Hyppää sisältöön
Media

Hakukuulutus
Ympäristöhallinnon vuoden 2024 valtionavustukset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2023 9.02

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2024 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän vuoden 2024 valtion talousarviossa määrärahaa.

Hakuaika alkaa 17.10.2023. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2023 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakupalvelua. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa tästä (esimerkiksi ympäri vuoden haettavat avustukset), ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeistuksessa.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Valtionavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin ja niitä haetaan sekä myönnetään ympäristöhallinnosta seuraavasti:

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia 

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille; 
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille; 
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan; 
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan; 
 • ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön. 

Tarkemmat tiedot avustuksista on koottu ympäristöministeriön verkkosivuille:

Hakulomakkeet löytyvät sähköisestä hakupalvelusta:

Yhteystiedot 

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto 
[email protected]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät avustuksia

 • rakennusperinnön hoitoon;
 • saariston ympäristönhoitoon;
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, 
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä
 • rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseen.

Lisäksi yksittäiset ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet, yhteystiedot ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.

Lisätietoja vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen myönnettävistä avustuksista saa myös ympäristöministeriön verkkosivuilta: 

ELY-keskusten yhteystiedot

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus, puhelin 0295 020 900, [email protected]

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 Seinäjoki, puhelin 0295 027 500, [email protected]

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli, puhelin 0295 024 000, [email protected]

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 29, 15141 Lahti, puhelin 0295 025 000, [email protected]

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 1041, 45101 Kouvola, puhelin 0295 029 000, [email protected] 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 115, 87101 Kajaani, puhelin 0295 023 500, [email protected] 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä, puhelin 0295 024 500, [email protected] 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puhelin 0295 037 000, [email protected] 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere, puhelin 0295 036 000, [email protected]

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 69, 80101 Joensuu, puhelin 0295 026 000, [email protected] 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu, puhelin 0295 038 000, [email protected] 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 2000, 70101 Kuopio, puhelin 0295 026 500, [email protected] 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki, puhelin 0295 021 000, [email protected] 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, puhelin 0295 022 500, [email protected]

Sovellettava lainsäädäntö

Ympäristöhallinnon myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslaissa (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan, palauttamiseen ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin.

Tämän lisäksi:

 • Hyvän hallinnon perusteiden sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn osalta sovelletaan hallintolakia (434/2003).
 • Vesien- ja merenhoidon suunnitelmien mukaisten vesien tilaa parantavien hankkeiden avustuksissa sovelletaan vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (714/2015, ks. muutos 810/2021).
 • Pohjaveden suojelusuunnitelmien sisällöstä säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004). 
 • Avustuksissa rakennusperinnön hoitoon sovelletaan rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia (498/2010).
 • Avustuksissa rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseen sovelletaan rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta annettua lakia (15/2022) sekä EU:n valtiontukisääntöjä.

Avustusten harkinta tehdään valtionavustuslain 5 §:n ja 7 §:n mukaisesti ottaen huomioon edellä mainitut muut säädökset. Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion vuoden 2024 talousarviossa ympäristöministeriön asettamia tavoitteita toimialan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä valtionavustuslakia sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kun saaja on saanut tukea yli puolet hankinnan arvosta valtion viranomaiselta.

Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin yms.).

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee varmistaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Helsingissä 17. päivänä lokakuuta 2023

Ympäristöministeriö