Hoppa till innehåll
Media

Över 770 hektar värdefulla myr- och skogsområden skyddas i Norra Karelen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2021 9.05 | Publicerad på svenska 27.8.2021 kl. 11.24
Pressmeddelande

Tornator och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen har kommit överens om att inrätta fem privata skyddsområden inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Den sammanlagda arealen för de nya skyddsområdena är över 770 hektar och de har betydande naturvärden. Objekten finns i Juga och Ilomants.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, Tornator och miljöministeriet informerar

”Företagen kan vara i främsta ledet när det gäller att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Därför hoppas jag att Tornators goda exempel också uppmuntrar andra markägare att skydda sina värdefulla naturområden. De nya skyddsområden som inrättas i Juga och Ilomants visar att det frivilliga skyddet inom livsmiljöprogrammet Helmi och METSO-handlingsplanen ger resultat”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Skyddshelheten för åsarna i Juga omfattar 145 hektar och är ett myrmarksområde på ås med ett värdefullt fågelbestånd. Området är ödemarksartat och har bevarats i naturtillstånd. Det har ett gammalt trädbestånd som har rikligt med torrakor. I området finns betydande myrmarker invid åsar samt moskog vid tjärnar och bäckar.

Skyddsområdet på 203 hektar i Haravapuro i Ilomants är en myrskogsmosaik som består av tallmossar och fattigkärr med Sphagnum fuscum och av små skogsdungar. Inom skyddsområdet finns en geologiskt säregen drumlin, det vill säga en kullformation som består av långa moränryggar samt ett fint backkärr. Trädbeståndet i området är gammalt och där förekommer många torrakor.

Skyddsområdet för myrarna i Kaidanlamminsärkkä i Ilomants, som omfattar 107 hektar, består av aapamyrar som omger åsbildningen i området och ån Hepojoki samt av små Sphagnum fuscum-tallmossar och excentriska tallmossar. På skyddsområdet finns dessutom rikkärrsartade skogskärr och rikkärrs-tallkärr med grundvattenpåverkan.

Det skyddade myrområdet på 102 hektar i Kuorajoki-Maitopuro i Ilomants är en värdefull helhet av Sphagnum fuscum-högmossar, backkärr och lokala myrkomplex i anslutning till småvatten. Invid bäcken Pussisenpuro finns det främst skogsfräkenkärr och på den nordöstra sidan finns ett källpåverkat backkärr.

Den 215 hektar stora helheten i Kätkäjärvi i Ilomants består av karga aapamyrar och gungflyn i naturtillstånd samt av den stora sjön Tetrilampi och några mindre tjärnar och bäckar. På skyddsområdet finns dessutom värdefulla skogskärr och rikkärr.

Inrättandet av naturskyddsområdena begränsar inte jakträtten eller allemansrätten i områdena.

”De skyddsbeslut som fattats visar att vi vill ytterligare effektivisera de mångfaldsåtgärder som stöder ett hållbart skogsbruk, såsom naturvård och restaurering av myrområden. De är ett fint startskott för Tornators mångfaldsprogram, där vi strävar efter extra skydd på sammanlagt 5 000 hektar före utgången av årtiondet”, säger Tornators miljöchef Heikki Myöhänen.

Mer information:

Säde Neitola
Naturvårdsexpert
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
tfn 0295 026 166
[email protected]

Heikki Myöhänen
Miljöchef
Tornator Oyj
tfn 050 441 2253
[email protected]

METSO-handlingsplanen

METSO är en handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, och dess mål är att bevara den biologiska mångfalden i skogsnaturen. Med hjälp av frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland och tryggar de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Inom ramen för programmet skyddas och restaureras myrar, återställs fågelvatten och våtmarker, vårdas vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer och iståndsätts naturen på stränder och i vatten. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Tornators mångfaldsprogram 2021–2030

Genom METSO-handlingsplanen har Tornator skyddat 1 900 hektar skog. Inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi har Tornator redan skyddat 3 100 hektar myrmark. Det första området som skyddades inom programmet var Tornators privata skyddsområde Haukisuon Helmi i Juga. Målet för mångfaldsprogrammet 2021–2030 är att trygga och öka mångfalden i Tornators skogar genom att införa nya verksamhetssätt för att förbättra mångfalden, öka mängden aktiv naturvård, skydda värdefulla områden, fortsätta det resultatrika samarbetet med intressentgrupper och följa åtgärdernas inverkan på mångfalden. Åtgärderna enligt mångfaldsprogrammet främjar de hotade skogsarternas och naturtypernas tillstånd, ekosystemtjänsterna och vattenskyddet, viltvården samt stävjandet av klimatförändringen.