Hakeminen akkujen ja paristojen ilmoitetuksi laitokseksi

EU:n akkuasetus sisältää yhdenmukaiset vaatimukset unionissa markkinoille saatettaville akuille ja paristoille.  Akkujen ja paristojen vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan ilmoitetuissa laitoksissa. Hyväksyntää ja nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi voi hakea ympäristöministeriöltä. 

Suomessa sijaitseva vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi hakea ympäristöministeriöltä hyväksymistä ja nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi jätelain (646/2011) ja EU:n akkuasetuksen (EU 2023/1542) mukaisesti. Ilmoitetuilla laitoksilla on merkittävä tehtävä tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

EU:n akkuasetuksella säädetään akkujen kestävyys- ja turvallisuusvaatimuksista, merkintä- ja tietovaatimuksista, vaatimustenmukaisuudesta, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamisesta komissiolle, talouden toimijoiden velvollisuuksista, asianmukaisen huolellisuuden toimintapolitiikoista, jäteakkujen ja -paristojen jätehuollosta, digitaalisesta akkupassista, markkinavalvonnasta sekä ympäristöä säästävistä julkisista hankinnoista. 

Ilmoitettujen laitosten hyväksymisestä, nimeämisestä ja valvonnasta säädetään jätelain 11 a -luvussa. Luvussa säädetään ilmoittamisesta vastaavasta viranomaisesta, ilmoitetun laitoksen hyväksyntää koskevasta hakemuksesta, ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymisestä ja hyväksymisen rajaamisesta tai peruuttamisesta, virkavastuusta sekä muutoksenhausta. 

Hakemus ympäristöministeriölle

Suomeen sijoittautuneen vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen on haettava ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä ja nimeämistä ympäristöministeriöltä. Ilmoitetuksi laitokseksi haluavan toimijan on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen pätevyys niiden moduulien ja akkujen ja paristojen vaatimusten mukaisuuden arviointiin, joille hyväksyntää haetaan. Suositelluin tapa osoittaa pätevyys on TUKES:n akkreditointiyksikkö Finasin myöntämällä akkreditointitodistuksella.

Hakemus tehdään kirjallisesti ympäristöministeriölle esimerkiksi käyttäen oheista hakulomaketta. Hakumenettelystä on laadittu ohje. Hakemus lähetetään ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostilla osoitteella [email protected]  tai osoitteeseen Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Ympäristöministeriö ilmoittaa hyväksymänsä ilmoitetut laitokset EU:n komission ylläpitämään tietokantaan. Tietojärjestelmästä löytyvät kaikkien jäsenmaiden hyväksymät ilmoitetut laitokset. 

Lisätietoja

Johanna Routio, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot Puhelin:0295250137   Sähköpostiosoite: