Hoppa till innehåll
Media

Utlysning
Utlysning av miljöförvaltningens statsunderstöd 2024

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2023 9.02

Miljöministeriet förklarar 2024 års statsunderstöd inom förvaltningsområdet lediga att sökas. Understöden är beroende av prövning. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i statsbudgeten för 2024.

Ansökningstiden börjar den 17 oktober 2023. Ansökan, som riktas till miljöministeriet eller till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna, ska lämnas in senast den 30 november 2023. Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt. Om ansökningstiden för ett understöd avviker från detta (till exempel i fråga om understöd som kan sökas året om), finns information om detta i den specifika anvisningen för understödet.

Verksamhet som kan få understöd

Statsunderstödet kan beviljas för de ändamål som anges nedan. Ansökan görs och understöd beviljas enligt följande:

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer 
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen 
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden 
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden
 • för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador. 

Närmare information om understöden finns samlat på miljöministeriets webbplats:

Ansökningsblanketter finns i e-tjänsten:

Kontaktuppgifter 

Miljöministeriet
PB 35
00023 Statsrådet
[email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet
 • för miljövård i skärgården
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden 
 • för genomförande av åtgärder i vattenförvaltningsplaner och i havsförvaltningsplanen, och
 • för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur.

Enskilda närings-, trafik- och miljöcentraler beviljar dessutom centraliserat understöd för följande teman:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • för nationellt eller regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närmare uppgifter, anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter som gäller understöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna publiceras på centralernas webbplatser:

Mer information om understöd som beviljas för Genomförandet av vatten- och havsvårdsåtgärder finns även på miljöministeriets webbplats:

Kontaktuppgifter till närings-, trafik- och miljöcentralerna

Kundservice för miljöfrågor: telefon 0295 020 900, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki,
telefon 0295 027 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, PB 164, 50101 S:t Michel,
telefon 0295 024 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, PB 29, 15141 Lahtis,
telefon 0295 025 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, PB 1041, 45101 Kouvola,
telefon 0295 029 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, PB 115, 87101 Kajana,
telefon 0295 023 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, PB 250, 40101 Jyväskylä,
telefon 0295 024 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, PB 8060, 96101 Rovaniemi,
telefon 0295 037 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors,
telefon 0295 036 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, PB 69, 80101 Joensuu,
telefon 0295 026 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, PB 86, 90101 Uleåborg,
telefon 0295 038 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, PB 2000, 70101 Kuopio,
telefon 0295 026 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors,
telefon 0295 021 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo,
telefon 0295 022 500, [email protected]

Tillämplig lagstiftning

Miljöförvaltningens understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn, återbetalning och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa.

Dessutom:

 • Vad gäller grunderna för god förvaltning och förfarandet i förvaltningsärenden tillämpas förvaltningslagen (434/2003).
 • I fråga om understöd för projekt som ska bidra till bättre vatten- och havsstatus enligt vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015, se ändringen 810/2021).
 • Särskilda bestämmelser om innehållet i skyddsplaner för grundvattenområden finns i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). 
 • Vid beviljandet av understöd för vård av byggnadsarvet tillämpas lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010).
 • Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur (15/2022) samt EU:s regler om statligt stöd tillämpas vid beviljandet av understöd för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur.

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen, med beaktande av de övriga författningar som nämns ovan. I prövningen av understöden beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål för samhälleligt genomslag som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2024. När statsunderstödstagaren har fått stöd av en statlig myndighet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde ska statsunderstödstagaren vid användningen av medlen iaktta statsunderstödslagen och lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd eller specialunderstöd (för bland annat investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt).

Sanktioners inverkan på statsunderstöden

Sökanden ska i enlighet med Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014 (om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende) ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden, dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Helsingfors den 17 oktober 2023

Miljöministeriet