Hoppa till innehåll
Media

Samarbete mellan metropolområdet och staten ger goda förutsättningar att främja klimatmålen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 17.06 | Publicerad på svenska 3.11.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande

Vid sitt möte den 2 november granskade samarbetsgruppen för metropolpolitiken hur samarbetet för att påskynda omställningen till klimatneutralitet och cirkulär ekonomi ytterligare kan intensifieras och stärkas. Metropolområdets kommuner har kommit överens om och kommer som bäst överens om metoder med hjälp av vilka klimatmålen kan föras vidare i praktiken.

Tiden är mogen för klimatarbetet då dess styrdokument, såsom klimatlagen och den klimatpolitiska planen på medellång sikt, håller på att revideras. Det dagliga klimatarbetet på lokal nivå i kommunerna konkretiserar och påskyndar det nationella målet att Finland ska vara klimatneutralt 2035. Inom metropolområdet har det beretts nya stads- och kommunstrategier där frågor som gäller klimat och cirkulär ekonomi är centrala teman.

”Det är vår uppgift att säkerställa att vi effektivt och tillsammans drar nytta av de möjligheter som står till buds. De pågående samarbetsprojekten inom metropolområdet synliggör styrkan i partnerskapet och hur målen om klimatneutralitet uppnås i praktiken, i människors vardag”, säger samarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Många kommuner i metropolområdet har satt upp ambitiösa klimatmål och siktar på att bli klimatneutrala före 2030. När det gäller att minska koldioxidfotavtrycket bedrivs ett betydande samarbete med företag, invånare, läroanstalter, organisationer och andra intressegrupper i området. Inom metropolområdet finns det en tillräckligt stor kritisk massa av olika aktörer och gemensam utveckling av deras verksamhet ger effektiva verktyg som kan införas i hela landet. Verktygen kan utvecklas vidare till exportprodukter som i praktiken visat sig vara effektiva.

Många av städernas metoder har att göra med byggande och boende, transporter , upphandlingar och energiproduktion. Helsingfors har tidigarelagt nedläggningen av Sundholmens kraftverk. Esbo har i sin tur utvecklat utsläppsfri fjärrvärme tillsammans med Fortum och geovärme tillsammans med ST1. Vanda utvecklar avfallsförbränningen tillsammans med Vanda Energi och flygplatsområdet i en mer miljövänlig riktning genom brett samarbete. I KUUMA-kommunernas planer lyfts bland annat fram de trafikhuvudleder som går genom området. Kommunerna satsar bland annat på barns och ungas färdigheter i fråga om miljöansvar.

Vid sidan av kommunernas eget arbete fortsätter den arbetsgrupp för klimatneutralitet som lyder under samarbetsgruppen för metropolpolitik att främja de gemensamma klimatmålen, särskilt med hjälp av fem teman. Dessa är färdplanen för fossilfri trafik, klimatneutralitet vid offentlig upphandling, förbättrad energieffektivitet i byggnadsbeståndet, utvecklingen av klimatneutrala områden samt cirkulär ekonomi inom byggandet och i fråga om andra material.

Regeringsprogrammet har identifierat metropolområdets och de stora städernas möjligheter att skapa hållbar tillväxt i hela landet. Genom metropolpolitiken ska man intensifiera samarbetet mellan städerna och kommunerna inom Helsingforsregionen och staten i frågor som stöder områdets tillväxt, sysselsättning och hållbara utveckling. Syftet är också att möta de särskilda utmaningarna i regionen. Samarbetsgruppens nästa möte behandlar frågor som gäller sysselsättning och invandring. Mandatperioden för samarbetsgruppen för metropolpolitiken varar till utgången av regeringsperioden.

Mer information

Jukka Vornanen
Minister Mikkonens specialmedarbetare
[email protected]
tfn 040 555 4013

Olli Maijala
Konsultativ tjänsteman
[email protected]
tfn 0295 250 174