Hoppa till innehåll
Media

Terrängen i områdena för nätverket Natura 2000 kartläggs sommaren 2022

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 9.21
Nyhet

Placeringen av skogbevuxna naturtyper i områden som hör till nätverket Natura 2000 preciseras under sommaren 2022 som ett led i arbetet med att komplettera nätverket Natura 2000.

Identifiering av det exakta läget för de skogsnaturtyper som skyddas genom naturvårdslagen i samband med anmälan om användning av skog har utgjort en utmaning för nyttjandet av vissa Natura 2000-områden. Informationen förbättras genom närings-, trafik- och miljöcentralernas och Forststyrelsens inventeringar av naturtyper.

Till nätverket Natura 2000 hör 1 779 områden på det finländska fastlandet. Av dem granskas 208 i och med att det förekommer sådana skogbevuxna naturtyper vars naturvärden kräver skydd enligt naturvårdslagen, men som inte skyddas genom beslut av statsrådet. Områdena ligger preliminärt på de olika närings-, trafik- och miljöcentralernas områden enligt följande:

Södra Österbotten 1
Södra Savolax 6
Tavastland 14
Sydöstra Finland 18
Kajanaland 9
Mellersta Finland 34
Lappland 19
Birkaland 13
Norra Karelen 16
Norra Österbotten 18
Norra Savolax 13
Nyland 19
Egentliga Finland 28

Om granskningen visar att placeringen av skogsnaturtyper som kräver skydd enligt naturvårdslagen avviker från det som konstateras i statsrådets beslut preciseras genomförandet av skyddet genom beslut av statsrådet.

Utöver det ovan nämnda granskas förutsättningarna för att komplettera nätverket Natura 2000 i syfte att skydda livsmiljöerna för två sällsynta insektsarter, violett guldvinge och rödhalsad brunbagge. Violett guldvinge förekommer ställvis i Lapplands och Norra Österbottens områden. De få observationerna av rödhalsad brunbagge har gjorts i olika delar av landet.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna om genomförandet av inverteringarna i god tid genom ett brev. Inventeringsarbetet förutsätter inga åtgärder av markägarna.

Parter och intressegrupper hörs i fråga om preciseringsförslagen i början av 2023. Målet är att statsrådets beslut om kompletteringar och preciseringar fattas i slutet av 2023.

Mer information:

Leila Suvantola
Lagstiftningsråd
tfn 0295 250 433
[email protected]