Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 15.10.2020 alkaen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 12.39
Uutinen

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2021 on käynnissä 15.10.-30.11.2020. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita.

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

Yleisavustusta harkittaessa huomioidaan, miten yhteisön toiminta tukee kansalaistoimintaa ympäristöhallinnon toimialalla sekä miten ja missä määrin se edistää valtion talousarvioesityksessä mainittuja ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Harkinnassa huomioidaan myös yhteisön toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen tarpeellisuus.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Rakennettu ympäristö

Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Avustukset valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

Yleisavustusta harkittaessa huomioidaan, miten yhteisön toiminta tukee kansalaistoimintaa ympäristöhallinnon toimialalla sekä miten ja missä määrin se edistää valtion talousarvioesityksessä mainittuja ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Harkinnassa huomioidaan myös yhteisön toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen tarpeellisuus.

Lisätiedot

Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään toimintaan. Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö ja yleinen ympäristövalistus sekä näihin liittyvät kehittämishankkeet.

Lisätiedot

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset: hakulomake ja ohjeet

ELY-keskusten myöntämät avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Lisäksi yksittäiset ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustusta seuraavasti:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävät valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät projektiluonteiset hankkeet.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävä toiminta.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Maa- ja metsätalouden vesienhallintaa ja valuma-aluelähtöistä yhteistyötä edistävät toimet, joita avustetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (hakuaikataulu marras-joulukuu 2020, poikkeaa muista hauista).

ELY-keskusten myöntämät avustukset: hakulomake ja ohjeet

ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet, yhteystiedot ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.

Hakuilmoitus

Lisätietoja

Krista Mikkonen