Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin kehittämisestä eduskunnalle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 13.27
Tiedote

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen, jolla uudistetaan vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa pitkää 40 vuoden korkotukimallia. Hallitusohjelmaan ja asuntopoliittiseen kehittämisohjelmaan sisältyvän uudistuksen tavoitteena on parantaa järjestelmän toimivuutta. Uudistus lisää tuen määrää, järjestelmän läpinäkyvyyttä ja parantaa asukkaiden asemaa.

Pitkillä korkotukilainoilla valtio tukee kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, perusparantamista ja hankintaa valtion takauksen ja korkotuen avulla. Valtio maksaa lainoille korkotukea, kun korko ylittää asetuksessa säädetyn perusomavastuukoron. Tällä hetkellä vuokra-asuntotuotannon perusomavastuukorko on väliaikaisesti alennettu 1,7 prosenttiin 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen se palautuisi 2,5 prosentin tasolle. Korkotuen määrää ehdotetaan lisättäväksi niin, että perusomavastuukorkoa alennetaan pysyvästi 2,3 prosenttiin. Lisätuki koskee uudis- ja perusparannuskohteille, ja niin vuokra- kuin asumisoikeusasunnoille myönnettäviä lainoja. Korkotukea maksettaisi pidempään, koko laina-ajan. Tuen lisääminen hillitsee omakustannusvuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita ja parantaa näin asukkaiden asemaa.

Tuleviin peruskorjauksiin varautuminen sallittaisiin jälleen omakustannusvuokrissa ja asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeissa. Kohtuullisella varautumisella edistettäisiin hyvää kiinteistönpitoa ja parannettaisiin yhteisöjen mahdollisuuksia toteuttaa perusparannuksia. Kohtuullinen varautuminen sallittaisiin myös kohteissa, jotka on lainoitettu 30.6.2018–1.6.2023, jolloin korjauksiin varautuminen vuokrissa oli kielletty.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle ja Valtiokonttorille esitetään mahdollisuus asettaa uhkasakkoja. Uhkasakkomahdollisuus parantaisi ARA:n ja Valtiokonttorin mahdollisuuksia valvoa ja puuttua mahdollisiin tuen väärinkäyttötilanteisiin.

Korkotukilainaan liittyvien erillisten autopaikkojen vakuudesta ehdotetaan uutta säännöstä, joka sujuvoittaa jatkossa hankekäsittelyä ARA:ssa, ja mahdollistaa erityyppisten autopaikkaratkaisujen toteuttamisen. Uuden säännöksen perusteluja on täsmennetty lausuntokierroksella olleesta ehdotuksesta.

Valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaa koskevat säännökset päivitettäisiin vastaamaan perustuslakivaliokunnan tulkintaa: asukasvalinta on julkinen hallintotehtävä, jota suoritettaessa olisi noudatettava hallinnon yleislakeja. Korkotukilaissa säädettäisiin myös asukasvalintaa suorittavien henkilöjen virkavastuusta. Vastaavasti muutettaisiin aravarajoituslain säännöstä virkavastuusta. Lisäksi asukasvalinnan muutoksenhaun säännöksiä tarkennettaisiin niin, että jatkossa niistä voisi kannella kuntaan. Muutostenhakusäännösten täsmentäminen selkeyttäisi säännöksiä ja parantaisi näin asukkaaksi hakevien oikeusturvaa.

Lakiesityksessä on huomioitu myös sote-uudistuksen vaikutukset. Jatkossa hyvinvointialueiden tehtävänä on muun muassa järjestää erityisryhmien asumispalvelut. Näin ollen hyvinvointialueet myös valvoisivat jatkossa korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen asukkaiden valintaa koskevien säännösten noudattamista.

Lisätietoja

Liisa Meritähti
Hallitussihteeri
[email protected]
p. 029 525 0376