Hoppa till innehåll
Media

Nytt understöd planeras för byte av fjärrvärmeanläggningar i bostadshus till sådana som lämpar sig för lågtempererad fjärrvärme – förordningsutkast på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 8.51
Pressmeddelande

Miljöministeriet önskar få remissyttranden om ett utkast till statsrådsförordning, enligt vilken Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) under 2022–2023 ska kunna bevilja understöd för byte av fjärrvärmeanläggningar i bostadshus till sådana anläggningar som lämpar sig för lågtempererad fjärrvärme. Yttranden kan lämnas till och med den 15 juli 2022.

– Jag ser det som viktigt att vi även inom fjärrvärmeproduktionen i framtiden bättre kan utnyttja spillvärme och förnybar energi, såsom geotermisk energi och solenergi. Jag är mycket glad över att det här understödet bidrar till att göra bostadshus redo för en värld där också fjärrvärmen kommer att vara hållbart producerad, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

I årets andra tilläggsbudgetproposition föreslog regeringen att det med stöd av statsunderstödslagen anvisas högst 10 miljoner euro ur Statens bostadsfond för det nya understödet. Understödet ska påskynda den gröna omställningen och höja försörjningsberedskapen. Understödet säkerställs när riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen.

– Vårt beroende av fossila bränslen för värmeproduktion har lett till att människornas uppvärmningskostnader har stigit drastiskt under den senaste tiden. Den enda hållbara lösningen på det här är att hitta hållbarare sätt att producera värme. Vi behöver alltså nya verktyg som det här understödet för att kunna frigöra oss från beroendet av fossila bränslen, konstaterar minister Ohisalo.

Understödet ska gälla alla typer av bostadshus

Understödet ska kunna fås för alla typer av bostadshus, dvs. även ägare av småhus och hyreshus kan ansöka om understöd. Understöd ska kunna fås för kostnader som uppstår när en fjärrvärmeanläggning avlägsnas och ersätts med en anläggning som tar in fjärrvärmevatten med en temperatur på högst 90 grader Celsius.

Fastigheten ska vara belägen i ett område där bytet av fjärrvärmeanläggning bidrar till att temperaturen i fjärrvärmenätet kan sänkas. Även kostnader för balansering och reglering av värmesystemet i samband med bytet ska berättiga till understöd.
Enligt utkastet ska understöd kunna fås för småhus till ett belopp av 2 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 500 euro per balanserat och reglerat system. För radhusbolag är motsvarande belopp 3 000 euro och 1 000 euro och för flervåningshusbolag 4 000 euro och 2 000 euro.

De större positiva miljökonsekvenserna av understödet kommer på lång sikt. Om temperaturen på vattnet i fjärrvärmenätet kan sänkas till högst 90 grader Celsius, kan värme produceras effektivare med hjälp av nya källor, såsom spillvärme, solenergi och geotermisk energi. På medellång sikt kan en allt större andel av fjärrvärmen produceras utan förbränning som ger upphov till koldioxidutsläpp, när temperaturen i fjärrvärmenätet eller en del av det kan sänkas.

Förordningen avses träda i kraft senast den 1 september 2022.

Yttranden om utkastet till förordning kan lämnas i webbtjänsten utlåtande.fi under tiden 17.6–15.7.2022.

•    Remissen och remissmaterialet på utlåtande.fi
 

Mer information


fredag 17.6.2022
Jyrki Kauppinen
byggnadsråd
tfn 0295 250
[email protected]

20.6–8.7.2022
Liisa Meritähti
regeringssekreterare
tfn 0295 250 376
[email protected]

Kaisa Ala-Sankila
sakkunnig
tfn 0295 250 222
[email protected]

Intervjuer med ministern
Sameli Sivonen
specialmedarbetare
tfn 050 406 6855
[email protected]