Statsunderstöd som miljöförvaltningen beviljar efter prövning

Miljöförvaltningen beviljar statsunderstöd för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, verksamhet inom bostads- och byggnadsbranschen, vård av byggnadsarvet, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt genomförande av programmet för effektiverat vattenskydd.

Statsunderstöden är förmåner som är beroende av prövning. Statsunderstöd kan beviljas förutsatt att riksdagen beviljar medel för understöden i statsbudgeten för året i fråga. Statsunderstöd beviljas för de ändamål som specificeras i statsbudgeten. Vid prövningen av understöden beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som angetts för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel.

Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Närmare information om understöden samt anvisningar och blanketter publiceras i samband med att understöden utlyses.

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2021 kan sökas 15.10–30.11.2020.

Mer information
 

Lagstiftning om statsunderstöd som beviljas efter prövning

Vid handläggningen av understöd iakttas statsunderstödslagen. Förfarandet styrs dessutom av förvaltningslagen och lagen om rättegång i förvaltningsärenden (från den 1 januari 2020). Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

Beroende på typen av understöd kan även annan lagstiftning tillämpas, till exempel i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Övrig tillämplig lagstiftning och tillhörande villkor nämns alltid separat i samband med utlysningen av understöd.

Mottagare av statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (1397/2016). I enlighet med 5 § i lagen om offentlig upphandling ska upphandlare iaktta lagen om upphandlaren har fått understöd för upphandlingen av en upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde. Om det är fråga om ekonomisk verksamhet ska dessutom EU:s regler för statligt stöd iakttas.

Blanketter och anvisningar för mottagare av understöd

Blanketter

Anvisningar

Mer information

Tiina Kotone-Pekkanen
miljöministeriet 0295250087