Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2021 kan sökas från den 15 oktober 2020

Miljöministeriet
15.10.2020 12.39
Nyhet

Statsunderstöd för 2021 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 15.10–30.11.2020. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten.

Understöd som miljöministeriet beviljar

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer

Vid prövningen av understödet beaktas på vilket sätt sammanslutningens verksamhet stöder verksamheten i det civila samhället inom miljöförvaltningens ansvarsområde samt hur och i vilken utsträckning den främjar de mål för miljöministeriets ansvarsområde som nämns i budgetpropositionen. Vid prövningen beaktas också verksamhetens effekter och resultat samt behovet av stöd.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Den byggda miljön

Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

Vid prövningen av understödet beaktas på vilket sätt sammanslutningens verksamhet stöder verksamheten i det civila samhället inom miljöförvaltningens ansvarsområde samt hur och i vilken utsträckning den främjar de mål för miljöministeriets ansvarsområde som nämns i budgetpropositionen. Vid prövningen beaktas också verksamhetens effekter och resultat samt behovet av stöd.

Mer information

Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för verksamhet som förbättrar avfallshanteringen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet, liksom även informationen om miljövård. Den verksamhet som stöds ska bidra till förebyggande av nedskräpning av Finlands havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden samt till rena, trivsamma och säkra områden och möjligheter till friluftsaktiviteter och båttrafik. Det kan vara fråga om en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljöinformation eller utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på ovannämnda mål.

Mer information

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden

Understöd beviljas till kommuner och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Understöd som miljöministeriet beviljar: ansökningsblankett och anvisningar

Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet,
 • för miljövård i skärgården,
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden,
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Dessutom beviljar enskilda NTM-centraler centraliserat understöd enligt följande:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • Nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • Verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

 • Åtgärder som främjar vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket och samarbetet i fråga om avrinningsområden och som understöds i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

 • Hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen (ansökningstiden november–december 2020, avviker från övriga ansökningstider).

Understöd som beviljas av NTM-centralerna: ansökningsblankett och anvisningar

Närmare information om de understöd som NTM-centralerna beviljar samt anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter publiceras på NTM-centralernas webbsidor.

Utlysning

Mer information

Krista Mikkonen