Hoppa till innehåll
Media

Plandatamodellen och de 16 kodsystemen i anslutning till den har fastställts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2024 16.38
Nyhet

Miljöministeriet har den 29 februari 2024 fattat beslut om att godkänna plandatamodellen och dess 16 kodsystem samt att på Interoperabilitetsplattformen ändra materialets status till gällande. Till följd av godkännandet etableras plandatamodellen och dess kodsystem, och de kan tryggt användas bland annat som grund för uppbyggnaden av egna it-systemlösningar. Plandatamodellen främjar digitaliseringen av planläggningen och gör informationsutbytet mellan organisationerna smidigare.

Den nationella plandatamodellen gör planläggningsinformationen maskinläsbar och ger den en enhetlig struktur på riksnivå. Genom att utnyttja plandatamodellen kan man genom olika programvaror för planläggning utarbeta en plan i datamodellformat. De 16 kodsystem som godkänts är en central del av plandatamodellen och de används till exempel för att ange slaget av plan, planernas livscykelstatus och handlingarnas offentlighet. Den godkända plandatamodellen och de godkända kodsystemen kommer att utnyttjas bland annat i kommunledda projekt för samtestning av datasystemet för den byggda miljön, där plandatamodellen testas och tillämpas i praktiken.

Plandatamodellen och kodsystemen har utarbetats och utvecklats i samband med flera olika specifikationsprojekt som hänför sig till digitaliseringen av planläggningen. De har behandlats tillsammans med intressentgrupper i olika tema- och undergrupper för interoperabel information. Dessutom lade miljöministeriet och Finlands miljöcentral ut den färdigställda plandatamodellen och kodsystemen för kommentarer i november 2023. Kommentarerna har behandlats och utifrån dem har datamodellen och kodsystemen uppdaterats.

I fortsättningen görs de ändringar och uppdateringar som gäller plandatamodellen och dess kodsystem via en separat modell för ändringshantering. Bedömningen av ändringsförslagens konsekvenser görs i samarbete med intressentgrupperna i tema- och undergrupperna för interoperabilitet i fråga om informationen om den byggda miljön.

De datamodeller, ordlistor och kodsystem som utarbetats i interoperabilitetsarbetet i fråga om informationen om den byggda miljön publiceras och uppdateras i de olika verktygen på Interoperabilitetsplattformen. Dessa avgiftsfria verktyg administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och kan användas för terminologiskt arbete med ordlistor, hantering av kodsystem och datamodellering. Miljöministeriet samordnar utarbetandet och uppdateringen av datamodellerna, ordlistorna och kodsystemen inom informationsområdet för den byggda miljön.

Arbetet med att utveckla plandatamodellen fortsätter som en del av den pågående beredningen av miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett interoperabelt datamodellformat (Katja-förordningen). Denna förordning innehåller bestämmelser om tre ytterligare kodsystem: planbestämmelseslag, planbestämmelsens tilläggsuppgiftsslag och generalplanens rättsverkningar. Dessa kodsystem fastställs våren 2024. 
Interoperabilitetsarbetet i fråga om informationen om den byggda miljön gör planläggnings- och tillståndsprocesserna smidigare och främjar digitaliseringen. Arbetet har utförts som en del av Ryhti-projektet sedan 2020. Syftet med interoperabilitetsarbetet i fråga om information är att få verksamhetsområdet för byggd miljö att fungera smidigare genom att göra den information som organisationer och kunder använder och producerar interoperabel genom överenskommelser om gemensamma specifikationer.

Miljöministeriet vill tacka alla företrädare för kommuner, företag, organisationer och statliga ämbetsverk som deltagit i utvecklingen av plandatamodellen och dess kodsystem för det goda samarbetet kring de gemensamma specifikationerna!

Mer information

Anssi Hänninen
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 451

Nyhet YM019:00/2020