Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet understöder direktivförslaget om att minska grönmålningen av produkter och tjänster

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2023 9.52
Pressmeddelande

Statsrådet anser att EU-kommissionens förslag till direktiv om miljöpåståenden är bra. Syftet med förslaget är att förtydliga spelreglerna för miljöreklam och att minska grönmålningen av produkter och tjänster. Regeringen lämnade i dag till riksdagen en U-skrivelse där den fastställer sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Direktivförslaget om miljöpåståenden förpliktar företagen att grunda sina miljöpåståenden på vetenskapliga rön. Påståendena ska ta hänsyn till produktens hela livscykel och dess viktigaste miljökonsekvenser. Direktivet förpliktar till att i samband med marknadsföring kommunicera om miljöpåståenden så exakt och transparent som möjligt. Direktivet skulle också bidra till en jämlik konkurrens mellan företag på den inre marknaden, eftersom miljöpåståenden har blivit en konkurrensfaktor.

”Konsumenterna kan göra bättre val när de köper produkter och tjänster endast om de får tillförlitlig information om deras miljökonsekvenser. Det är viktigt att miljöpåståendena är jämförbara och transparenta på den inre marknaden också med tanke på en jämlik konkurrens”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

En utredning som kommissionen gjort (2020) visar att 53 procent av de olika miljöpåståendena på EU-marknaden antingen vaga, dåligt motiverade eller vilseledande. Enligt kommissionens bedömning finns det cirka 232 miljömärken i EU, och enligt kommissionens utredning har nästan hälften av dessa brister i transparensen och tillsynen. Vid intervjuer har olika berörda parter sett grönmålning som ett problem, och allmänt taget är konsumenternas förtroende för miljöpåståenden svagt. 

Påståendena ska verifieras av en tredje part så att företaget kan framföra dem om sin produkt, tjänst eller verksamhet. I framtiden ska endast godkända miljömärken som används i hela EU tillåtas och det ska finnas minimikrav på miljömärkningssystemen. EU-länderna ska utse en behörig myndighet för att övervaka genomförandet av direktivet och användningen av miljöpåståendena.

Statsrådet anser det vara viktigt att vid den fortsatta beredningen av förslaget säkerställa att åtgärderna i direktivet ger mervärde och inte medför en oproportionerlig administrativ börda och kostnader för företagen och medlemsstaterna. 

Statsrådet anser det vara viktigt att direktivförslaget innehåller minimikrav på miljömärkningssystemen. Statsrådet förhåller sig reserverat till att regionala och nationella miljömärken enligt standarden ISO 14024 omfattas av direktivets tillämpningsområde, men att direktivet inte tillämpas på EU:s miljömärkningssystem.
 
Mikroföretag, som i Finland utgör en stor del av företagen, har lämnats utanför förslagets direkta tillämpningsområde. Med mikroföretag avses ett företag som har färre än tio anställda och en årsomsättning på högst två miljoner euro. Dessutom har ett stort antal produkter och tjänster som redan omfattas av annan lagstiftning lämnats utanför direktivet. 

EU-kommissionen lade fram förslaget till direktiv om miljöpåståenden den 22 mars 2023.

Mer information

Taina Nikula
miljöråd
tfn 0295 250 202
[email protected]