Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen

Ympäristöministeriö valmistelee EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt direktiivissä nimenomaisesti luetellut kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Kyse on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta direktiivistä (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivistä. Sillä halutaan:

 • vähentää muoviroskaa ympäristössä, erityisesti merenrannoilla
 • edistää kiertotaloutta ja
 • yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla

Valmistelun tueksi ympäristöministeriö teetti konsulttiselvityksen direktiivin toteuttamisen vaihtoehdoista.

Direktiivi tulisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesällä 2021.

Direktiivin kansallinen toteuttaminen vaatii tuekseen lukuisan joukon direktiivin nojalla annettavia komission ohjeita ja täytäntöönpanosäädöksiä. Niiden valmisteluaikataulu on viivästynyt merkittävästi direktiivissä säädetystä. Viivästys koskee esimerkiksi muovin ja muovituotteiden määrittelyyn liittyviä ohjeita sekä merkintävaatimuksia koskevaa täytäntöönpanosäädöstä. Viivästys vaikuttaa kansallisen säädösvalmistelun aikatauluihin. 

Sidosryhmätyön järjestäminen

Valmistelua tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätilaisuudessa 5.12.2019 kerrottiin sidosryhmätyön järjestämisestä valmistelun aikana.

Sidosryhmätilaisuus 5.12.2019

Erilliset sidosryhmäkeskustelut

 1. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 16.1.2020: Eräät muoviin ja muovituotteisiin liittyvät määritelmät
 2. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 19.3.2020: Kertakäyttömuovidirektiivi ja kalastusvälineet
 3. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.4.2020: Pakkausten ja juomamukien tuottajavastuu, merkintävaatimukset sekä juomapakkausten tuotesuunnitteluvaatimukset
 4. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.5.2020: Tupakkatuotteiden, ilmapallojen ja kosteuspyyhkeiden tuottajavastuu sekä merkintävaatimukset
 5. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.6.2020: Kansalliset kulutuksen vähentämistoimet
 6. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 24.9.2020: Kertakäyttömuovidirektiivi ja kalastusvälineet

Lainsäädännön valmisteluaikatauluista

Direktiivin mukaisten tuotekieltojen ja merkintävaatimusten täytäntöönpanon edellyttämät lakitason muutokset on sisällytetty jätelain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen, joka on laadittu niin sanotun EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi. Mainittu esitys annetaan eduskunnalle kevätkauden 2021 aikana. Lisäksi tarvitaan uutta asetustason sääntelyä. 

Muiden direktiivin vaatimusten täytäntöönpanon edellyttämistä lakitason muutoksista laaditaan erillinen jätelain muuttamista koskeva hallituksen esitys. Se on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2021. Lisäksi tarvitaan uutta asetustason sääntelyä. 

Komission konsultin raportit ja selvitykset

Komissio on teettänyt direktiivin nojalla annettavien ohjeiden ja täytäntöönpanosäädösten valmistelun tueksi useita konsulttiraportteja ja -selvityksiä. 

Komission täytäntöönpanosäädökset

Merkintävaatimukset 

Komission joulukuussa 2020 antaman täytäntöönpanoasetuksen mukaisia merkintävaatimuksia sovelletaan seuraaviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin:

 • terveysiteet, tamponit ja tamponien asettimet, joita koskevien merkintöjen on oltava ko. tuotteiden kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet, joita koskevien merkintöjen on oltava ko. tuotteiden kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa
 • suodattimelliset tupakkatuotteet, joita koskevien merkintöjen on oltava vähittäismyyntipakkauksissa ja myyntipäällyksissä
 • suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, joita koskevien merkintöjen on oltava kuluttaja- ja ryhmäpakkauksissa
 • juomamukit, joita koskevien merkintöjen on oltava mukissa

Merkintävaatimuksia koskevaa komission täytäntöönpanoasetusta sovelletaan ilman erillistä kansallista täytäntöönpanosääntelyä jo 3.7.2021 alkaen. Täytäntöönpanoasetus mahdollistaa merkintöjen toteuttamisen tarroilla sellaisiin tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 4.7.2022. 

Suomessa markkinoille saatettavissa tuotteissa täytäntöönpanoasetuksen mukainen teksti on oltava sekä suomen että ruotsinkielellä. 

Merkintävaatimusten toteuttaminen edellyttää kuvatiedostoja. Komissio on jakanut sellaisen vasta englannin kielellä. Alla linkit kyseiseen kuvatiedostoon sekä pdf-muodossa että ai-muodossa (ai- muotoisen kuvatiedoston muokkaaminen vaatii Adobe Illustrator -ohjelman lataamisen). Tällä hetkellä komissio valmistelee kuvatiedostoja myös muilla kielillä. Niiden valmistumisesta ilmoitetaan tällä sivustolla. 

Merkintävaatimusten ja tuotekieltojen valvontatoimivaltuus ehdotetaan EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panon yhteydessä osoitettavaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, [email protected], puh. 0295 250 072
Ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto, [email protected], puh. 0295 250 259