Ny skjuts åt vattenvården – ansökan om finansiering för restaurering av vattendrag

Årets 2022 ansöknings­omgången börjar den 17 oktober och slutar den 30 november

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd har som mål att göra Finland till landet med det effektivaste vattenskyddet i världen. Genom de projekt som beviljas finansiering via programmet vill man förbättra vattenstatusen och vattenmiljön, öka den biologiska mångfalden och främja en mångsidig hållbar vattenförvaltning samt stärka samarbetet mellan de aktörer som restaurerar vattendrag och de olika markägarna i avrinningsområdena. Årets 2022 ansökningstid gick ut den 30 november 2022.

Restaureringsbehovet i sjöarna beror oftast på överbelastning, vilket orsakar att sjöarna övergöds, blir grundare och växer igen. I strömmande vatten föranleds restaureringsbehovet ofta av belastning av näringsämnen och fasta partiklar eller av de olägenheter som dämning och röjning medför. Om man ser till småvatten har vattenkvaliteten och livsmiljöerna också försämrats på grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden och vattenbyggnad.

Utöver restaureringsåtgärder kan vattenstatusen förbättras genom att hålla vattnet kvar i avrinningsområdet, vilket också minskar belastningen av näringsämnen och fasta partiklar i vattendragen och förbättrar funktionen hos vattenskyddskonstruktioner såsom våtmarker, översilningsområden, dammkonstruktioner och andra konstruktioner för hantering av vattenflödet. Genom vattenhantering främjas också anpassningen till föränderliga vattenförhållanden och extrema väderfenomen.

Vattendragen är avrinningsområdenas barn. Med avrinningsområde avses ett område från vilket allt vatten samlas och rinner ut i ett visst vattendrag. Det vatten som strömmar ut i ett vattendrag från ett avrinningsområde kopplar samman skogar, åkrar och byggda områden.

Restaureringen av vattendrag gagnar hela kommunen, allt från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som på människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Akvatiska ekosystem och fiskbestånd som kännetecknas av mångfald har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Så här inleder du ett projekt

NTM-centralerna beviljar årligen statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. 

Ett projekt kan inledas till exempel av en vattenskydds- eller vattenvårdsförening, en stiftelse, en byförening, en miljöorganisation, en rådgivningsorganisation, en förening för fritidsfiske, en kommun eller en stad. Nätverksbildning är viktigt vid projektets planeringsskede, eftersom samarbete mellan flera aktörer ökar projektets genomslagskraft. Det lönar sig att i god tid kontakta sakkunniga och nätverk för restaurering av vattendrag. Dessa kan ge råd om planeringen och genomförandet av projektet. Nedan finns länkar till anvisningar som beskriver hur du inleder ett restaureringsprojekt eller ett vattenhanteringsprojekt inom jord- och skogsbruket, hur du ansöker om understöd och hur du fyller i ansökningsblanketten.

NTM-centralen behandlar ansökningarna och tillhandahåller expertis

Ansökan om understöd för restaurering av vattendrag ska riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral i vars verksamhetsområde största delen av verksamheten pågår.

Kontaktpersoner vid närings-, trafik- och miljöcentralerna när det gäller restaurering av vattendrag:

Obs! E-postadresserna har formen fornamn[email protected], om inte något annat anges efter namnet

NTM-centralen i Södra Österbotten

Vincent Westberg, gruppchef, tfn 0295 027 956

Kontaktpersonerna i olika landskap

Södra Österbotten

Riku Palo, vattenvårdsexpert, tfn 0295 027 414

Österbotten

Helena Puro, vattenvårdsexpert, tfn 0295 027 029

Mellersta Österbotten

Marko Aalto, sakkunnig i vattenfrågor, tfn 0295 027 971

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

Liisa Muuri, vattendragsexpert, tfn 0295 024 029
Lasse Hämäläinen, vattendragsexpert, tfn 0295 024 206
Juho Kotanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 024 192

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland

Heini-Marja Hulkko, hydrobiolog, tfn 0295 025183

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

Antti Haapala, hydrobiolog, tfn 0295 029103
Ville Räihä, vattenvårdsexpert, tfn 0295 029 226

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland

Timo Piirainen, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 023 877
Tuuli Mäkinen, miljösakkunnig, ProAgria Östra Finland rf, KAIPO-nätverket, tfn 043 827 2308

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

Timo Sokka, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 024 816
Lauri Kaisto, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 024 752

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

Reijo Kallioniemi, vattenhushållningsplanerare, tfn 0295 037 346
Jarmo Huhtala, överinspektör, tfn 0295 037 327
Annukka Puro-Tahvanainen, hydrobiolog, tfn 0295 037 495
Ville Viitanen, miljösakkunnig, tfn 0295 037 097 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Kukka Kujala, vattenvårdsexpert, tfn 0295 036 023
Anu Peltonen, överinspektör, tfn 0295 036 367

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen

Tiina Käki, vattendragsexpert, tfn 0295 026 196
Rosanna Sjövik, planerare, tfn 0295 026 027

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

Henri Vaarala, miljöexpert, tfn 0295 037 089
Anne Korhonen, miljösakkunnig, tfn 0295 038 414

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

Sanna Katajamäki, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 026 804
Veli-Matti Vallinkoski, ledande vattenvårdsexpert, tfn 0295 026 854

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Pasi Lempinen, specialforskare, tfn 0295 021 425
Harri Aulaskari, specialplanerare, tfn 0295 021 375

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Pekka Paavilainen, överinspektör, tfn 0295 022 92