Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition om utveckling av modellen med långfristigt räntestöd för bostadsbyggande lämnas till riksdagen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.27
Pressmeddelande

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär en reform av modellen för långvariga räntestödslån på 40 år som gäller vid produktion av hyres- och bostadsrättsbostäder. Syftet med reformen, som ingår i regeringsprogrammet och utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken, är att förbättra systemets funktion. Reformen ökar stödbeloppet och systemets transparens och förbättrar de boendes ställning.

Med långfristiga räntestödslån stöder staten uppförande, ombyggnad och anskaffning av bostäder till skäligt pris med hjälp av statsborgen och räntestöd. Staten betalar räntestöd för lånen när räntan överstiger den bassjälvriskränta som anges i förordningen. För närvarande har bassjälvriskräntan vid hyresbostadsproduktion tillfälligt sänkts till 1,7 procent fram till den 31 december 2023, varefter bassjälvriskräntan ska återgå till 2,5 procent. Det föreslås också en höjning av räntestödsbeloppet så att bassjälvriskräntan sänks permanent till 2,3 procent. Tilläggsstödet gäller lån som beviljas för nybyggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt, såväl för hyresbostäder som för bostadsrättsbostäder. Enligt förslaget ska räntestödet betalas ut under en längre tid, dvs. under hela lånetiden. Ökningen av stödet dämpar trycket på att höja självkostnadshyror och bruksvederlag och förbättrar därigenom de boendes ställning.

Avsättning för framtida grundläggande reparationer ska åter tillåtas i fråga om självkostnadshyror och bruksvederlag i bostadsrättsbostäder. Genom att tillåta en skälig avsättning främjar man god fastighetsförvaltning och förbättrar man sammanslutningars möjligheter till ombyggnad. Enligt förslaget tillåts också en skälig avsättning i objekt som har beviljats lån mellan den 30 juni 2018 och den 1 juni 2023, då avsättning för kommande reparationer i hyrorna var förbjuden.

Det föreslås att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och Statskontoret ska få möjlighet att förelägga vite. Möjligheten att förelägga vite förbättrar ARA:s och Statskontorets möjligheter att övervaka och ingripa i eventuella situationer där stöden missbrukas.

Det föreslås en ny bestämmelse om säkerhet för separata bilplatser i anslutning till räntestödslån. Detta ska möjliggöra en smidigare projekthantering hos ARA framöver samt göra det möjligt att genomföra olika typer av bilplatslösningar. Motiveringen till den nya bestämmelsen har preciserats efter remissbehandlingen.

Bestämmelserna om val av hyresgäster till statligt understödda hyresbostäder uppdateras så att de motsvarar grundlagsutskottets tolkning: Valet av hyresgäster är en offentlig förvaltningsuppgift som ska fullgöras i enlighet med de allmänna förvaltningslagarna. I räntestödslagen föreslås också bestämmelser om tjänsteansvaret för de personer som genomför valet av hyresgäster.

Bestämmelsen om tjänstemannaansvar i aravabegränsningslagen ska ändras på motsvarande sätt. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om ändringssökande i fråga om val av hyresgäster preciseras så att man i fortsättningen kan anföra klagan hos kommunen. Preciseringen av bestämmelserna om ändringssökande gör dem tydligare och förbättrar därigenom rättsskyddet för dem som söker boende.

I lagförslaget har även social- och hälsovårdsreformens effekter beaktats. I fortsättningen har välfärdsområdena bland annat till uppgift att ordna boendeservice för grupper med särskilda behov. Följaktligen ska välfärdsområdena även i fortsättningen utöva tillsyn över att bestämmelserna om val av boende till bostäder som finansieras med räntestöds- eller aravalån iakttas.

Ytterligare information

Liisa Meritähti
Regeringssekreterare
[email protected]
tfn 029 525 0376