Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde sin ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag till revidering av byggproduktförordningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet anser att målen att främja cirkulär ekonomi i byggbranschen och en välfungerande inre marknad enligt kommissionens förslag är viktiga. Det är också viktigt att byggprodukter kan återanvändas i större utsträckning än för närvarande. Förslaget löser inte alla problem med den gällande förordningen, utan hållbara lösningar behövs fortfarande.

"Finland har arbetat hårt för att underlätta återanvändningen och materialåtervinningen av byggprodukter i EU. Det är fint att se att revideringen av byggproduktförordningen nu framskrider. Cirkulär ekonomi bidrar med lösningar på hållbarhetskrisen och innebär också stora möjligheter för byggbranschen", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Statsrådet anser att det är viktigt att EU-lagstiftningen i första hand baserar sig på harmoniserade produktstandarder. Om kommissionens tekniska och gemensamma specifikationer undantagsvis används ska intressentgruppernas möjligheter att delta i utarbetandet av dem säkerställas.

Kommissionens förslag till delegerade akter kan anses vara ändamålsenliga om standardiseringsarbetet inte framskrider. Delegerade akter behövs dock inte exempelvis för sådana frågor som tillsynsmyndigheterna vanligtvis beslutar om.

Förslaget att avsevärt ändra byggproduktförordningens tillämpningsområde är inte är bra enligt statsrådet

Statsrådet uttrycker sin oro över att ändringen av tillämpningsområdet kan orsaka byggbranschen avsevärda tilläggskostnader. Kommissionen föreslår att förordningens tillämpningsområde utvidgas till att gälla bland annat direkta installationer, prefabricerade enfamiljshus, byggprodukter som återanvänds, 3D-utskrivna byggprodukter och byggprodukter som tillverkas på byggplatsen. Dessutom föreslår kommissionen att till exempel hissar, vatten- och avloppsanordningar, sanitär utrustning och trafiksignalprodukter ska lämnas utanför tillämpningsområdet.

Statsrådet anser att det är viktigt att skillnaden mellan byggande och tillverkning av en byggprodukt är klar. Till exempel naturmaterial från byggplatsen som kan återvinnas som byggmaterial eller stenmaterial som krossas i samband med infrastrukturbyggen hör inte till förordningens tillämpningsområde. Tillverkare av byggprodukter ska bemötas jämlikt oberoende av produktionsmetod. Det bör ytterligare klargöras när återanvända byggprodukter hör till tillämpningsområdet och när de inte gör det.

Statsrådet anser det vara ändamålsenligt att små och medelstora företag har möjlighet att släppa ut produkter på marknaden enligt förenklade förfaranden och att de under vissa förutsättningar kan undantas från att lämna prestandadeklaration. Statsrådet ser den föreslagna övergångstiden på över 20 år som lång och utmanande för byggbranschen.

Behovet av nationell styrning i byggandet kvarstår

Statsrådet påpekar att även om sättet att deklarera de produktspecifika egenskaperna harmoniseras i enlighet med förslaget, kvarstår behovet av nationell styrning i byggandet. Ansvaret för allmänhetens säkerhet och byggverkets sundhet ligger hos medlemsstaterna.

Statsrådet anser att det är bra att det finns möjlighet till nationell lagstiftning på grund av tvingande skäl i anslutning till hälsa, säkerhet och miljöskydd, även klimatskydd, förutsatt att detta inte urholkar standardiseringen som grund för en fungerande inre marknad.

Det får inte uppkomma överlappningar med ekodesignförordningen, kemikalielagstiftningen eller lagstiftningen om företagsansvar. Det är också viktigt att se till att förslagets förhållande till EU:s förordning om marknadskontroll är klart.

Byggproduktförordningen säkerställer en fungerande inre marknad

Byggproduktförordningen säkerställer en väl fungerande inre marknad och fri rörlighet för byggprodukter i EU. Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till ändring av byggproduktförordningen den 30 mars 2022.

Finland har aktivt förespråkat en revidering av byggproduktförordningen så att det ska bli lättare att återanvända och återvinna byggprodukter. Under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd bereddes till exempel rådets slutsatser om cirkulär ekonomi i byggbranschen.

Ytterligare information:

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
tfn 0295 250 177
[email protected]