Återvinning av jordmaterial som uppkommer i samband med byggande

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral bereder lagstiftning som ska främja återvinning av jordmaterial som uppkommit i samband med byggande.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral beredde åren 2015–2018 en statsrådsförordning om återvinning av jordavfall i markbyggnad. Under beredningen och i remissyttrandena om förordningen identifierades olika utmaningar med det föreslagna registreringsförfarandet. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral beslutade att utreda andra alternativ för främjande av återvinningen av jordmaterial.

Det centrala innehållet i förslaget till lagstiftning

Bestämmelser om utredning av graden av markförorening och om skyldigheten att sanera mark finns i 14 kap. i miljöskyddslagen. Bestämmelserna utgör inte enbart grund för beslut om till exempel grävning som utförs i byggsyfte, även om marken innehåller skadliga ämnen, eller återvinning av grävmassor utanför täktområdet. Det föreslås att miljöskyddslagen ska ändras så att den utöver de nuvarande bestämmelserna om sanering av förorenade områden också innehåller mer omfattande bestämmelser om behandling av jordmaterial som uppkommer i samband med byggande eller motsvarande verksamhet och om det administrativa förfarandet i samband med det. Förslaget utgår från en komplettering av miljöskyddslagen (ett nytt 14 a kap.) med allmänna bestämmelser om marksubstanser, inkl. bestämmelser om förfarandet, samt beredning av en statsrådsförordning som preciserar bestämmelserna.

Till det mest centrala hör att i de nya bestämmelserna definiera icke-förorenat jordmaterial och skyldigheten att undersöka jordmaterial som orsakar eventuell olägenhet samt anmälningsförfarandet för grävning, återvinning och tillfällig lagring av jordmaterial. I bestämmelserna beaktas också tillfällig lagring av icke-förorenat jordmaterial samt solidifiering av mark med sådana bindemedel som klassificeras som avfall.

De allmänna bestämmelserna i miljöskyddslagen preciseras genom en ny förordning av statsrådet, där det föreskrivs närmare om anmälningsförfarandet och de innehållskrav som gäller det. Förordningen ska dessutom innehålla bestämmelser om närmare förutsättningar för undersökning, grävning, återvinning och tillfällig lagring av jordmaterial och för solidifiering av mark samt om behövliga krav för att förebygga eller minska eventuella olägenheter till följd av verksamheten.

Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas och statsrådets förordning utfärdas under höstsessionen 2026. I beredningen deltar också centrala intressegrupper.

Man kan följa hur lagstiftningsprojektet framskrider i statsrådets projektportal.

Mer information

Regeringssekreterare Laura Siili-Hakkarainen, [email protected], tfn. 0295 250 411
Specialsakkunnig Nina Lehtosalo, [email protected], tfn. 0295 250 400
Specialforskare Jussi Reinikainen, SYKE, [email protected], tfn. 0295 251 551