Ansökan om att bli anmält organ för batterier

EU:s batteriförordning innehåller harmoniserade bestämmelser om batterier som släpps ut på marknaden i unionen. Batteriers överensstämmelse bedöms av anmälda organ. Man kan ansöka om godkännande som och utseende till anmält organ hos miljöministeriet. 

Organ för bedömning av överensstämmelse som är etablerade i Finland kan ansöka om godkännande som och utseende till anmält organ hos miljöministeriet enligt avfallslagen (646/2011) och EU:s batteriförordning (EU 2023/1542). Anmälda organ har en viktig roll i säkerhetsällandet av att produkter är säkra och att de överensstämmer med kraven.

Genom EU:s batteriförordning föreskrivs det om krav på batteriers hållbarhet och säkerhet, om märknings- och informationskrav, om överensstämmelse med kraven, om anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse till kommissionen, om ekonomiska aktörers skyldigheter, om strategi för tillbörlig aktsamhet, om avfallshantering för förbrukade batterier, om digitalt batteripass, om marknadskontroll samt om miljöanpassad offentlig upphandling. 

Bestämmelser om godkännande som, utseende till och tillsyn av anmälda organ finns i 11 a kap. i avfallslagen. I kapitlet föreskrivs det om anmälande myndighet, om ansökan om godkännande som anmält organ, om godkännande som anmält organ samt begränsning eller återkallelse av godkännande, tjänsteansvar samt om ändringssökande. 

Ansökan till miljöministeriet

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som är etablerat i Finland ska hos miljöministeriet ansöka om godkännande som och utseende till anmält organ. En aktör som strävar efter att bli anmält organ ska bevisa att det har tillräcklig teknisk kompetens för att bedöma överensstämmelsen av de moduler och batterier som ansökan om godkännande gäller. Det rekommenderas att kompetensen bevisas genom det ackrediteringsintyg som beviljas av ackrediteringsenheten Finas vid Säkerhets- och kemikalieverket.

Ansökan görs skriftligen till miljöministeriet till exempel på vidstående ansökningsblankett. Det finns anvisningar om hur man gör en ansökan. Ansökan sänds till miljöministeriets registratorskontor per e-post på adressen [email protected] eller per post på adressen Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet.

Miljöministeriet registrerar de anmälda organ som ministeriet godkänt i EU-kommissionens databas. I databasen finns alla anmälda organ som medlemsstaterna godkänt. 

Mer information

Johanna Routio, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250137   E-postadress: