Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition: I fortsättningen ska kommunerna utarbeta klimatplaner

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.46
Pressmeddelande
Ilmakuva Turusta, jossa näkyy liikennettä ja asutusta.

Den 20 oktober godkände regeringen en proposition med förslag till ändring av klimatlagen. Klimatlagen kompletteras med en skyldighet som gäller kommunerna. Lagen förpliktar i fortsättningen kommunerna att utarbeta en klimatplan ensamma eller tillsammans med de övriga kommunerna i området. Till lagen fogas samtidigt förtydligande bestämmelser om ändringssökande enligt klimatlagen.

Klimatlagen ska reformeras i två faser. Totalreformen av klimatlagen trädde i kraft i juli: Den nya klimatlagen ställer upp utsläppningsminskningsmål för åren 2030, 2040 och 2050. I lagen ingår dessutom för första gången ett mål om att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. I den nya lagen finns också bestämmelser om olika klimatpolitiska planer, och lagen utvidgades till att gälla markanvändningssektorn. Till lagen fogades också ett mål om att stärka kolsänkorna.

Nu kompletteras den nya klimatlagen med kommunernas klimatplaner och ändringssökande enligt klimatlagen. Syftet med propositionen är att stärka klimatarbetet i kommunerna och främja tillgodoseendet av rättssäkerheten.

Enligt miljö- och klimatminister Maria Ohisalo sporrar kommunernas klimatplaner klimatarbetet avsevärt i hela Finland.

"Redan nu har flera av Finlands kommuner ett klimatmål som är mer ambitiöst än statens klimatmål, och genom den nya lagen får vi alla kommuner att delta i arbetet för att bygga ett klimatneutralt Finland. Kommunerna behöver inte nödvändigtvis göra upp klimatplanerna på egen hand, och särskilt för mindre kommuner lönar det sig att samarbeta regionalt vid utarbetandet av planen", säger Ohisalo.

Klimatplanen ska bland annat omfatta ett mål om minskning av utsläppen av växthusgaser i kommunen samt åtgärder för hur utsläppen ska minskas. Kommunen kan också ställa upp mål och åtgärder för anpassning och sänkor.  

Kommunerna beviljas statsunderstöd för utarbetandet av klimatplanen. Regeringen kom vid ramförhandlingarna våren 2022 överens om att det reserveras cirka 2,6 miljoner euro per år för utarbetandet av kommunernas klimatplaner.

Kommunen ska utarbeta en klimatplan eller uppdatera sin plan minst en gång per fullmäktigeperiod och planen ska antas av fullmäktige.

En guide utarbetas till stöd för kommunernas arbete

Kommunerna har en central roll när det gäller att motverka klimatförändringen eftersom det i kommunerna fattas betydande beslut bland annat om markanvändning, trafikplanering, energiproduktion och upphandling. 

Miljöministeriet förbereder för närvarande en praktisk guide riktad till kommunerna för att stödja utarbetandet av klimatplanen. Avsikten är att guiden blir färdig våren 2023. Guiden ska stödja kommunerna i utarbetandet av en plan som uppfyller lagens minimikrav, men samtidigt ge information för att utarbeta en klimatplan som är ambitiösare än minimikraven. 

Ändringssökande för planer enligt klimatlagen förtydligas

Enligt regeringens proposition införs förtydligande bestämmelser om ändringssökande i klimatlagen. Den gällande klimatlagen innehåller inga bestämmelser om hur man kan söka ändring i beslut enligt klimatlagen. Detta har lett till ett oklart rättsläge om huruvida det är möjligt att söka ändring i de klimatpolitiska planerna och vilka instanser som har besvärsrätt med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Enligt propositionen har bland annat den rätt att söka ändring vars rätt, skyldighet eller intresse på ett särskilt sätt kan beröras av klimatförändringen, motverkandet av den eller anpassningen till den. Aktörer som har rätt att söka ändring kan överklaga statsrådets beslut om klimatpolitiska planer enligt klimatlagen hos högsta förvaltningsdomstolen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
 

Ytterligare information: 

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
0295 250 091
[email protected]

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare
miljöministeriet
0295 250 225
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd
miljöministeriet
0295 250 185
[email protected]

Karin Cederlöf
sakkunnig
miljöministeriet
0295 250 010
[email protected]

Maria Ohisalo