Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus: Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushaku

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2022 10.41

Avustusta myönnetään hankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä luonnonvarojen käytön vähentämiseen ja kestävän käytön edistämiseen.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä luonnonvarojen käytön vähentämiseen ja kestävän käytön edistämiseen.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus maksetaan momentilta 35.10.22, Eräät ympäristömenot.

Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeitaan 70 %, kuitenkin enintään 70 000 euroa per hanke.

Ympäristöministeriö toivoo avustettavien hankkeiden kokonaiskustannusten olevan noin 50 000–100 000 euroa. Kokonaisuudessaan avustusta on suunniteltu jaettavan noin miljoona euroa.

Avustus on käytettävä pelkästään avustuksen kohteena olevaan hankkeen toimintaan, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan. Hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista 5 % voi kuitenkin käyttää kunnan tai alueen ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistävien muiden hankkeiden tai investointien rahoitushakemusten valmistelusta aiheutuviin työvoimakustannuksiin.

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle ja lisäksi kaikki seuraavat ehdot:

 • Avustuksen hakijana ja saajana on yksi hakijaorganisaatio: kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunnan liitto tai näiden enemmistöomisteinen yhtiö.
 • Hanke tähtää kasvihuonekaasupäästövähennyksiin sekä luonnonvarojen käytön vähentämiseen ja kestävän käytön edistämiseen. 
 • Hankkeen idean on oltava laajalti monistettavissa/skaalattavissa muihin kuntiin/alueille. 
 • Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö harkitsee avustuksen tarpeellisuutta muun muassa ottamalla huomioon, kuinka paljon hanke saa muuta julkista tukea, ja toisaalta vaikuttaako avustus jo toteutumassa olevan hankkeen laatuun tai laajuuteen.
 • Hanke tuo selkeää lisäarvoa toimijan tavanomaisiin ja lakisääteisiin tehtäviin verrattuna.
 • Hankkeen budjetti on sopivassa suhteessa hankkeen laajuuteen ja hankkeen kautta saavutettaviin päästövähennyksiin lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä.

Esimerkkejä mahdollisesti avustuskelpoisista hankkeista

 • Kunnan sisäisen ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen käytännöt: Syvällisen asiantuntija-avun tarjoaminen ilmasto- ja kiertotalousasioiden kehittämiseksi kuntaorganisaation jollain toimialalla tai toimialoilla, jotka ovat sitoutuneet tähän kehittämistyöhön jo hakemusta laadittaessa. Ilmasto- ja kiertotaloustoimien seurannan ja indikaattorien käyttöönottoja niiden tulosten viestintä päätöksentekijöille heitä puhuttelevalla tavalla.
 • Kuntien ja yritysten välinen ilmasto- ja kiertotalousyhteistyö: Kunnan tarjoama tietotaito yrityksille konkreettisista ilmasto- ja kiertotalousratkaisuista ja niiden kustannus- ja brändihyödyistä, kunnan tarjoama tuki yrityksen ilmasto- ja kiertotaloustoimien seurannan ja indikaattorien käyttöönottamiseksi ja kunnan tarjoama ilmasto- ja kiertotalousratkaisujen viestintätuki yrityksille.
 • Kuntalaisten ilmasto- ja kiertotaloustyön vauhdittaminen: Kuntalaisten hyvien ilmasto- ja kiertotalousratkaisujen kannattavaksi, helpommaksi tai jopa automaattiseksi tekeminen jossain konkreettisessa teemassa. Kestävien elämäntapojen kokeilut esimerkiksi ruokailuun tai muuhun kulutukseen liittyen. Uudenlaiset toimintamallit ja alustat (esim. kirjastojen kautta), joilla kunnat omalta osaltaan mahdollistavat ja kannustavat asukkaita kiertotalouspalveluiden, kuten korjaamisen ja uudelleenkäytön pariin sekä yhteiskäyttöön (esim. liikennevälineet, harvoin käytetyt tavarat). 
 • Energia- tai materiaalitehokkuuden edistäminen: Suunnittelu- ja edistämistyö liittyen kunnan omistamien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, esimerkiksi automaatioiden tai korjaustöiden suunnittelu (pois lukien varsinaiset laite- tai korjauskustannukset). Koordinointi- ja edistämistyö liittyen rakennusten energiatehokkaan käytön palkitsemiseen. Koordinointi- ja edistämistyö liittyen yksityisen rakennuskannan energiatehokkuuden edistämiseen, esimerkiksi avaimet käteen -palveluista tiedottaminen, rahoituslähteiden ääreen ohjaaminen, tiedon tarjoaminen kustannussäästöistä ja elämäntapakokeilut.  

Hakemus voidaan hylätä, mikäli hanke koostuu pelkästään seuraavista elementeistä

Sen sijaan tällaiset elementit voivat yhtenä osana tukea osaltaan kokonaishanketta

 • Pelkkien yleisten ilmasto- ja kiertotalousasioihin liittyvien tilaisuuksien tai yhteistyöverkoston järjestäminen
 • Kulutuksen, hävikin tai päästöjen mittaaminen hankkeen pääroolissa, ilman jatkotoimenpiteitä tai vain vähäisin jatkotoimenpitein
 • Selvityksen tekeminen tai tilaaminen ilman jatkotoimenpiteitä
 • Ilmasto- tai kiertotalouskoordinaattorin palkkaaminen ilman, että hankkeelle on määritelty konkreettisia ilmasto- tai kiertotaloustoimia joista aiheutuisi pitkällä aikavälillä päästövähennyksiä
 • Taidekampanjat ja kotitekoiset videot
 • Ilmastotyöhön ja kiertotalouteen liittyvät yksittäiset viestintäkampanjat ilman kytköstä konkreettisiin toimenpiteisiin. 

Seuraavista toimista koostuvat kustannukset eivät ole avustuskelpoisia

Nämä toimet voivat liittyä hankkeeseen, mutta näistä aiheutuvat kustannukset on jätettävä hakulomakkeen kustannuslaskelmien ulkopuolelle.

 • Toimijan lakisääteiset tehtävät, esimerkiksi monet kaavoittamiseen liittyvät toimet
 • Hiilinielujen kasvattamisen edistäminen tai hiilineutraaliustavoitteiden kompensaatio-osuudet
 • Kunnan ilmasto- tai kiertotaloussuunnitelman valmistelu, ja erilaisten ilmasto- tai kiertotaloussitoumusten mukaiset pakolliset selvitykset, suunnitelmat ja raportoinnit (esim. KETS tai SECAP)
 • Kimppakyyti- ja kutsupalvelut tai yksittäisten yhteiskäyttöautojen tarjoaminen vain kuntalaisille
 • Toimet, joilla on hyvin vähäisiä tai käytännössä olemattomia kasvihuonekaasujen tai luonnonvarojen käytön vähentämiseen tähtääviä vaikutuksia, kuten kasvien istuttaminen, kaupunkiviljelyn edistäminen tai roskien keräämisen edistäminen 
 • Maakunnan liiton tai muun alueellisen toimijan tarjoama tuki kaikkien alueen kuntien yleiseen ilmastotyöhön, esim. Keski-Suomen liiton hanke (keskisuomi.fi). Rajauksen syynä on tähän tarkoitukseen jo toteutettu oma avustushaku. Maakunnan liitto tai muu alueellinen toimija voi kuitenkin hakea avustusta johonkin muuhun selvärajaiseen ja sektorikohtaiseen ilmasto- tai kiertotaloushankkeeseen tämän avustushaun kautta, ja tähän hankkeeseen voi sisältyä yhteistyötä alueen kuntien kanssa, esim. Päijät-Hämeen liiton hanke (paijat-hame.fi)

Mikäli ympäristöministeriö katsoo avustuksen kohdistuvan taloudelliseen toimintaan, sovelletaan lisäksi EU:n valtiontukisääntöjä vähämerkityksellisestä de minimis -tuesta (komission asetus (EU) N:o 1407/2013 sekä kyseisessä asetuksessa säädettyjä ehtoja mm. tuen enimmäismääristä ja tuki-intensiteetistä. Avustuksen saajan eri lähteistä saaman de minimis -tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa (komission asetus 1407/2013). Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista organisaation toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla. Merkityksellistä ei esimerkiksi ole, missä oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan tai onko toiminnalla tarkoitus tuottaa voittoa.

Avustuksen hakeminen

Haku alkaa 1.3.2022 Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 14.4.2022 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon. Avustus myönnetään hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella. Lomakkeen tulee olla täytetty huolellisesti ja selkeästi.

Avustuksen hakijana ja saajana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta tai maakunnan liitto, näiden enemmistöomisteinen yhtiö tai näistä muodostuva konsortio. Hakijan tulee olla oikeushenkilö. Yhteistyö muidenkin toimijoiden kanssa on sallittua ja toivottavaa. Konsortiohankkeissa avustuksen saajana on yksi hakijaorganisaatio, joka on vastuussa avustusta saavan hankkeen toteutuksesta ja valtionavustuslain ja avustuspäätöksen mukaisista velvoitteista. Hakemuksessa tulee eritellä, kuinka konsortiohanke toteutetaan ja miten konsortion osapuolet osallistuvat hankkeen toteuttamiseen.

Kultakin kunnalta, kuntayhtymältä, seutukunnalta, maakunnanliitolta tai näiden enemmistöomisteiselta yhtiöltä voi syntyä kustannuksia vain yhteen hankkeeseen kullakin avustushakukierroksella. Vain yksi hakemus kunnasta hyväksytään, eli sekä kuntaorganisaatio että kyseisen kunnan enemmistöomisteinen yhtiö eivät voi lähettää erillisiä hakemuksia.

Kulkuneuvojen, tavaroiden tai laitteiden hankinnat tai vuokraukset voivat kattaa enintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Näiden kustannusten on oltava hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä, ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vain hankkeen keston ajalta. Hankkeessa työskentelevien henkilöiden työnteon kannalta välttämättömien laitteiden ja tavaroiden kustannukset hyväksytään yleiskustannuksina.

Oma rahoitusosuus voidaan toteuttaa avustuksen saajan omana työnä, mutta tällöin hankkeen toteuttajan tulee selvästi pystyä osoittamaan raportoinnissaan, että hankesuunnitelman mukaiset työtunnit on käytetty haettuun hankkeeseen (esim. tuntikirjanpidon kautta). Osa hankkeen jäljelle jäävästä rahoitustarpeesta voi koostua myös muusta julkisesta tuesta. Valtionavustuslain (688/2001) 6 §:n mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Päätösten tekeminen

Mikäli avustusehdot täyttäviä hakemuksia saapuu enemmän kuin määrärahaa on jaettavissa, ympäristöministeriön ja tarvittaessa muista asiantuntijaedustajista koostuva asiantuntijapaneeli pisteyttää avustushakemukset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen. Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen.
Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään tekemään 1.6.2022 mennessä. 

Hylkäämisperusteet

Avustushakemus hylätään, jos se on:

 • saapunut määräajan jälkeen
 • selvästi toteuttamiskelvoton
 • avustusehtojen vastainen tai
 • selvästi puutteellinen.

Arviointiperusteet

Avustusten kohdentamiseen käytettävä arvioinnin pisteytys (yhteensä enintään 100 pistettä):

 • Hanke tuottaa mahdollisimman tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen kunnassa/kunnissa (max. 30 p)
 • Hanke tuo hyviä ilmasto- tai kiertotalouskäytäntöjä osaksi kuntaorganisaation/-organisaatioiden tavoitteellista ja jatkuvaa toimintaa (max. 25 p)  
 • Hankkeessa edistetään samalla sekä ilmasto- että kiertotaloustoimia ja -tavoitteita (max. 15 p)
 • Hankesuunnitelma on täsmällinen ja toteuttamiskelpoinen, ja siinä on tarvittavilta osin hyödynnetty jo tehtyjä materiaalipaketteja ja huomioitu aikaisemmista hankkeista ja kokeiluista saatuja oppeja (max. 15 p)
 • Hankkeen budjetti on sopivassa suhteessa hankkeen laajuuteen ja hankkeen kautta saavutettaviin päästövähennyksiin (max. 15 p)

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi alkaa aikaisintaan 1.8.2022 ja sen tulee päättyä viimeistään 30.4.2024 mutta muutoin hankkeen ajankohta on hakijan itsensä päätettävissä.

Avustettavan hankkeen rahoitus myönnetään toteutuneita kuluja vastaan. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat avustushakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset niiltä osin, kuin ne vastaavat tässä avustushakuilmoituksessa ilmoitettuja rajauksia.

Hakijat, joille avustus on myönnetty, sitoutuvat antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito), raportoimaan hankkeen edistymisestä aina ennen avustuksen takautuvaa maksatusta, ja julkaisemaan hankkeensa tulokset hankkeen päätyttyä.

Tarkemmat ehdot kuvataan avustuspäätöksessä ja Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset –liitteessä.

Hakumenettelyssä sovelletaan ensisijaisesti hakuilmoituksessa ilmoitettuja edellytyksiä ja toissijaisesti Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset -liitettä.

Ehdot

Lisätietoja

Hankkeiden sisältöön ja arviointiin liittyvät asiat:
Miia Berger
erityisasiantuntija
[email protected]

Hankkeiden kustannuserittelyihin ja hakulomakkeen tekniseen toimivuuteen liittyvät asiat:
Riitta Komulainen
suunnittelija
[email protected]