytettävistä materiaaleista enintään 10 % on muovia) sisältävillä kertakäyttöisillä annospakkauksilla.   

Vuoden 2022 osalta kerätään tietoa esimerkiksi muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kappalemääristä Suomessa. Vuoden 2022 tiedot toimivat lähtötasona suhteessa asetettaviin määrällisiin tavoitteisiin ja niihin verrataan myöhemmin saavutettavia tuloksia. Lisäksi tarvittaessa kerätään ja kartoitetaan muuta tietoa tukemaan sopimuksen määrällisten tavoitteiden asettamista ja toimenpiteiden kohdentamista. Sopimukselle asetetaan vuosille 2024-2026 vuosittaiset kunnianhimoiset kansalliset määrälliset (kappalemääräiset) tavoitteet muun muassa muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämiseksi. Määrälliset tavoitteet täydennetään osaksi sopimusta vuoden 2023 aikana. Määrällisten tavoitteiden saavuttamista tukemaan asetetaan lisäksi laadullisia tavoitteita muun muassa toimien kohdentamiseksi erityisesti sellaisiin tuoteryhmiin, joissa arvioidaan olevan merkittävä potentiaali kulutuksen vähentämiselle. Potentiaali voi liittyä esimerkiksi tuoteryhmiin, joita on volyymiltaan paljon, tai joille löytyy tavoitteiden mukaisesti vaihtoehtoja. Sopimuksessa asetettujen tavoitteiden tulee täyttää direktiivin asettamat vähimmäisvaatimukset kulutuksen vähentämiselle. 

Komission konsultin raportit ja selvitykset

Komissio on teettänyt direktiivin nojalla annettavien ohjeiden ja täytäntöönpanosäädösten valmistelun tueksi useita konsulttiraportteja ja -selvityksiä. 

Komission ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset 

Tähän on koottu komission antamat ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset teemoittain siinä järjestyksessä, kuin ne on julkaistu.

Merkintävaatimukset 

Komission joulukuussa 2020 antaman täytäntöönpanoasetuksen mukaisia merkintävaatimuksia sovelletaan seuraaviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin:

  • terveysiteet, tamponit ja tamponien asettimet, joita koskevien merkintöjen on oltava ko. tuotteiden kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa
  • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet, joita koskevien merkintöjen on oltava ko. tuotteiden kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa
  • suodattimelliset tupakkatuotteet, joita koskevien merkintöjen on oltava vähittäismyyntipakkauksissa ja myyntipäällyksissä
  • suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, joita koskevien merkintöjen on oltava kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa
  • juomamukit, joita koskevien merkintöjen on oltava mukissa

Täytäntöönpanoasetus mahdollistaa merkintöjen toteuttamisen tarroilla sellaisiin tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 4.7.2022. 

Täytäntöönpanoasetuksen soveltaminen Suomessa edellyttää kansallista täytäntöönpanosääntelyä, jossa säädetään mm. siitä, kuka vastaa merkinnän kiinnittämisestä. Kansallinen täytäntöönpano tarkoittaa jätelain muutosta (714/2021) ja sen nojalla annettua valtionneuvoston asetusta eräistä muovituotteista (771/2021). Niitä on sovellettu Suomessa 23.8.2021 alkaen. Komission täytäntöönpanoasetuksessa säädettyä päivämäärää 3.7.2021 ei siis suoraan sovelleta Suomessa.

Suomessa markkinoille saatettavissa tuotteissa täytäntöönpanoasetuksen mukainen teksti on oltava sekä suomen että ruotsinkielellä. 

Merkintävaatimusten toteuttaminen edellyttää kuvatiedostoja.  Komissio julkaisi ne kaikilla EU:n virallisilla kielillä maaliskuussa 2021. Ne löytyvät alla olevasta linkistä.

Merkintävaatimusten ja tuotekieltojen noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Toiveena on, että kaikki merkintävaatimusten ja tuotekieltojen piiriin kuuluvien tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvät kysymykset lähetettäisiin suoraan Tukesiin alla olevan linkin kautta.  

Kalastusvälineitä ja kalastusvälinejätettä koskeva raportointi

Muovin ja kertakäyttömuovituotteiden määrittely

Juomapullojen erilliskeräystä koskevien tietojen laskeminen, todentaminen ja raportointi 

Komission epävirallisia tulkintoja ja vastauksia 

Tähän on koottu komissiolta saatuja epävirallisia tulkintoja ja vastauksia siinä järjestyksessä, kuin niitä on saatu. 

Lisätietoja

Jussi Kauppila, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot 0295250085