Hoppa till innehåll
Media

Regeringens förslag till lagar för att minska utsläpp från byggande och främja digitalisering lämnades till riksdagen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.34
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag propositionerna med förslag till bygglag, förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen samt förslag till lag om ett datasystem för den byggda miljön. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Den byggda miljön orsakar omkring en tredjedel av växthusgasutsläppen i Finland. Lagpaketet, som godkändes av regeringen, reformerar byggandet avsevärt och stöder Finlands färd mot klimatneutralitet. Begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna införlivas för första gången i bygglagstiftningen på ett heltäckande sätt. I detta arbete utnyttjas också de möjligheter som cirkulär ekonomi och digitalisering erbjuder", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

"Det är fråga om en omfattande reform som tagit flera år och som förutom tjänstemannakåren även ett stort antal intressenter har deltagit i. Jag är glad att arbetet nu framskrider", fortsätter Ohisalo.

Bekämpningen av klimatförändringar blir en del av bygglagstiftningen

Bygglagen gör byggandet mer koldioxidsnålt. Det betyder att man vid byggandet ska ta hänsyn till de klimatolägenheter och klimatfördelar som uppstår under byggnadens hela livscykel. I bygglagen ställs nya väsentliga tekniska krav på byggnadernas koldioxidsnålhet och deras livscykel. Lagen innehåller också bemyndiganden att utfärda förordning. Med stöd av dessa kommer det senare att utfärdas förordningar om en klimatdeklaration för byggnader, en materialspecifikation för byggnader och gränsvärden för byggnadernas koldioxidfotavtryck. Förordningarna bereds som bäst och de blir en del av Finlands byggbestämmelsesamling.

Nya byggnader ska uppfylla kraven på livslängd och möjligheter till variation. Det utfärdas också närmare bestämmelser om en byggnads målsatta tekniska livslängd. Bygglagen bidrar till att hålla byggmaterialen i omlopp så länge som möjligt. Vid ansökan om bygg- eller rivningslov för nya byggnader eller byggnader som ska rivas ska en utredning göras av alla material som har använts och som frigörs samt av mängden jord- och stenmaterial som transporteras bort från byggplatsen och av mängden farligt avfall.

Digitaliseringen ökar smarta lösningar inom byggande och områdesanvändning

De föreslagna lagändringarna ger en lagstadgad grund för digitaliseringen av den byggda miljön som många organisationer har varit med och utvecklat i årtionden. En viktig förändring gäller informationens enhetlighet: i framtiden kommer byggloven och planerna för områdesanvändning att upprättas i maskinläsbar form i enlighet med en interoperabel informationsmodell.

Lagen om ett datasystem för den byggda miljön innehåller bestämmelser om sådan information som kommunerna inom ramen för övergångsperioden ska publicera i det nya riksomfattande datasystemet. I samband med detta föreslås en ändring av den nuvarande markanvändnings- och bygglagen, där det föreskrivs om kraven på digitalisering av informationen om områdesanvändning.

Förändringarna förbättrar tillgången till och tillförlitligheten hos informationen samt dess digitala säkerhet. Den nationella investeringen i datasystemet för den byggda miljön, som är under utveckling, betalar sig genom att informationen är bättre tillgänglig och av bättre kvalitet och informationshanteringen underlättas. Invånare och företag har bättre tillgång till aktuell myndighetsinformation. Förändringen medför i början extra arbete i kommunerna, men arbetet blir lättare på lång sikt. Den manuella informationshanteringen minskar och kommunerna behöver inte lämna samma information flera gånger till olika statliga myndigheter.

Exaktare information om byggnadernas och områdesanvändningens konsekvenser bidrar till att minska utsläppen och belastningen på naturen. Med hjälp av den riksomfattande informationen är det möjligt att följa samhällenas utveckling och på så sätt fatta beslut som belastar miljön så lite som möjligt. Med hjälp av informationen kan man också utveckla marknaden för återvinning och återanvändning av byggprodukter och byggavfall.

Ett enklare tillståndssystem och en högre tröskel för bygglov gör byggandet smidigare

I och med bygglagen slås bygglovet, åtgärdstillståndet samt åtgärdsanmälan ihop till en enda tillståndsform, bygglov. I förfarandet med bygglov, som sker i ett steg, bedöms samtidigt om förutsättningarna för både placeringen och uppförandet av byggnaden uppfylls.  

Tröskeln för bygglov höjs så att till exempel en bastu som är mindre än 30 kvadratmeter i fortsättningen kan byggas utan bygglov. Allt byggande ska också i fortsättningen följa den byggrätt, de byggbestämmelser och de bestämmelser om strandbyggande som anges i planen. Genom reformen förenhetligas beviljandet av bygglov i kommunerna, och arbetsbördan inom kommunernas byggnadstillsyn minskar.

Kvaliteten på byggandet förbättras genom att det säkerställs att allt på byggarbetsplatsen går som det ska. Ansvarsfrågorna inom byggandet förtydligas så att ansvaret för genomförandet av byggprojektet i helhet riktas till den huvudansvariga genomföraren av projektet. Den som inleder ett projekt utser en huvudansvarig genomförare för byggnadstillsynen eller bär ansvaret själv. Lagen innehåller också bestämmelser om att parterna i ett byggprojekt ska samarbeta i syfte att förbättra kvaliteten på byggandet och skapa förutsättningar för att genomföra projektet på ett högklassigt sätt. Kvaliteten på byggandet förbättras också genom att skärpa användningen av särskilt förfarande, extern granskning och kvalitetssäkringsutredningar.

Planerings- och arbetsledningsuppgifterna delas in i fem kravnivåer. Byggnadstillsynen kontrollerar i fortsättningen inte projekterarnas och arbetsledarnas behörighet, utan behörigheten ska visas med ett intyg som utfärdas av ett organ som bemyndigas av miljöministeriet.

Byggandet regleras för närvarande av den cirka 20 år gamla markanvändnings- och bygglagen. I samband med att den nya bygglagen träder i kraft upphävs markanvändnings- och bygglagens kapitel om byggande, och namnet på lagen ändras till lagen om områdesanvändning. Bygglagen och lagen om ett datasystem för den byggda miljön innehåller flera övergångsbestämmelser.

Mer information:

Frågor om byggande:
Kirsi Martinkauppi
Enhetschef, regeringsråd
tfn 0295 250 177
[email protected]

Datasystemet för den byggda miljön:
Anna-Leena Seppälä
Enhetschef, byggnadsråd
tfn 0295 250242
[email protected]

Förfrågningar om intervjuer med ministern:
Heikki Isotalo
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 040 861 7204
[email protected]