Ny skjuts åt vattenvården – ansökan om finansiering för restaurering av vattendrag och för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Ansökningen för år 2021 är avslutad

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd har som mål att göra Finland till det land som skyddar vattnen mest effektivt i hela världen. Genom de projekt som får finansiering via programmet vill man förbättra vattenstatusen och vattenmiljön, öka den biologiska mångfalden och stärka samarbetet mellan de aktörer som restaurerar vattendrag och olika markägare i avrinningsområdena.

Vattendragen är avrinningsområdenas barn. Problemen i sjöarna beror främst på att sjöarna övergöds, blir grundare och växer igen. I strömmande vatten föranleds restaureringsbehovet ofta av belastningen av näringsämnen och fasta partiklar eller av de olägenheter som dämning och röjning medför. Om man ser till småvatten har vattenkvaliteten och livsmiljöerna också försämrats på grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden samt vattenbyggnad. Alla åtgärder i alla vattendrag och tillhörande avrinningsområden har betydelse.

Restaureringen av vattendrag gagnar hela kommunen, allt från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Akvatiska ekosystem och fiskbestånd som kännetecknas av mångfald har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Även små lokala projekt kan ha stor inverkan. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Belastningen på vattendrag minskas med hjälp av genomgripande vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

För att trygga jord- och skogsbruksområdenas verksamhetsförutsättningar är det nödvändigt att torrlägga mark. Torrläggningen stör dock vattnets naturliga kretslopp och ökar avrinningen av näringsämnen till vattendragen. När det gäller vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket bör man därför tillämpa metoder för naturenlig vattenbyggnad. Med hjälp av genomgripande avrinningsområdesbaserad vattenhushållning kan man i bästa fall förbättra åkermarkens och skogens bördighet, minska belastningen på vattendrag och öka den biologiska mångfalden.

Så här inleder ni ert projekt

NTM-centralerna beviljar årligen statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. För vattenhushållningsprojekt inom jord- och skogsbruket söks understöd hos NTM-centralen i Norra Österbotten.

Ett projekt kan inledas till exempel av en vattenskydds- eller vattenvårdsförening, en stiftelse, en byförening, en miljöorganisation, en rådgivningsorganisation, en förening för fritidsfiske, en kommun eller en stad. I planeringsskedet är det viktigt att skapa nätverk, eftersom vi behöver varandras insats för att kunna förbättra vattenstatusen och uppnå bestående resultat. Kontakta experter i tid så att ni får goda råd under planeringen av projektet. Nedan finns en beskrivning av hur du kan inleda ett restaureringsprojekt eller ett projekt för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket och ansöka om understöd, och om hur du fyller i ansökningsblanketten.

NTM-centralen behandlar ansökningarna och tillhandahåller expertis

Ansökan om understöd för restaurering av vattendrag ska riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral i vars verksamhetsområde största delen av verksamheten pågår.

Kontaktpersoner vid närings-, trafik- och miljöcentralerna när det gäller restaurering av vattendrag:

Obs! E-postadresserna har formen [email protected], om inte något annat anges efter namnet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Vincent Westberg, gruppchef, tfn 0295 027 956

Kontaktpersonerna i olika landskap

Södra Österbotten: 
Riku Palo , vattenvårdsexpert, tfn 0295 027 414 383

Österbotten:
Helena Puro, vattenvårdsexpert, , tfn 0295 027 029

Mellersta Österbotten:
Marko Aalto, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 027 971

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

Elina Häikiö, vattendragsexpert, tfn 0295 016 575
Toni Roiha, vattendragsexpert, tfn 0295 024 836
Juho Kotanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 024 192

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland

Heini-Marja Hulkko, hydrobiolog, tfn 0295 025183
Harri Mäkelä, specialsakkunnig, tfn 0295 025 207

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

Antti Haapala, hydrobiolog, tfn 0295 029103
Ville Räihä, vattenvårdsexpert, tfn 0295 029 226

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland

Timo Piirainen, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 023 877
Tuuli Mäkinen, miljösakkunnig, ProAgria Itä-Suomi ry, KAIPO-nätverket, tfn 043 827 2308

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

Timo Sokka, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 024 816
Lauri Kaisto, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 024 752

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

Reijo Kallioniemi, vattenhushållningsplanerare, tfn 0295 037 346
Jarmo Huhtala, överinspektör, tfn 0295 037 327
Annukka Puro-Tahvanainen, hydrobiolog, tfn 0295 037 495
Henri Vaarala, miljösakkunnig, tfn 0295 037 089

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Salla Taskinen, vattenvårdsexpert, tfn 0295 036 150
Anu Peltonen, överinspektör, tfn 0295 036 367

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen

Tiina Käki, vattendragsexpert, tfn 0295 026 196
Paula Mononen, ledande sakkunnig, vattenvårdsteamet, tfn 0295 026 204

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

Jaana Rääpysjärvi, miljösakkunnig, tfn 0295 038 055.
Jukka Tuohino, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 038 426

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

Sanna Katajamäki, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 026 804
Veli-Matti Vallinkoski, ledande vattenvårdsexpert, tfn 0295 026 854

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Pasi Lempinen, specialforskare, tfn 0295 021 425
Harri Aulaskari, specialplanerare, tfn 0295 021 375

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Ari Sallmén, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 022 937
Pekka Paavilainen, överinspektör, tfn 0295 022 921

Kontaktpersoner vid närings-, trafik- och miljöcentralerna när det gäller vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

Anne-Mari Rytkönen, ledande vattenhushållningsexpert, tfn 0295 038083

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Eeva Nuotio, ledande vattenhushållningsexpert, tfn 0295 028025

Sprid budskapet genom att använda färdigt kommunikationsmaterial

Vill du sprida information om möjligheterna att ansöka om finansiering för restaurering av vattendrag? Ladda ner texterna och tillhörande bilder och publicera dem i din organisations egna kanaler i sociala medier. På organisationens webbplats kan du också publicera en knapp med en länk som leder till denna sida med ytterligare information om ansökningsomgången.