Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittamista koskeva lainsäädäntö

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskeva EU:n direktiivi (2019/904/EU) on toteutettu Suomessa 1.1.2023 voimaan tulleilla jätelain ja –asetusten muutoksilla sekä kertakäyttöisiä annospakkauksia koskevalla green deal sopimuksella. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet.  

Direktiivin kansallinen toteuttaminen vaatii tuekseen lukuisan joukon direktiivin nojalla annettavia komission ohjeita ja täytäntöönpanosäädöksiä. 

Kaikki komission julkaisemat ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset on koottu aikajärjestyksessä kohtaan ” Komission ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset”.

Direktiivi sisältää tuoteryhmästä riippuen erilaisia toimia: tuotekieltoja, kulutuksen vähentämistä, tuotesuunnitteluvaatimuksia, merkintävaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, kuluttajavalistusta sekä EU-raportointia.

Direktiivillä halutaan

  • vähentää muoviroskaa ympäristössä, erityisesti merenrannoilla
  • edistää kiertotaloutta ja
  • yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla

Valmistelun tueksi ympäristöministeriö teetti konsulttiselvityksen direktiivin toteuttamisen vaihtoehdoista.

Kansallisista kulutuksen vähennystoimista tehty vapaaehtoinen green deal -sopimus ja täydennyksiä valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan  

Direktiivin 4 artiklan mukaan kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvien elintarvikepakkausten ja juomamukien kulutusta on vähennettävä jäsenvaltioissa kunnianhimoisesti ja pysyvästi. Direktiivi mahdollistaa sen, että 4 artikla pannaan kansallisesti täytäntöön sopimuksella. 

Ympäristöministeriö on solminut yhdessä Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Kaupan liitto ry:n, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen Pakkausyhdistys ry:n kanssa green deal -sopimuksen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten ja annospakkauksissa käytetyn muovin kulutuksen vähentämiseksi. Green deal -sopimuksella pannaan osin täytäntöön direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut kansalliset kulutuksen vähentämistoimet. Ympäristöministeriö ja toimialajärjestöt ovat yhdessä arvioineet, että green deal on lainsäädännössä säädettäviä vähentämistoimia tarkoituksenmukaisempi keino täytäntöön panna kyseiset toimet. 

Direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja kulutuksen vähentämistoimia toimeenpannaan myös muilla keinoin. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (VALTSU) tullaan määrittelemään valtionhallintoa sitovat kyseessä olevien muovituotteiden kulutuksen vähentämiskeinot. Myös muuta julkista hallintoa kannustetaan VALTSUssa esitettyihin toimiin.

Direktiivin 4 artiklan toimeenpanon tueksi ympäristöministeriö teetti selvityksen 

Lisätietoja

Jussi Kauppila, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250085   Sähköpostiosoite: