Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för skogsbranschen diskuterade lösningar för att stärka kolsänkorna

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 15.37 | Publicerad på svenska 3.3.2023 kl. 11.14
Pressmeddelande
Jord- och skogsbruksminister  Antti Kurvinen och miljö- och klimatminister Maria Ohisalo

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen sammankallade den 2 mars rundabordsforumet för skogsbranschen för att diskutera skogssektorns roll i klimatpolitiken. Syftet med diskussionen var att skapa klarhet i den gemensamma lägesbilden och finna lösningar för att stärka kolsänkorna och minska utsläppen.

Rundabordssamtalet inleddes med anföranden från jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, vetenskapspanelen för skoglig bioekonomi och Finlands klimatpanel. I anförandena betonades det att behovet av åtgärder för att stärka kolsänkorna är akut och det påvisades att nettokolsänkorna kan utökas genom åtgärder som är mycket olika.

Kolets pris

Prissättningen av kol och användningen av marknadsmekanismer som stöd för att öka kolupptaget hade en viktig roll i anförandena. Behovet av att samordna klimat- och naturmålen blev tydligt i diskussionen. Vikten av att genomföra klimatplanen för markanvändningssektorn betonades – forumet efterlyste också en uppdatering av statens strategiska planer och de kalkyler som ligger till grund för dem så att de motsvarar lägesbilden.

Rundabordsdiskussionen betonade att skogarna är en viktig del av Finlands ekonomi och biobaserade produkter en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Forumet såg det som viktigt att öka skogstillväxten och upprätthålla skogarnas hälsa, men å andra sidan ville man också begränsa avverkningsnivåerna så att de är hållbara med tanke på naturen och klimatet. Som de viktigaste åtgärderna sågs bland annat en höjning av förädlingsvärdet på träprodukter och investering i forskning, utveckling och innovation. Även de tekniska sänkornas roll lyftes fram. En minskning av utsläppen av växthusgaser från marken genom kontinuitetsskogsbruk i torvmarksskogar sågs som en väsentlig del av klimatarbetet inom markanvändningssektorn. Rådgivningen till skogsägare för att stärka kolsänkorna och öka tillväxten bör prioriteras även framöver.

– Vid diskussionen framgick mycket väl att det finns olika alternativ och lösningar. Samtidigt står det klart att vi behöver ett perspektiv där de som äger kolsänkorna, de som använder dem, de som förvaltar dem och organisationerna kommer närmare varandra. Det är inte lätt att samordna alla synvinklar, men även nästa regering måste aktivt ta itu med det, sammanfattade jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.
– För att finländska innovativa träbaserade lösningar ska vara framgångsrika i världen måste vi tillsammans se till att också virkesproduktionen är förenlig med våra skogars kolsänka och med skogsnaturen. Också i fortsättningen behövs diskussion om branschens framtid och om förutsättningarna för framgång, betonade även miljö- och klimatminister Maria Ohisalo

I rundabordsforumet för skogsbranschen deltog förutom tjänstemän vid ministerierna också Hanna Aho från Finlands naturskyddsförbund, Stefan Borgman från Skogsbranschens Experter rf, Sami Oksa från UPM, Harri Huupponen från Skogsvårdsföreningen, Juha Jumppanen från Metsä Group, Anssi Kainulainen från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.y., Kaisa Kosonen från Greenpeace, Jari Kostama från Energiindustri rf, Anniina Kostilainen från Finlands Sågindustri rf, Harri Laurikka från Bioenergi rf, Paula Lehtomäki från Skogsindustrin rf, Jari Liski från Meteorologiska institutet, Tommi Maasilta från Kommunförbundet, Juha Niemelä från Forststyrelsen, Mai Suominen från WWF, Kimmo Collander från Jordägarnas Förbund r.y., Mats Nylund från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Heli Peltola från Östra Finlands universitet, Sampo Soimakallio från Finlands miljöcentral, Simo Jaakkola från Koneyrittäjät ry, Jyri Seppälä från Klimatpanelen, Kari Korhonen från Naturresursinstitutet, Jaana Kaipainen från Finlands skogscentral samt Pekka Kallio-Mannila från Stora Enso.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Lasse Kontiola

Jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare

tfn 0400 694233
[email protected]

Tuomo Kalliokoski

Konsultativ tjänsteman

Miljöministeriet

tfn 0295 250053
[email protected]

Erno Järvinen
Chef för skogs- och bioenergienheten
Jord- och skogsbruksministeriet
tfn 029516 2150
[email protected]